เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา เครือข่ายที่ 17 จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)       
     ผู้อำนวยการ    :   นายสมเกียรติ  บุญรอด 
                         :   นายแดง  วรศักดิ์วุฒิพงษ์
                         :   นายสุชน  วิเชียรสรรค์
                         :   นายวันชาติ  อ่วมแจง
                         :   นายมณเฑียร  ม่วงศรีศักดิ์
 
     ที่อยู่              :    ถ.เลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย    ต.ท่าทอง    อ.เมืองพิษณุโลก    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65000        
     โทรศัพท์        :    0 552ุ6 7235 , 0 5526 7236                         โทรสาร   :    0 5526 7234 , 0 5526 7236       
     Website        :    http://www.secondary39.go.th/                    e-mail    :    sec39pl@hotmail.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
     ผู้อำนวยการ    :    นายบุญรักษ์  ยอดเพชร
     ที่อยู่              :    ถ.พุทธบูชา   ต.ในเมือง   อ.เมืองพิษณุโลก   จ.พิษณุโลก   รหัสไปรษณีย์  65000
     โทรศัพท์        :     0 5524 4633-4                                            โทรสาร  :   0 5525 1684, 0 5524 5096
     Website        :    http://www.phitsanulok1.go.th/                      e-mail   :   plk6501@hotmail.com  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2        
     ผู้อำนวยการ    :     นายวิวัฒน์  อ้นน่วม  
     ที่อยู่              :    โรงเรียนบ้านดินทอง    ถ.พิษณุโลก - สากเหล็ก    ต.ดินทอง    อ.วังทอง    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65130    
     โทรศัพท์        :    0 5539 4116 , 0 5539 4152 , 0 5539 4083       โทรสาร    :    0 5539 4083
     Website           http://www.phitsanulok2.com/                         e-mail      pitlok2@yahoo.com

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3        
     ผู้อำนวยการ    :    นายสุรินทร์  แก้วมณี
     ที่อยู่              :    190    หมู่  4    ถ.วัดโบสถ์ - แควน้อย    ต.วัดโบสถ์    อ.วัดโบสถ์    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65160        
     โทรศัพท์        :     0 5536 1312 - 4                                           โทรสาร    :    0 5536 1311   
     Website            http://www.phitsanulok3.com/                        e-mail        webmaster.pitlok3@hotmail.com       

1. โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 
        ผู้อำนวยการ    :    นางอุไร  ปัญญาสิทธิ์
        ที่อยู่              :    ถ.ท่างาม - โป่งแค    ต.คันโช้ง    อ.วัดโบสถ์    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65160
        โทรศัพท์        :     0 5531 0293  ,  08 1461 4237                    โทรสาร   :
        Website        :    http://school.obec.go.th/kanchongpit/          e-mail    :    kanchong2536@hotmail.com  

2. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
        ผู้อำนวยการ    :    นายวิโรจน์  นาคคงคำ
        ที่อยู่              :    86    หมู่  4    ต.มะขามสูง    อ.เมือง    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65000
        โทรศัพท์        :     0 5524 5115  ,  0 5524 5110                      โทรสาร    :    0 5524 5115  ต่อ  103  ,  0 5524 7244
        Website        :    http://www.pccpl.ac.th/                               e-mail     :    pccpl@pccpl.ac.th

3. โรงเรียนจ่านกร้อง
        ผู้อำนวยการ    :    นายช่วยชาติ  ตันตระกูล
        ที่อยู่              :    23/17    ถ.จ่านกร้อง    ต.ในเมือง    อ.เมือง    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65000
        โทรศัพท์        :    0 5525 8420 , 0 5524 2588                         โทรสาร    :    0 5524 5743  ,  0 5524 2588
        Website        :    http://www.jr.ac.th/                                    e-mail      :    janokrong@jr.ac.th             

