บุญสุพร เพ็งทา


กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.บุญสุพร

 • ตัดสินการประกวดผลงานนักเรียน โครงการรักษ์ภาษาไทย 2562               วันที่ 13 มิถุนายน 2562  ได้เชิญคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมดำเนินการตัดสินการประกวดผลงานนักเรียน โครงการรักษ์ภาษาไทย 2562 ตามคำสั่งที่ 164/2562 ณ ห้องประชุมชุมชนวิชาชีพ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีผลการแข่งขันเพื่อการตัดสินแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ การคัดลายมือทั้ง 3 ช่วงชั้น การเขียนเรีื่องจากภาพ ช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2  การเขียนเรียงความและการแต่งคำประพันธ์ ช่วงชั้นที่ 3 ซึ่งการตัดสินดำเนินไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของ ...
  ส่ง โดย บุญสุพร เพ็งทา
 • เข้ารับการอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ได้เข้ารับการอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"  โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔  "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๒/๖๑ "รุ่น เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"  มีบุคลากรสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วม จำนวน 310 คน ณ หอประชุม อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม        การอบรมดังกล่าว ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการทบทวนเสริมสร้างและเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ให้มีความ เข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันชาติ และประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ เพื่อต้องการปลุกจิตสำนึกของความเป็นไทย ให ...
  ส่ง 27 พ.ค. 2562 09:38 โดย บุญสุพร เพ็งทา
 • นิเทศ#1/62 การนิเทศ ภาค 1/2562 ระหว่างวันที่ 21 - 31 พฤษภาคม 2562เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนคำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 117/2562เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการนิเทศ ติดตามเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562(ลงวันที่ 16 พ.ค. 62) > คลิก24 พฤษภาคม 2562โรงเรียนคลองทางหลวง
  ส่ง 27 พ.ค. 2562 01:13 โดย บุญสุพร เพ็งทา
 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 27 พ.ค. 2562 09:45 โดย บุญสุพร เพ็งทา
 • ปฎบัติหน้าที่งานพิธีกร วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่งานพิธีกร การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องบุนนาค โรงแรมเวล นครปฐม ตามคำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 107/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ลงวันที่ 10 พ.ค. 2562 อัลบั้มภาพ > คลิก
  ส่ง 27 พ.ค. 2562 09:37 โดย บุญสุพร เพ็งทา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 54 รายการ ดูเพิ่มเติม »แจ้งข่าวเล่าเรื่อง

 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก  
 การเตรียมการ ชี้แจงทำความเข้าใจ
    - (คลิป) การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
    - แนวทางการดำเนินงาน เอกสารและ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการ และปฏิทินปฏิบัติการ > คลิก
    - กลุ่มตัวอย่างและโครงสร้างเครื่องมือ ที่จบหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
    - กิจกรรมที่ 1 การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน > คลิก
    - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ > คลิก
    - กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ > คลิก
    - กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ > คลิก
    - กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการเล่นตามมุม > คลิก
    - กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง > คลิก
    - กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมเกมการศึกษา > คลิก
    - การบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียน ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก
    - คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ที่ ๔๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ > คลิก
    - หนังสือราชการแจ้งเรื่องการประเมินพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ > คลิก
    เอกสารหมายเลข 3 คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... > คลิก
ร่าง แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) สพฐ. > คลิก
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ > คลิก 
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ > คลิก 
 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ > คลิก 
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากกฎหมาย ร่าง พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. …. > คลิก  
 คู่มือ แบบทดสอบทักษะกระบวน การวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (สวทช.) > คลิก  
 การพัฒนาเด็กปฐมวัย > คลิก
 สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. > คลิก
 กอปศ.ยกร่าง พ.ร.บ.การปฐมวัยแห่งชาติ ตั้งสำนักงานคณะกรรมการการปฐมวัยแห่งชาติ ดูแลเด็กเล็กทุกคนบนแผ่นดินไทยทั้งที่มีสัญชาติไทย และไม่ได้สัญชาติไทย > คลิก
 ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1239/2560 เรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (7 ก.ย. 60) > คลิก
 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1223/2560 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สั่ง ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560 > คลิก
 เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 2560 > คลิก
 แจ้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) > คลิก  บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ 

เอกสารบรรยายครูผู้ช่วย 14-06-62 "ชุมชนวิชาชีพการเรียนรู้ : PLC" power point >คลิก 
 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี พ.ศ.2561(บุญสุพร เพ็งทา) คลิก  
 บทเรียนการปฏิบัติที่ดี 2560 (บุญสุพร เพ็งทา) คลิก   
 การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พ.ศ.2560 > คลิก   
 ผลการสังเคราะห์การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 > คลิก 
 คู่มือ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สพป.นครปฐม เขต 2 (บุญสุพร เพ็งทา) > คลิก 
 คู่มือ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
 เอกสาร แผนการจัดประสบการณ์รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต ระดับปฐมวัย > คลิก 
วิจัยในชั้นเรียน > คลิก 
จริธรรมเด่นกลุ่มห้วยพลู (บุญสุพร เพ็งทา) > คลิก 
บทเรียนการปฏิบัติที่ดี 2559 การนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพเพื่อพัฒนางานประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (บุญสุพร เพ็งทา) > คลิก 
งานที่รับผิดชอบ
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 181/2561)

การสื่อสาร

Tel. : 081-7951578
Social Network : Face Book

บทเรียนการปฏิบัติที่ดี
ศน.บุญสุพร เพ็งทา
 2560  |  2559

เอกสารวิชาการ
ศน.บุญสุพร เพ็งทา

https://drive.google.com/file/d/1_uvxJKRaSzSMOYRXY-fJTAfllcSaqguK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PGyU4xDzgjKuRG9-9OZThW9ToAaXkzOQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_uvxJKRaSzSMOYRXY-fJTAfllcSaqguK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/17LtpVn0jM2Oea1n4SS7j3wgxs2kptLUv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13ntCh-L1c9tkuwGE2YJbQcc3wNp_Z3K6/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1qRDYpfBviX0jmpX3t-1gGI4_TtiL2_4n/view?usp=sharing