โรงเรียนมาตรฐานสู่สากล เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา ที่ 17 จ.เพชรบูรณ์

0.  ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 39   เพชรบูรณ์
 
            ประธานศูนย์        :    นายบุญส่ง    ชุนแจ่ม
                ที่อยู่              :    โรงเรียนวิทยานุกูลนารี    อาคาร 6  ชั้น 2    อ.เมือง    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67000
                โทรศัพท์        :    0 5671 1988                                           โทรสาร    :    0 5671 1988
                Website        :    http://www.smphet.ob.tc/                         e-mail     :    ophetchabun@gmail.com

1.  โรงเรียนเพชรพิทยาคม
 
            ผู้อำนวยการ        :    นายชำนาญ  นาอุดม
                ที่อยู่              :    210    ถ.สามัคคัชัย    ต.ในเมือง    อ.เมือง    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67000
                โทรศัพท์        :    0 5671 1453  ,  0 5672 2208                     โทรสาร    :    0 5672 2208  ,  0 5675 1149
                Website        :    http://www.pks.ac.th/                               e-mail     :    apinyaaa5@hotmail.com

 
2.  โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
 
            ผู้อำนวยการ        :    ดร.จิตราภรณ์  ใยศิลป์
                ที่อยู่              :    208    ต.ในเมือง    อ.เมือง    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67000
                โทรศัพท์        :    0 5671 1454  ,  0 5672 0594                     โทรสาร    :    0 5672 0594
                Website        :    http://www.wk.ac.th/                                e-mail     :   WKphetchabun@gmail.com 

3.  โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
 
            ผู้อำนวยการ        :    นายจำลอง  กองสังข์         
                ที่อยู่              :    508/5    อ.หล่มเก่า    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67120
                โทรศัพท์        :    0 5670 9283                                            โทรสาร    :    0 5670 9584
                Website        :    http://www.lkp.ac.th/                                e-mail     :    lomkao_lkpl@hotmail.co.th

4.  โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
 
            ผู้อำนวยการ        :    นายไพรัช  ประจันเขตต์
                ที่อยู่              :    15    ถ.เทศบาล 1    ต.หล่มสัก    อ.หล่มสัก    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67110
                โทรศัพท์        :    0 5670 1755  ,  0 5670 1380                     โทรสาร    :    0 5670 1140
                Website        :    http://www.lomsak.ac.th/mains.html                    e-mail    :    lomsakschool@hotmail.com 

5. โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
 
            ผู้อำนวยการ        :    นายบุญส่ง  ชุนแจ่ม       
                ที่อยู่              :    ต.ท่าโรง    อ.วิเชียรบุรี    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67130
                โทรศัพท์        :    0 5679 1426 , 0 5679 2132  ,  0 5675 4072  ,  0 5679 2139     โทรสาร   :  0 5679 2132 , 0 5679 2139
                Website        :    http://www.niyomsilp.com/                                  e-mail    :     cms-chanon@hotmail.com

6.  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
 
            ผู้อำนวยการ        :    นายชัยพร    หาพุทธา
                ที่อยู่              :    ถ.เพชรเกษมราษฎร์    ต.ในเมือง    อ.เมือง    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67000
                โทรศัพท์        :     0 5673 7058 , 0 5671 1458 , 0 5672 0762                             โทรสาร    :
                Website        :    http://www.anubalpb.com/                                                    e-mail     :
Comments