โรงเรียนมาตรฐานสู่สากล เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา ที่ 17 จ.สุโขทัย

0.  ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 37   สุโขทัย - ตาก
 
            ประธานศูนย์        :    นายวิสิทธิ์    สุขเจริญ       
                ที่อยู่              :    โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม    2 / 3    ต.บ้านกล้วย    อ.เมือง    จ.สุโขทัย    รหัสไปรษณีย์  64000  
                โทรศัพท์        :     0 5562 0295                                                           โทรสาร    :    0 5562 0295
                Website        :     http://www.ssec37.in.th/                                          e-mail     :    wave_1827@hotmail.com

1.  โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
 
            ผู้อำนวยการ        :    นายวิสิทธิ์  สุขเจริญ        
                ที่อยู่              :    2/3    ต.บ้านกล้วย    อ.เมือง    จ.สุโขทัย    รหัสไปรษณีย์  64000
                โทรศัพท์        :    0 5561 1786  ,  08 1531 5770                                    โทรสาร   :    0 5561 2848
                Website        :    http://www.suw.ac.th/                                               e-mail    :    kru-sukhothai@yahoo.com

2.  โรงเรียนอุดมดรุณี
 
            ผู้อำนวยการ        :    นางสาวนันทิยา  ชุนณวงษ์
                ที่อยู่              :    ต.ธานี    อ.เมือง    จ.สุโขทัย    รหัสไปรษณีย์  64000
                โทรศัพท์        :    0 5561 1271  ,  0 5561 2900                                      โทรสาร   :    0 5561 2900
                Website        :    http://www.udschool.ud.ac.th/                                       e-mail    :  ud_school@yahoo.com

3.  โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
 
            ผู้อำนวยการ        :    นายถวิล  หิรัญศรี
                ที่อยู่              :    ถ.จรดวิถีถ่อง    ต.ย่านยาว    อ.สวรรคโลก    จ.สุโขทัย    รหัสไปรษณีย์  64110
                โทรศัพท์        :    0 5564 2028  ,  0 5564 1289  ,  08 1604 0072             โทรสาร   :    0 5564 1289
                Website        :    http://www.sawananan.ac.th/                                     e-mail    :

4.  โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
 
            ผู้อำนวยการ        :    นายวิเชษฐ์    ศฺริพันธุ์  (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย)
                ที่อยู่              :    หมู่  9    ต.ปากแคว    อ.เมือง    จ.สุโขทัย    รหัสไปรษณีย์  64000
                โทรศัพท์        :     0 5561 2864 , 0 5561 2525                                       โทรสาร    :    0 5561 6050
                Website        :    http://www.thaischool.in.th/64100984/                         e-mail     :
 
Comments