เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาเครือข่ายที่ 17 จังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1        
        ผู้อำนวยการ    :    นายประพฤทธิ์  สุขใย                                
        ที่อยู่              :    91 / 7    หมู่ 3    ถ.พาดวารี    ต.ป่าเซ่า    อ.เมือง    จ.อุตรดิตถ์    รหัสไปรษณีย์  53000
        โทรศัพท์        :     0 5581 7760 3 1 , 0 5581 7754 , 0 5581 7756   โทรสาร    :    0 5581 7759        
        Website            http://www.utd1.go.th/                                    e-mail      :    uti1@obec.go.th 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2        
        ผู้อำนวยการ    :    นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง                               
        ที่อยู่              :    346    ถ.เพชรานุรักษ์    ต.แสนตอ    อ.น้ำปาด    จ.อุตรดิตถ์    รหัสไปรษณีย์  53110
        โทรศัพท์        :     0 5548 1125                                                  โทรสาร    :    0 5548 1612
        Website            http://www.utd2.go.th/                 e-mail        uti2.olg@obecmail.obec.go.thutd2.go.th@hotmail.com

1. โรงเรียนดาราพิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายบรรชา  บุญเสือ    
        ที่อยู่              :    162/5    หมู่  5    ต.บ้านดารา    อ.พิชัย    จ.อุตรดิตถ์    รหัสไปรษณีย์  53130
        โทรศัพท์        :    0 5549 6136                                                    โทรสาร   :    0 5549 6136
        Website        :    http://labschools.net/darapittayakom/                e-mail    :    dara_pk@hotmail.com
2. โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายบรรเทิง  คำทอง
        ที่อยู่              :    86    หมู่  4    ต.ด่านแม่คำมัน    อ.ลับแล    จ.อุตรดิตถ์    รหัสไปรษณีย์  53180
        โทรศัพท์        :    0 5541 3599  ,  08 1785 9714                           โทรสาร    :    0 5541 2975  ,  0 5541 3599
        Website        :    http://school.obec.go.th/danmaekhamman/        e-mail     :    

3. โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
        ผู้อำนวยการ    :    นายธารา  น่วมศิริ
        ที่อยู่              :   253    หมู่  2    ต.บ้านแกร่ง    อ.ตรอน    จ.อุตรดิตถ์    รหัสไปรษณีย์  53140  
        โทรศัพท์        :    0 5549 1011  ,  0 5549 1379  ,  08 1922 3974     โทรสาร    :    0 5549 1379
        Website        :    http://www.trontrisin.net/                                   e-mail     :    trontrisin@yahoo.com
4. โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
        ผู้อำนวยการ    :    นายวีระพันธุ์  ดอนท้วม
        ที่อยู่              :    ต.บ่อทอง    อ.ทองแสนขัน    จ.อุตรดิตถ์    รหัสไปรษณีย์  53230
        โทรศัพท์        :    0 5541 8071 - 2                                                โทรสาร    :    0 5541 8069
        Website        :    http://www.tskw.ac.th/                                      e-mail     :    wee79@hotmail.com  
5. โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
        ผู้อำนวยการ    :    นายมงคล  ล้อสินคำ
        ที่อยู่              :    78    หมู่  1    ต.ท่าปลา    อ.ท่าปลา    จ.อุตรดิตถ์    รหัสไปรษณีย์  53150  
        โทรศัพท์        :    0 5549 9094  ,  0 5549 9108  ,  08 1786 5013     โทรสาร    :    0 5549 9109
        Website        :    http://thapla.utd2.go.th/                                     e-mail    :    thapla-school@yahoo.com     

6. โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
        ผู้อำนวยการ    :    นายประสงค์  สินเดช    
        ที่อยู่              :    132    บ.บึงหลัก    ต.ป่าเซ่า    อ.เมือง    จ.อุตรดิตถ์    รหัสไปรษณีย์  53000
        โทรศัพท์        :    0 5541 4927  ,  0 5541 4045  ,  08 1474 9145     โทรสาร    :    0 5541 4927
        Website        :    http://school.obec.go.th/thungkalowittaya/          e-mail    :    hong_2498@thaimail.com

7. โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
        ผู้อำนวยการ    :    นายกฤตย์  ไชยวงศ์     
        ที่อยู่              :    อ.น้ำปาด    จ.อุตรดิตถ์    รหัสไปรษณีย์  53110
        โทรศัพท์        :    0 5548 1003 - 4  ,  08 1740 4994                       โทรสาร    :    0 5548 1003
        Website        :    http://www.npts.ac.th/main.html                         e-mail    :    