4. โรงเรียนชาติตระการวิทยา
        ผู้อำนวยการ    :    นายเสน่ห์  เทศนา
        ที่อยู่              :    124    หมู่  4    ต.ป่าแดง    อ.ชาติตระการ    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65170
        โทรศัพท์        :    0 5538 1044                                              โทรสาร    :    0 5538 1350 , 0 5538 1044
        Website        :    http://www.chattrakanwitthaya.com/            e-mail     :     chattrakan_wit@yahoo.com  
5. โรงเรียนชุมแสงสงคราม"อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"
        ผู้อำนวยการ    :    นายเมธี  ศรีรันต์
        ที่อยู่              :    หมู่  7    ต.ชุมแวงสงคราม    อ.บางระกำ    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65140 
        โทรศัพท์        :    0 5526 8195                                              โทรสาร    :    0 5526 8195
        Website        :    http://www.schs.th.gs/                                e-mail     :    chsbk@hotmail.com  

6. โรงเรียนดงประคำพิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายศักดิ์ชัย  ทุ่งโพธิ์แดง
        ที่อยู่              :    หมู่  6    ถ.หนองตม - ป่าแดง    ต.ดงประคำ    อ.พรหมพิราม    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65150
        โทรศัพท์        :     0 5535 9110  ,  0 5524 2874                      โทรสาร    :    
        Website        :    http://school.obec.go.th/prakumwit/             e-mail     :

7. โรงเรียนดอนทองวิทยา
        ผู้อำนวยการ    :    นายนพดล  ทองสุข
        ที่อยู่              :    หมู่  1    ถ.พิษณุโลก - อุตรดิตถ์    ต.ดอนทอง    อ.เมือง    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65000
        โทรศัพท์        :    0 5529 5407-8  ,  0 5529 8427                    โทรสาร   :    0 5529 5407  ,  0 5529 8428
        Website        :    http://www.donthong.net/                            e-mail       donthongwittaya@thaimail.com         

8. โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นางวิรุฬห์รัตน์  อินชัยเขา
        ที่อยู่              :    19    หมู่  3    ถ.พิษณุโลก - หล่มสัก    ต.แก่งโสภา    อ.วังทอง    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65130
        โทรศัพท์        :     0 5529 3096  ,  0 5529 3097                      โทรสาร   :    0 5529 3096
        Website        :     อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง                         e-mail    :

9. โรงเรียนท่าทองพิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายสุริยา  จันทิมา
        ที่อยู่              :    91/1    หมู่  4    ต.ท่าทอง    อ.เมือง    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65000
        โทรศัพท์        :    0 5533 3034-6, 0 5529 5408, 0 5533 3025, 08 9703 9375   โทรสาร  :  0 5533 3034-6 ต่อ 102, 0 5529 5407
        Website        :    http://www.ttp.ac.th/                     e-mail    :    thathongps@hotmail.com , thathong2003@thaimail.com
                                                                                                     thathong@obec.go.th
10. โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
        ผู้อำนวยการ    :    นายพิพัฒน์  พรมโพธิ์
        ที่อยู่              :    114    หมู่  1    ต.นครชุม    อ.นครไทย    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65120
        โทรศัพท์        :    0 5531 0169 , 08 6929 2696                                โทรสาร   :    
        Website        :    http://school.obec.go.th/nachonchumpittaya/        e-mail    :       

11. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายนิสิต  เนินเพิ่มพิสุทธิ์
        ที่อยู่              :    ต.บ้านแยง    อ.นครไทย    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65120
        โทรศัพท์        :    0 5599 1034  ,  0 5538 9511                        โทรสาร   :       
        Website        :    http://www.nby.ac.th/                                  e-mail    :

12. โรงเรียนนครไทย
        ผู้อำนวยการ    :    นางเพ็ญศรี  แต่งเนตร
        ที่อยู่              :    265    หมู่  4    ต.นครไทย    อ.นครไทย    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65120
        โทรศัพท์        :    0 5538 9003 - 4                                          โทรสาร   :    0 5538 9004
        Website        :    http://www.nakhonthai.ac.th/                        e-mail    :    nakornthai@obec.go.th

13. โรงเรียนนาบัววิทยา
        ผู้อำนวยการ    :    นายวันชัย  อยู่ตรง
        ที่อยู่              :    60    หมู่  5    ต.นาบัว    อ.นครไทย    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65120
        โทรศัพท์        :    0 5526 8080                                               โทรสาร   :
        Website        :    http://school.obec.go.th/nabua/                    e-mail    :     

