หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าว

เพื่อการเข้าชมเว็บไซต์นี้ที่สมบูรณ์แบบ โปรดใช้ Google Chrome Browsers


เรื่องแจ้งและประกาศล่าสุด

 • เรื่องแจ้ง / ประกาศ  วัน เดือน ปี รายการแจ้ง - ประกาศ 28 พ.ย. 2560 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7638 เรื่อง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบังคับใช้กฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เอกสารแนบ 1. หนังสือแจ้ง ผอ.เขต.  2. หนังสือแจ้ง ศธจ. 1 พ.ย. 2560 ด่วนที่สุด (แจ้ง สพท.ทุกเขต และ สศศ.) เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั่งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560    1. แจ้ง สพท.ทุกเขต >>> คลิก    2. แจ้ง ...
  ส่ง 29 พ.ย. 2560 00:13 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2

 • มาตรฐาน CEFR วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560        การอบรมความรู้ เรื่อง มาตรฐาน CEFR ที่กระทรวงศึกษานำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษและความเชื่อมโยงกับ DynEd ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)กลุ่มเป้าหมาย : ครูที่สอนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2
  ส่ง 4 พ.ย. 2560 00:14 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ประชุมสัมมนาการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร วันที่ 29 กันยายน 2560การประชุมสัมมนาวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัยบุคลากรทางวิจัยและระบบมาตรฐานการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเวล นครปฐมวัตถุประสงค์ : เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยในองค์กร ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยของ สพฐ.เป้าหมาย : คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  นำเสนอผลการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัยบุคลากรทางวิจัย และระบบมาตรฐานการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย : ศ ...
  ส่ง 4 ต.ค. 2560 09:50 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • OD 60 NPT2 วันที่ 14 - 15 กันยายน 2560 การอบรมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2ณ ห้องประชุม โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี วัตถุประสงค์ :     1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การ    2. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 52 คน หลักสูตร เนื้อหาสาระ : พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ "การขับเคลื่อนนโยบายของ สพป.นครปฐม เขต 2" / ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสำนักงาน พ.ศ. 2559 / ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 / ผลการดำเน ...
  ส่ง 4 ต.ค. 2560 09:55 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนประชารัฐ วันที่ 2 กันยายน 2560การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนประชารัฐณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2เครดิตภาพ : ครูต้อม โรงเรียนวัดบางพระ
  ส่ง 6 ก.ย. 2560 03:01 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 228 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ยินดีต้อนรับ วันที่ 28 พ.ย 60คณะครู ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2ให้การต้อนรับนายสมบัติ จันทร์มีชัย ...
  ส่ง 28 พ.ย. 2560 06:23 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ศิลปหัตถกรรม # 67 เขต 2 ระดับเขต เว็บไซต์ ระดับเขตการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 >>> คลิก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน >>> คลิก ****************************** ********************************************** ********************************************** *****************************    โครงงานประเภทซอฟแวร์  โครงงานประเภทซอฟแวร์          
  ส่ง 4 ธ.ค. 2560 07:07 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ศิลปหัตถกรรม # 67 เขต 2 ระดับกลุ่มโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ปี 2560ประกาศ สพฐ. เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 >>> คลิกเว็บไซต์ ระด ...
  ส่ง 25 พ.ย. 2560 01:05 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ประกวดสปอตวิทยุ-โทรทัศน์ วันครู คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2561ในหัวข้อ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 240,000 บาท          ดร ...
  ส่ง 1 พ.ย. 2560 07:20 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู คุรุสภาจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561         คุรุสภาขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศ ...
  ส่ง 1 พ.ย. 2560 09:04 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 164 รายการ ดูเพิ่มเติม »

0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/13tula

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/111.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/plc2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lingk/hnwy-ngan-haelng-khxmul

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic

การสร้างข้อสอบอัตนัย


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%20banner%20.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/pracha-rath

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1
DLTV-DLIT-ETV-OBEC Chanalแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สำหรับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561)

จุดเน้นเชิงนโยบาย
รมต.ศธ. (
2 มี.ค. 2560)
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2016-04-01-09-26-53.pdf

ขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ คลิก

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2560-2579
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/9%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/14%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%9920%E0%B8%9B%E0%B8%B5.jpg

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/407318329394632/?notif_t=group_activity
งาน ปชส.สพป.นฐ.2 และเครือข่าย

มุทิตา กษิณาลัย ศน. ประจำปี 60
มุทิตา คารวะ สพป.นครปฐม เขต 2

Comments