บุญสุพร เพ็งทา


กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.บุญสุพร

 • ประชุมคัดเลือกโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประชุมคัดเลือกโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลวันที่ 13 ธันวาคม 2561        ร่วมประชุมคัดเลือกโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ของตำบลท่ากระชับ ซึ่งมีโรงเรียนที่อยู่ในตำบลนี้ 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดไทร และโรงเรียนคลองทางหลวง ในการประชุมครั้งนี้ผู้ร่วมเข้าประชุม ประกอบด้วย นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ที่ดูแลทั้ง 2 โรงเรียน ผลการประชุม สรุปว่า โรงเรียนวัดไทรได้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ของตำบลท่ากระชับ ทุกฝ่ายเห็นชอบและให้ความร่วมมืออย่างดีในการประชุมครั้งนี้  แนวทางการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ของ สพฐ. > คลิก โรงเรียนคุณภาพระด ...
  ส่ง โดย บุญสุพร เพ็งทา
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน7 ธันวาคม 2561        เป็นผู้ชี้แจงภาระงานของการประสานงานระหว่างงานธุรการโรงเรียนกับ สพป.นครปฐมเขต 2 ในส่วนของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สพป.นครปฐม เขต 2  โดยชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง        สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายที่จะลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยกำหนดให้โรงเรียนมีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน วัตถุประสงค์ :     เพ ...
  ส่ง โดย บุญสุพร เพ็งทา
 • ตรวจนับนักเรียนโรงเรียนคลองทางหลวง 3 ธันวาคม 2561        ได้ร่วมเป็นกรรมการตรวจนับนักเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนคลองทางหลวง และถือโอกาสนิเทศ ภาคเรียนที่ 2/2561 สำหรับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการทุกฝ่าย รวมทั้งผู้บริหาร มีการบริหารจัดการเพื่อเตรียมพร้อมรับการสอบ O-NET โดยจัดทบทวนมาตรฐาน นอกเวลาเรียน และวันเสาร์ มีการจัดการชั้นเรียนแบบควบชั้น เนื่องจากมีครูไม่ครบชั้นเรียน และมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายของ สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นปัจจุบัน  ขอขอบคุณคณะครูและผู้บริหารที่ให้การต้อนรับอย่างดี
  ส่ง 7 ธ.ค. 2561 04:58 โดย บุญสุพร เพ็งทา
 • นิเทศภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มพุทธรักษา นิเทศ ภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มพุทธรักษาวันที่ 14 พฤศจิกายน  2561     ได้นิเทศ ติดตามโรงเรียนวัดเสถียรรัตนารามวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561     ได้นิเทศ ติดตามโรงเรียนวัดห้วยตะโกวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561     ได้นิเทศ ติดตามโรงเรียนวัดไทร และโรงเรียนวัดน้อย    ซึ่งพบว่า ทุกโรงเรียน มีการปรับปรุงหลักสูตร ทั้งระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน     มีการตรียมพร้อมเพื่อรับการสอบ O-NET     สำหรับโรงเรียนวัดเสถียรรัตนารามมีการใช้สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ    ทุกโรงเรียนให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นนโยบายของ สพป.นครปฐม เขต 2 ด้วยดี     ขอขอบค ...
  ส่ง 6 ธ.ค. 2561 23:55 โดย บุญสุพร เพ็งทา
 • ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมวิชาการ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมวิชาการวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561        ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงกับสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดแข่งขันกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
  ส่ง 7 ธ.ค. 2561 00:06 โดย บุญสุพร เพ็งทา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »แจ้งข่าวเล่าเรื่อง

 ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... > คลิก  
 ผลการสังเคราะห์การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับปฐมวัย > คลิก  
 ร่าง แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) สพฐ. > คลิก  
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ > คลิก 
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ > คลิก 
 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ > คลิก 
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากกฎหมาย ร่าง พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. …. > คลิก  
 คู่มือ แบบทดสอบทักษะกระบวน การวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (สวทช.) > คลิก  
 การพัฒนาเด็กปฐมวัย > คลิก
 สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. > คลิก
 กอปศ.ยกร่าง พ.ร.บ.การปฐมวัยแห่งชาติ ตั้งสำนักงานคณะกรรมการการปฐมวัยแห่งชาติ ดูแลเด็กเล็กทุกคนบนแผ่นดินไทยทั้งที่มีสัญชาติไทย และไม่ได้สัญชาติไทย > คลิก
 ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1239/2560 เรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (7 ก.ย. 60) > คลิก
 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1223/2560 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สั่ง ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560 > คลิก
 เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 2560 > คลิก
 แจ้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) > คลิก  บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ 

 บทเรียนการปฏิบัติที่ดี ครั้งที่ 2 > คลิก
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 > คลิก
 คู่มือ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก  
 เอกสาร แผนการจัดประสบการณ์รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต ระดับปฐมวัย > คลิก 
วิจัยในชั้นเรียน > คลิก
จริธรรมเด่นกลุ่มห้วยพลู > คลิก
บทเรียนการปฏิบัติที่ดี > คลิก