กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาคเหนือ (พ.ศ.2553)

จังหวัดเชียงใหม่ / ลำพูน / ลำปาง / แม่ฮ่องสอน          จังหวัดเชียงราย / พะเยา / แพร่ / น่าน
 
            1.  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย                                                  1.  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย      
 
            2.  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ                                                 2.  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 
 
            3.  โรงเรียนสันกำแพง                                                         3.  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 
 
            4.  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ                                         4.  โรงเรียนพานพิทยาคม 
 
            5.  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์                                                    5.  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 
 
            6.  โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม                                             6.  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 
 
            7.  โรงเรียนฮอดพิทยาคม                                                   7.  โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
 
            8.  โรงเรียนจอมทอง                                                            8.  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 
 
            9.  โรงเรียนห้องสอนศึกษา                                                    9.  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 
 
          10.  โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"                                 10.  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 
 
          11.  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย                                            11.  โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ 
 
          12.  โรงเรียนลำปางกัลยาณี                                                   12.  โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ 
 
          13.  โรงเรียนเถินวิทยา                                                       13.  โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 
 
          14.  โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา                                                    14.  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน 
 
          15.  โรงเรียนจักรคำคณาทร                                                15.  โรงเรียนสตรีศรีน่าน 
 
          16.  โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน                                      16.  โรงเรียนปัว 
 
          17.  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง                                       17.  โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) สาขาบ้านสหมิตรพัฒนา 
  
          18.  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่                                             18.  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
 
          19.  โรงเรียนอนุบาลลำพูน                                                 19.  โรงเรียนอนุบาลพะเยา 
 
          20.  โรงเรียนอนุบาลลำปาง                                                  20.  โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (ทศรัฐราษฎร์นุกูล) 
 
          21.  โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน                                           21.  โรงเรียนอนุบาลแพร่ 
 
                                                                                              22.  โรงเรียนราชานุบาล 
 
 
จังหวัดนครสวรรค์ / อุทัยธานี / กำแพงเพชร / พิจิตร
 
            1.  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 
 
 
            3.  โรงเรียนวัชรวิทยา 
 
            4.  โรงเรียนขาณุวิทยา 
 
            5.  โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 
 
            6.  โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 
 
            7.  โรงเรียนนครสวรรค์ 
 
            8.  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 
 
            9.  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 
 
          10.  โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 
 
          11.  โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 
 
          12.  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 
 
          13.  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
 
          14.  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 
 
 
          16.  โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 
 
          17.  โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 
 
          18.  โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 
 
          19.  โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก"ราษฎร์อุทิศ" 
Comments