หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าว


สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


เพื่อการเข้าชมเว็บไซต์นี้ที่สมบูรณ์แบบ โปรดใช้ Google Chrome Browsers

0

เรื่องแจ้งและประกาศล่าสุด

 • เรื่องแจ้ง / ประกาศ  วัน เดือน ปี รายการแจ้ง - ประกาศ 7 ส.ค. 2560 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สั่ง ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 > คลิก11 ก.ค. 2560 ประกาศ ศธ. เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลว. 11 ก.ค. 60 > คลิก23 มิ.ย. 2560 แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 (โครงการใช้ ICT เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศ ...
  ส่ง 18 ส.ค. 2560 22:48 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2

 • เตรียมพร้อมภาษาไทยพิชิตโอเน็ต วันที่ 20 สิงหาคม 2560การประชุมอบรมปฏิบัติการความรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐมโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
  ส่ง โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • SAR ปฐมวัย วันที่ 19 สิงหาคม 2560การประชุมสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย (SAR)ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคลอ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2ร่วมกับโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
  ส่ง โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • บูรณาการสะเต็มปฐมวัย วันที่ 14 สิงหาคม 2560การอบรมปฏิบัติการ"การบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย"ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคลอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2ร่วมกับสมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2เป้าหมาย : ให้ครูปฐมวัยสามารถจัดกิจกรรมแบบบูรณาการสะเต็มศึกษาที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ในชีวิตจริง โดยใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการของทั้ง 4 วิชา คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หลักสูตร เนื้อหา สาระ วิทยากร : การตรวจสอบความเข้าใจ ความหมายของ “สะเต็มศึกษา” (ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์)หน่วยประสาทสัมผัส / วิเคราะห์หน่วยฯ (ครูณิชรัตน์ ทรวดทรง, ครูครูสังเว ...
  ส่ง 16 ส.ค. 2560 04:47 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • การวัดและประเมินผล วันที่ 6 สิงหาคม 2560การประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล จ.นครปฐม วัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แก่ครูวิชาการโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลของโรงเรียน จำนวน 121 โรงเรียน หลักสูตร เนื้อหา สาระ : ทิศทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรและการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา(ปพ.1-3) (อ.ศิรินภา ไชยคำ, อ.วิชิตา ทิพเลิศ, ศน.เกริน ช้อยเครือ) / การรายงานผลการเรียนผ่านโปรแกรม School MIS (อ.ศ ...
  ส่ง 6 ส.ค. 2560 08:19 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ค่ายภาษาอังกฤษของศูนย์ PEER โรงเรียนวัดบางพระ วันที่ 4-5 สิงหาคม 2560  ศูนย์ PEER โรงเรียนวัดบางพระ  จัดค่ายภาษาอังกฤษ Boot Camp  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนวัดบางพระ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  กลุ่มเป็าหมายคือครูภาษาอังกฤษ จำนวน 120 คน
  ส่ง 5 ส.ค. 2560 08:07 โดย สายใจ ฉิมมณี
 • สัมมนาประชารัฐ 60 วันที่ 3 สิงหาคม 2560        การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการโครงการโรงเรียนประชารัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐมวัตถุประสงค์ :  เพื่อทบทวนและขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการโรงเรียนประชารัฐสู่คุณภาพที่ยั่งยืน เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการกับโรงเรียนที่เข้าร่วมใหม่ จำนวน 5 โรงเรียน  กลุ่มเป้าหมาย : ครู ผู้บริหาร โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) จำนวน 15 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน รวม 45 คน หลักสูตร เนื้อหา สาระ :  การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) (ดร.ธีรพงษ์ ศรีโพธิ์, นางรัชนี เมตตา) / การบร ...
  ส่ง 3 ส.ค. 2560 20:27 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 222 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 60 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560  สพป.นครปฐม เขต 2        เมื่อปี พ.ศ. 2527 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเป็นคร ...
  ส่ง 18 ส.ค. 2560 22:02 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 60 คําขวัญวันแม่ 2560สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2560เพื่ออัญเชิญลงหนังสือว ...
  ส่ง 18 ส.ค. 2560 02:38 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 60 วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคมความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ          สืบเนื่องจากคณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย และมีความห่วงใยในปัญหาต่าง ...
  ส่ง 16 ส.ค. 2560 21:52 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • PLC ครูปฐมวัย @ NPT2 วันที่ 6 สิงหาคม 2560การอบรมพัฒนาวิชาชีพครูปฐมวัยโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย กลุ่มอำเภอพุทธมณฑลณ โรงเร ...
  ส่ง 12 ส.ค. 2560 18:59 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • การกีฬายาวิเศษ 60 การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนพุทธรักษาประจำปีการศึกษา 2560แข่งขันระหว่างวันที่ 24 - 27 กรกฎาคมและวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560ณ ...
  ส่ง 8 ส.ค. 2560 18:10 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • รวมใจถวายพระพร วันที่ 28 กรกฎาคม 2560วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรคลิกที่รูปภาพเพื่อชมอัลบั้มภาพจากแหล่งเดิมโรงเรียนว ...
  ส่ง 16 ส.ค. 2560 21:08 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 154 รายการ ดูเพิ่มเติม »
0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-withya

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-mae

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-phasa-thiy

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/111.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/plc2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lingk/hnwy-ngan-haelng-khxmul

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic

การสร้างข้อสอบอัตนัย


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%20banner%20.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/pracha-rath

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1
DLTV-DLIT-ETV-OBEC Chanal จุดเน้นเชิงนโยบาย 
รมต.ศธ. (
2 มี.ค. 2560)
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2016-04-01-09-26-53.pdf

ขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ คลิก

http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1540-file.pdf

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/407318329394632/?notif_t=group_activity
งาน ปชส.สพป.นฐ.2 และเครือข่าย

Comments