หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าว


เพื่อการเข้าชมเว็บไซต์นี้ที่สมบูรณ์แบบโปรดใช้กูเกิลบราวเซอร์


มุ่งมั่นพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

วันมาฆบูชา 26 กุมภาพันธ์ 2564

สอบ RT ป.1 เลื่อนเป็นวันที่ 16-19 มีนาคม 2564  

สอบ O-NET วันที่ 13 มีนาคม 2564

สอบ NT ป.3 วันที่ 24 มีนาคม 2564


(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าว/กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

 • ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9:30 น.        คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คร ...
  ส่ง 9 ก.พ. 2564 20:35 โดย Webmaster Supervisory
 • กลั่นกรองคู่มือ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 (ภาคเช้า)        คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินการกลั่นกรองคู่มือนิเทศภายในสถานศ ...
  ส่ง 9 ก.พ. 2564 17:15 โดย Webmaster Supervisory
 • MOU เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา         โครงการส่งเสริม เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD ประจําปีการศึกษา 2561-2562 ผ ...
  ส่ง 7 ก.พ. 2564 18:28 โดย Webmaster Supervisory
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 366 รายการ ดูเพิ่มเติม »


(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าวกิจกรรมสถานศึกษา

 • มาฆปูรณมีบูชา'64 กิจกรรมวันมาฆบูชา         สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ อันมีหลักการสำคัญเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ ๑. การไม่ทำบาปทั้งปวง ๒. การบำเพ็ญกุศลให ...
  ส่ง โดย Webmaster Supervisory
 • ชื่นชมยินดี Benefit : ประสาน กระตุ้น ตามติด ร่วมคิด ร่วมแชร์ แก้ไข ปรับปรน เสริมแรง ให้กำลังใจ สำเร็จได้ ร่วมยกย่อง ต้องชมเชย        ขอแสดงความยินดี โรงเร ...
  ส่ง 14 ม.ค. 2564 19:45 โดย Webmaster Supervisory
 • วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสถานศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 รวมใจถวายความจงรักภักดี- โรงเรียนบ้านคลองมหาสว ...
  ส่ง 10 ธ.ค. 2563 21:17 โดย Webmaster Supervisory
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 261 รายการ ดูเพิ่มเติม »


รู้งาน ทันข่าว...

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-18%E0%B8%81%E0%B8%9E64.jpg    

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A51.jpg    https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C10%E0%B8%81%E0%B8%9E64.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/su-ththi-rat-y/su-ththi-rat-y/bthkhwammimichux

 รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. / พุธเช้าข่าวโรงเรียน / การประชุมทางไกล สพฐ. > คลิก 
 เชิญส่งผลงานนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต > คลิก   
 คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ป.3 ปีการศึกษา 2563 > คลิก  
 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะฯ ลว. 28 ม.ค.64 และ เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะฯ (26 ม.ค.64) > คลิก   
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 > คลิก 
 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) ปีการศึกษา 2563 > คลิก  
 แนวทางกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี > คลิก 
 แนวทางการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ตามหนังสือที่ ศธ 04004/ว50 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 > คลิก 
 หนังสือ ศธ 04010/ว1529 ลว.20 พ.ค.63 เรื่อง แนวปฏิบัตินับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 > คลิก 
 หนังสือ ศธ 04005/ ว11 ลว.5 ม.ค.64 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ > คลิก  
 ประกาศผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 > คลิก
 ประกาศผลการคัดเลือกโครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ตัวเรา" ระดับตัวแทน สพป.นครปฐม เขต 2 ส่งระดับ สพฐ. ได้แก่ โรงเรียนวัดรางกำหยาด (5 รัก 5 ดี วิถีพอเพียง), โรงเรียนวัดมะเกลือ (ขยะสร้างคุณค่ารักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมความพอเพียง), โรงเรียนวัดบางหลวง (คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ) > คลิก
 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี 2563 > คลิก  
 ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน Best of the Best (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2564 (จากการประเมินเอกสาร) สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล, โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม, โรงเรียนวัดจินดาราม > คลิก  
 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2563 > คลิก
 ประกาศ ผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก 
 ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เครือข่ายชุมชนวิชาชีพ > คลิก 
 ประกาศผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (e-MES) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คะแนนรวม 3 มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 4 ดีมาก แยกเป็น มาตรฐานที่ 1 ระดับคุณภาพ 5 ดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 ระดับคุณภาพ 3 ดี มาตรฐานที่ 3 ระดับคุณภาพ 5 ดีเยี่ยม > คลิก  
 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)
     ปี 2563  ผลการประเมินผ่านในระดับ A คะแนนรวม 93.78 ลำดับที่ 44 / 225 คลิก 
     ปี 2562  ผลการประเมินผ่านในระดับ A คะแนนรวม 89.91 ลำดับที่ 50 / 219 คลิก 
 สารสนเทศคลังข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ RT, NT, O-NET และปฏิทินการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 > คลิก  
 การคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก 
 สพฐ-วิถีใหม่-วิถีคุณภาพ > คลิก 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2564 – 2565) > คลิก  
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ของ ศธ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 > คลิก 
 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ รุ่นที่ 2 ปี 2563 (TSQP2) โดยมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม มีโรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วมโครงการ 9 โรงเรียน > คลิก 
 สาระเกี่ยวกับ EIDP + การศึกษายกกำลังสอง (ศน.เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
 เว็บเพจประสานงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด > คลิก
 คลิปชี้แจง การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 พ.ค.63) > คลิก  https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/new%20normal.jpg

สำหรับ ศน.เข้าใช้งาน Chaisri Nites 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95.jpg?attredirects=0

ดูภาพขยาย คลิกที่ภาพ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94.jpg?attredirects=0

PLC สพป.นครปฐมเขต 2

การจัดการขยะ
สพป.นครปฐม เขต 2
 การดำเนินการที่ผ่านมา > คลิก

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพิ่มโอเน็ต
สพป.นครปฐม เขต 2


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/plc2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1
DLTV-DLIT-ETV-OBEC Chanal

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/