โรงเรียนมาตรฐานสากล เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา ที่ 17 จ.ตาก

0.  ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 37   สุโขทัย - ตาก
 
            ประธานศูนย์        :    นายวิสิทธิ์    สุขเจริญ       
                ที่อยู่              :    โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม    2 / 3    ต.บ้านกล้วย    อ.เมือง    จ.สุโขทัย    รหัสไปรษณีย์  64000  
                โทรศัพท์        :     0 5562 0295                                                           โทรสาร    :    0 5562 0295
                Website        :     http://www.ssec37.in.th/                                          e-mail     :    wave_1827@hotmail.com
1. โรงเรียนตากพิทยาคม
 
            ผู้อำนวยการ        :    นายสมเกียรติ  มั่นเมือง   
                ที่อยู่              :    12    ถ.ท่าเรือ    ต.ระแหง    อ.เมือง    จ.ตาก    รหัสไปรษณีย์  63000
                โทรศัพท์        :     0 5551 1134                                                            โทรสาร   :    0 5554 0248           
                Website        :      http://www.tps.ac.th/                                               e-mail    :

2.  โรงเรียนผดุงปัญญา
 
            ผู้อำนวยการ    :    นายเล่ห์  ไทยเที่ยง
                ที่อยู่              :    151    ถ.พหลโยธิน    ต.ไม้งาม    อ.เมือง    จ.ตาก    รหัสไปรษณีย์  63000
                โทรศัพท์        :    0 5551 1135  ,  08 1961 6260                                    โทรสาร   :    0 5551 4086
                Website        :    http://www.phadung.ac.th/                                         e-mail    :    jack@phadung.org 

3.  โรงเรียนสรรพวิทยาคม
 
            ผู้อำนวยการ        :    นายธวัช  ธิวงศ์คำ
                ที่อยู่              :    51    ถ.ประสาทวิถี    อ.แม่สอด    จ.ตาก    รหัสไปรษณีย์  63140
                โทรศัพท์        :    0 5553 1094  ,  08 1707 0095                                    โทรสาร   :    0 5553 4861  ,  0 5553 1094
                Website        :    http://www.sappha.moe.go.th/                                   e-mail       sappha@hotmail.com

4.  โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
 
            ผู้อำนวยการ        :    นายพยนต์    สืบรอด
                ที่อยู่              :    45    ถ.จรดวิถีถ่อง    ต.หนองหลวง    อ.เมือง    จ.ตาก    รหัสไปรษณีย์  63000
                โทรศัพท์        :     0 5555 1136                                                            โทรสาร    :    0 5555 1136
                Website        :     http://www.taksinschool.com/                                   e-mail     :

5.  โรงเรียนอนุบาลตาก
 
            ผู้อำนวยการ        :    นายกำจร    วงศ์จันทรวิรัช
                ที่อยู่              :    455    ถ.ตากสิน    ต.หนองหลวง    อ.เมือง    จ.พิษณุโลก    63000
                โทรศัพท์        :     0 5551 1138                                                             โทรสาร    :    0 5554 0624
                Website        :     http://www.anubantak.ac.th/                                       e-mail     :    anubantak@hotmail.com
Comments