14. โรงเรียนน้ำรินพิทยา
        ผู้อำนวยการ    :    นายชัยลักษณ์  รักษา
        ที่อยู่              :    ต.บ้านกลาง    อ.วังทอง    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65130
        โทรศัพท์        :    0 5598 9241  ,  08 1461 4523                      โทรสาร    :    
        Website        :    http://school.obec.go.th/nk_school/              e-mail    :  

15. โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
        ผู้อำนวยการ    :    ว่าที่ร้อยตรี ประดิษฐ์  คำผงแดง
        ที่อยู่              :    91    หมู่  6    ถ.นครไทย - ด่านซ้าย    ต.บ่อโพธิ์    อ.นครไทย    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65120
        โทรศัพท์        :    0 5526 8139  ,  0 5538 9197                        โทรสาร   :
        Website        :    http://school.obec.go.th/bpy_school/            e-mail    :    bpy_school@hotmail.com  

16. โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายศักดา  สินมา
        ที่อยู่              :    หมู่  5    ต.บางกระทุ่ม    อ.บางกระทุ่ม    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65110
        โทรศัพท์        :    0 5539 1123                                              โทรสาร   :    0 5539 1123
         Website       :    http://school.obec.go.th/bangkrathum/         e-mail    :    

17. โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
        ผู้อำนวยการ    :    นายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ  
        ที่อยู่              :    1    หมู่  19    ต.บางระกำ    อ.บางระกำ    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65140
        โทรศัพท์        :    0 5537 1149                                              โทรสาร   :    0 5537 1822
        Website        :    http://www.brs.ac.th/                                  e-mail    :    bangrakamwit@yahoo.com

18. โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :     นายสมาน  สารีคำ
        ที่อยู่              :    170    หมู่  5    ต.บ้านกร่าง    อ.เมือง    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65000
        โทรศัพท์        :    0 5529 8427                                             โทรสาร   :    0 5529 8428
        Website        :    http://school.obec.go.th/bkschool/              e-mail    :    bkschool@hotmail.com   

19. โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายสรปรัชญ์  ไวกสิกรณ์   
        ที่อยู่              :   118    หมู่  1    ถ.ทรัพย์ไพรวัลย์ - น้ำริน   ต.บ้านกลาง    อ.วังทอง    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65130
        โทรศัพท์        :    0 5598 9740  ,  08 1604 1897                    โทรสาร   :    0 5598 9740
        Website        :    อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง                         e-mail    : 
20. โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
        ผู้อำนวยการ    :    นายพยัพ  อนันนิล
        ที่อยู่              :    หมู่  17    ถ.พิษณุโลก - กำแพงเพชร    ต.หนองกุลา    อ.บางระกำ    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65140
        โทรศัพท์         :    0 5526 8174  ,  0 5524 2896                     โทรสาร    :    0 5526 8174
        Website        :    http://www.com-pracha.th.gs/                     e-mail    :    th_dr333237@thaimail.com

21. โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
        ผู้อำนวยการ    :    นายบุญศักดิ์  ไมตรีจิตร์
        ที่อยู่              :    หมู่  1    ต.พรหมพิราม    อ.พรหมพิราม    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65150
        โทรศัพท์        :    0 5536 9100                                             โทรสาร   :    0 5536 9092
        Website        :    http://www.pv-school.com/                         e-mail    :   
22. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายสัมฤทธิ์  ทองรัตน์
        ที่อยู่              :    1    หมู่  8    ต.ท่าทอง    อ.เมือง    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65000
        โทรศัพท์        :     0 5522 7600                                             โทรสาร   :    0 5522 7602
        Website        :    http://www.pp.ac.th/                                   e-mail    :    

23.โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
        ผู้อำนวยการ    :    นายเดชา  สมบูรณ์พงษ์กิจ
        ที่อยู่              :    39/1    ถ.ธรรมบูชา    อ.เมือง    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65000
        โทรศัพท์        :    0 5530 4182  ,  0 5538 6081                        โทรสาร   :    0 5530 4180  ,  0 5538 6081    
        Website        :    http://school.obec.go.th/puttha/                   e-mail    :    buddhachinaraj@hotmail.com         

