โรงเรียนมาตรฐานสากล เครือข่ายการนิเทศก์การมัธยมศึกษา ที่ 17 จ.อุตรดิตถ์

0.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
 
            ผู้อำนวยการ        :    นายสมเกียรติ  บุญรอด
                ที่อยู่              :    ถ.เลี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย   ต.ท่อทอง   อ.เมือง   จ.พิษณุโลก   รหัสไปรษณีย์  65000
                โทรศัพท์        :     0 5526 7235, 0 5526 7236                                    โทรสาร    :    0 5526 7234             
                Website        :     http://www.secondary39.go.th/                              e-mail     :   sec39pl@hotmail.com

1.  โรงเรียนอุตรดิตถ์
 
            ผู้อำนวยการ        :    นายนเรศ  ศรีภิรมย์    
                ที่อยู่              :    15    ถ.อินใจมี    ต.ท่าอิฐ    อ.เมือง    จ.อุตรดิตถ์    รหัสไปรษณีย์  53000
                โทรศัพท์        :    0 5541 1104  ,  0 5541 3483  ,  08 1727 0206         โทรสาร    :    0 5541 4074
                Website        :    http://www.utd.ac.th/                                             e-mail    :    uttaraditschool@gmail.com
2. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
 
            ผู้อำนวยการ        :    นายมนต์ชัย  ปาณธูป
                ที่อยู่              :    7    ถ.ประชานิมิตร    ต.ท่าอิฐ    อ.เมือง    จ.อุตรดิตถ์    รหัสไปรษณีย์  53000
                โทรศัพท์        :    0 5541 1105                                                        โทรสาร   :    0 5541 3205
                Website        :    http://www.un.ac.th/                                             e-mail    :    un.ac.th@hotmail.com 
3.  โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
 
            ผู้อำนวยการ        :    นายมงคล  ล้อสินคำ
                ที่อยู่              :    78    หมู่  1    ต.ท่าปลา    อ.ท่าปลา    จ.อุตรดิตถ์    รหัสไปรษณีย์  53150  
                โทรศัพท์        :    0 5549 9094  ,  0 5549 9108  ,  08 1786 5013         โทรสาร    :    0 5549 9109
                Website        :    http://thapla.utd2.go.th/                                         e-mail    :    thapla-school@yahoo.com    

4.  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
 
            ผู้อำนวยการ       :    ดร.ธำรง  น่วมศิริ
                ที่อยู่             :    80    ถ.บรมอาสน์    ต.ท่าอิฐ    อ.เมือง    จ.อุตรดิตถ์    รหัสไปรษณีย์  53000
                โทรศัพท์        :    0 5541 1060 , 0 5541 6524                                    โทรสาร    :    0 5541 1060    
                Website        :    http://www.anubanutt.ac.th/                                   e-mail     :
  
Comments