โรงเรียนมาตรฐานสู่สากล เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา ที่ 17 จ.พิษณุโลก

0.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
 
            ผู้อำนวยการ        :    นายสมเกียรติ  บุญรอด
                ที่อยู่              :    ถ.เลี่ยงเมืองพิ ษณุโลก-สุโขทัย    ต.ท่าทอง    อ.เมืองพิษณุโลก    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65000
                โทรศัพท์        :     0 5526 7235, 0 5526 7236                         โทรสาร    :    0 5526 7234             
                Website        :     http://www.secondary39.go.th/                   e-mail     :  sec39pl@hotmail.com 
1.  โรงเรียนจ่านกร้อง
 
            ผู้อำนวยการ        :    นายช่วยชาติ  ตันตระกูล
                ที่อยู่              :    23/17    ถ.จ่านกร้อง    ต.ในเมือง    อ.เมือง    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65000
                โทรศัพท์        :    0 5525 8420 , 0 5524 2588                         โทรสาร    :    0 5524 5743  ,  0 5524 2588
                Website        :    http://www.jr.ac.th/                                    e-mail      :    janokrong@jr.ac.th       
2.  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
 
            ผู้อำนวยการ        :    นายวิโรจน์  นาคคงคำ
                ที่อยู่              :    86    หมู่  4    ต.มะขามสูง    อ.เมือง    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65000
                โทรศัพท์        :     0 5524 5115  ,  0 5524 5110                      โทรสาร    :    0 5524 5115  ต่อ  103  ,  0 5524 7244
                Website        :    http://www.pccpl.ac.th/                               e-mail     :    pccpl@pccpl.ac.th   
3.  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 
            ผู้อำนวยการ        :    ดร.จิตราภรณ์  ใยศิลป์       
                ที่อยู่              :    28    ถ.พุทธบูชา    ต.ในเมือง    อ.เมือง    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65000
                โทรศัพท์        :    0 5525 8003                                                โทรสาร   :    0 5524 1947 ต่อ 201
                Website        :    http://www.chs.ac.th/                                   e-mail    :    chs_school@hotmail.com 
4.  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
 
            ผู้อำนวยการ        :    นายสัมฤทธิ์  ทองรัตน์
                ที่อยู่              :    1    หมู่  8    ต.ท่าทอง    อ.เมือง    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65000
                โทรศัพท์        :     0 5522 7600                                             โทรสาร   :    0 5522 7602
                Website        :    http://www.pp.ac.th/                                   e-mail    :    
5.  โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
 
            ผู้อำนวยการ        :    นายเดชา  สมบูรณ์พงษ์กิจ   
                ที่อยู่              :    39/1    ถ.ธรรมบูชา    อ.เมือง    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65000
                โทรศัพท์        :    0 5530 4182  ,  0 5538 6081                        โทรสาร   :    0 5530 4180  ,  0 5538 6081    
                Website        :    http://school.obec.go.th/puttha/                   e-mail    :    buddhachinaraj@hotmail.com   
6.  โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
 
            ผู้อำนวยการ        :    นายวิโรจน์  รอดสงฆ์
                ที่อยู่              :    460    หมู่  4    ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก    อ.เนินมะปราง    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65190
                โทรศัพท์        :    0 5539 9060                                                โทรสาร    :    0 5539 9061
                Website        :    http://school.obec.go.th/noenmaprang/           e-mail    :    noenmaprang_master@yahoo.com     
7.  โรงเรียนนครไทย
 
            ผู้อำนวยการ        :    นางเพ็ญศรี  แต่งเนตร 
                ที่อยู่              :    265    หมู่  4    ต.นครไทย    อ.นครไทย    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65120
                โทรศัพท์        :    0 5538 9003 - 4                                          โทรสาร   :    0 5538 9004
                Website        :    http://www.nakhonthai.ac.th/                        e-mail    :    nakornthai@obec.go.th

8.  โรงเรียนจ่าการบุญ
 
            ผู้อำนวยการ        :    นายสุพจน์  เมฆสวัสดิ์
                 ที่อยู่             :    ถ.จ่าการบุญ    อ.เมือง    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65000
                 โทรศัพท์       :    0 5525 8377                                              โทรสาร    :
                 Website       :    http://www.jb.ac.th/                                    e-mail     :
9.  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
 
            ผู้อำนวยการ        :    นายธีระ  อ่ำพูล
                  ที่อยู่            :    ถ.พิษณุโลก - แควน้อย    ต.หัวรอ    อ.เมือง    จ.พิษณุโลก    รหัสไปรษณีย์  65000
                  โทรศัพท์       :    0 5525 1217                                             โทรสาร    :    0 5523 2635
                  Website       :    http://www.abpl.ac.th/                                e-mail    :    anubanpl@chaiyo.com
                  
Comments