24. โรงเรียนยางโกลนวิทยา
        ผู้อำนวยการ    :    นางภคพร  สีกา
        ที่อยู่              :    55    หมู่  9    ต.ยางโกลน    อ.นครไทย    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65120
        โทรศัพท์        :    0 5526 8161  ,  0 5538 9410                       โทรสาร   :    0 5526 8161  
        Website        :    http://school.obec.go.th/yangklonewit/         e-mail    :    yangklone@windowslive.com

25. โรงเรียนวังทองพิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นางอรุณศรี  เงินเสือ
        ที่อยู่              :    หมู่  7    ถ.พิษณุโลก - หล่มสัก    ต.ชัยนาม    อ.วังทอง    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65130
        โทรศัพท์        :    0 5531 1129                                               โทรสาร   :    0 5531 1222
        Website        :    http://www.wtp.ac.th/                                   e-mail    :    wang_wtp@chaiyo.com

26. โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
        ผู้อำนวยการ    :    นายสันติชัย  หนูเผือก
        ที่อยู่              :    หมู่  4    ต.วังน้ำคู้    อ.เมือง    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65230
        โทรศัพท์        :    0 5528 6074  ,  0 5526 1624                        โทรสาร    :    0 5526 8106  ,  0 5526 1622
        Website        :    http://school.obec.go.th/namkoosuksa/         e-mail    :    wangnamkoo@yahoo.com

27. โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
        ผู้อำนวยการ    :    นายชาลี  ดายี่   
        ที่อยู่              :    147    หมู่  11    ต.วังพิกุล    อ.วังทอง    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65130 
        โทรศัพท์        :     0 5531 8516  ,  0 5524 2875                       โทรสาร    :    0 5531 8516  
        Website        :    http://school.obec.go.th/wangpikul/               e-mail    :    wpk99@hotmail.com      

28. โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายเสกสันต์  ทองม่วง    
        ที่อยู่              :    หมู่  9    ต.วงฆ้อง    อ.พรหมพิราม    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65150
        โทรศัพท์        :    08 1962 6950                                             โทรสาร   :
        Website         :    http://school.obec.go.th/wmadan/                 e-mail    

29. โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายประวิทย์  ชูศรีโฉม
        ที่อยู่              ;    455    หมู่  4    ต.วังโพรง    อ.เนินมะปราง    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65190
        โทรศัพท์        :    0 5599 2427  ,  08 1461 4879                      โทรสาร   :    0 5599 2427
        Website        :    http://school.obec.go.th/wungpong/              e-mail    

30. โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
        ผู้อำนวยการ    :    นายอมร  อ่อนสี
        ที่อยู่              :    528    หมู่  4    ต.วัดโบสถ์    อ.วัดโบสถ์    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65160
        โทรศัพท์        :    0 5536 1002                                               โทรสาร   :    0 5536 1207
        Website        :    http://www.watbot.com/                               e-mail    :    watbotsuksa@watbot.com  

31. โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
        ผู้อำนวยการ    :    นายเฉลียว  คำดี
        ที่อยู่              :    80    หมู่  8    ต.สวนเมี่ยง    อ.ชาติตระการ    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65170
        โทรศัพท์        :    08 9566 4941                                              โทรสาร   :    0 5531 0299 
        Website        :    http://www.swschool2006.th.gs/                    e-mail    :    swschool2006@hotmail.com

32. โรงเรียนสฤษดิ์เสนา
        ผู้อำนวยการ    :    นายกฤติ  คงชู
        ที่อยู่              :    15    หมู่  19    ต.วังนกแอ่น    อ.วังทอง    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65130
        โทรศัพท์        :    0 5538 4080                                               โทรสาร    :    0 5538 4080  ,  0 5531 1153
        Website        :    http://school.obec.go.th/nk1_school/            e-mail    :    nan_phothong@thaimail.com

33. โรงเรียนหนองพระวิทยา
        ผู้อำนวยการ    :    นายประชุม  ปิ่นสกุล
        ที่อยู่              :    หมู่  6    ถ.วังทอง - สากเหล็ก    ต.หนองพระ    อ.วังทอง    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65130
        โทรศัพท์        :    0 5527 8695                                                โทรสาร   :    0 5527 8695
        Website        :    http://school.obec.go.th/nongpra/                  e-mail    :    nongpraphittaya@hotmail.com

34. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
        ผู้อำนวยการ    :    ดร.จิตราภรณ์  ใยศิลป์
        ที่อยู่              :    28    ถ.พุทธบูชา    ต.ในเมือง    อ.เมือง    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65000
        โทรศัพท์        :    0 5525 8003                                                โทรสาร   :    0 5524 1947 ต่อ 201
        Website        :    http://www.chs.ac.th/                                   e-mail    :

35. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก
        ผู้อำนวยการ    :    นางสุเนตร  ทองคำพงษ์  
        ที่อยู่              :    อ.เมือง    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65000
        โทรศัพท์        :    0 5525 8861                                                โทรสาร    :    0 5521 4750
        website         :    http://www.tn.ac.th/                                      e-mail    :    tn.ac.th@hotmail.com

36. โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา
        ผู้อำนวยการ    :    นายวินัย  ชำนาญผา
        ที่อยู่              :    4    หมู่  4    ต.เนินกุ่ม    อ.บางกระทุ่ม    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65110
        โทรศัพท์        :    0 5539 6005                                                โทรสาร    :    0 5539 6005
        Website        :    http://school.obec.go.th/noenkumvittaya/        e-mail    :    noenkumvittaya@hotmail.com
37. โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
        ผู้อำนวยการ    :    นายวิโรจน์  รอดสงฆ์
        ที่อยู่              :    460    หมู่  4    ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก    อ.เนินมะปราง    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65190
        โทรศัพท์        :    0 5539 9060                                                โทรสาร    :    0 5539 9061
        Website        :    http://school.obec.go.th/noenmaprang/           e-mail    :    noenmaprang_master@yahoo.com

38. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายสมบัติ  จงวรรธนะศิลป์  
        ที่อยู่              :    หมู่  2    ต.ท่าหมื่นราม    อ.วังทอง    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65130
        โทรศัพท์        :    0 5523 3233  ,  0 5524 2839                          โทรสาร    :
        Website        :    http://school.obec.go.th/nernsaart/                  e-mail    :    nun_2513@hotmail.com

39. โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายธนู  เมฆี
        ที่อยู่              :    17    ถ.หนองขมิ้น - เนินมะปราง    ต.ไทรย้อย    อ.เนินมะปราง    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65190
        โทรศัพท์        :    0 5531 6402                                                โทรสาร    :    0 5531 6402
        Website        :    http://school.obec.go.th/saiyoy/                     e-mail    :    e.saiyoy@chaiyo.com
40. โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม  (สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก)
        ผู้อำนวยการ    :    นายวิฑูรย์  เจียนพันธ์
        ที่อยู่              :    319    หมู่  13    ถ.รพช.บ้านแยง - หนองหิน    ต.บ้านแยง    อ.นครไทย    จ.พิษณุโลก    65120
        โทรศัพท์        :    0 5538 9038  ,  08 6440 2790                     โทรสาร   :
        Website        :    http://school.obec.go.th/bangklang/c             e-mail    :  
41.  โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม (สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก)
        ผู้อำนวยการ    :    นายธรรมนูญ  คงระเรื่อย
        ที่อยู่              :    56    หมู่  24    ต.หนองกะท้าว    อ.นครไทย    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65120
        โทรศัพท์        :     0 5526 8162                                              โทรสาร   :    0 5526 8162
        Website        :     http://school.obec.go.th/sriin/                      e-mail    :    sriintaratit@hotmail.com

42. โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล (สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)
        ผู้อำนวยการ    :    นายศักดา  เรืองเดช
        ที่อยู่              :    78    หมู่  3    ต.มะขามสูง    อ.เมือง    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65000
        โทรศัพท์        :    0 5525 9260                                                โทรสาร    :    0 5525 9260
        Website        :    http://www.pl-pan-ya.org/                               e-mail    :   
43. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 (สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)
        ผู้อำนวยการ    :    นายบัญชร  จันทร์ดา
        ที่อยู่              :    239    หมู่  19    ต.เนินเพิ่ม    อ.นครไทย    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65120
        โทรศัพท์        :    0 5524 0661-2                                             โทรสาร    :
        Website        :    http://rpg23.ac.th/                                        e-mail    :    webmaster@rpg23.ac.th
Comments