8. โรงเรียนน้ำริดวิทยา
        ผู้อำนวยการ    :    นายสมทรง  ชัยชนะ
        ที่อยู่              :    101    หมู่  7    ถ.บ้านด่าน - น้ำริด    ต.น้ำริด    อ.เมือง    จ.อุตรดิตถ์    รหัสไปรษณีย์  53000
        โทรศัพท์        :    0 5544 7022  ,  0 5544 7326  ,  08 1962 2907     โทรสาร   :    0 5544 7418
        Website        :    http://www.school.obec.go.th/nv_utd1/               e-mail    :    nv_utd1@hotmail.com

9. โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายจลัญ  อินตายวง
        ที่อยู่              :    224    หมู่  5      ต.บ้านโคก    อ.บ้านโคก    จ.อุตรดิตถ์    รหัสไปรษณีย์  53120
        โทรศัพท์        :    0 5548 6082  ,  08 1740 4188                           โทรสาร   :    0 5548 6260  ,  0 5548 6082
        Website        :    http://www.bkwss.org/                                      e-mail    :    bkw53180@yahoo.com
10. โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
        ผู้อำนวยการ    :    นายวิเชียร  ปั้นม่วง
        ที่อยู่              :    หมู่  4    ต.บ้านโคน    อ.พิชัย    จังหวัดอุตรดิตถ์    รหัสไปรษณีย์  53120
        โทรศัพท์        :    0 5545 5044-5  ,  08 1605 9425                         โทรสาร   :    0 5545 5045
        Website        :    http://www.bankhonpittaya.ac.th/                       e-mail    :    krootep@hotmail.com

11. โรงเรียนพิชัย
        ผู้อำนวยการ    :    นางสุนันทา  พานิชผล
        ที่อยู่              :    หมู่  3    ต.ในเมือง    อ.พิชัย    จ.อุตรดิตถ์    รหัสไปรษณีย์  53120
        โทรศัพท์        :    0 5542 1402  ,  0 5542 1406  ,  08 1962 6400      โทรสาร   :    0 5542 1406    
        Website        :    http://www.pichai-sc.com/                                  e-mail    :    pichaischool@yahoo.com

12. โรงเรียนฟากท่าวิทยา
        ผู้อำนวยการ    :    นายธงชัย  ปิ่นทอง
        ที่อยู่              :    41    หมู่  1    ต.ฟากท่า    อ.ฟากท่า    จ.อุตรดิตถ์    รหัสไปรษณีย์  53160
        โทรศัพท์        :    0 5548 9075  ,  08 1962 7011                             โทรสาร   :    0 5548 9075
        Website        :    http://www.ftwschool.ac.th/                                 e-mail    :    fakthawittaya@yahoo.com  

13. โรงเรียนลับแลพิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายธำรงรัฐ  จอมสืบ        
                            :    (สถานศึกษาประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอุตรดิตถ์)
        ที่อยู่              :    หมู่  13    ถ.อินใจมี    ต.ฝายหลวง    อ.ลับแล    จ.อุตรดิตถ์    รหัสไปรษณีย์  53130 
        โทรศัพท์        :    0 5543 1071  ,  0 5545 0482                                โทรสาร   :    0 5545 0482
        Website        :    http://www.lublae.ac.th/                                      e-mail    :

14. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
        ผู้อำนวยการ    :    นายคำรณ  ม่อมดี
        ที่อยู่              :    153    หมู่  3    ถ.ไผ่ล้อม - ดงสระแก้ว    ต.ไผ่ล้อม    อ.ลับแล    จ.อุตรดิตถ์    รหัสไปรษณีย์  63210
        โทรศัพท์        :    0 5545 3416 - 7  ,  0 5545 3419                           โทรสาร   :    0 5545 3419
        Website        :    http://www.lablaesri.ac.th/                                   e-mail    :    lablaesrivittaya@thaimail.com 

15. โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นางอรสา  ทรงศรี 
        ที่อยู่              :    226    หมู่  3    ถ.โรงเรียนวังกะพี้    ต.วังกะพี้    อ.เมือง    จ.อุตรดิตถ์    รหัสไปรษณีย์  53170
        โทรศัพท์        :    0 5549 4467  ,  0 5541 2702  ,  08 1886 2140         โทรสาร   :    0 5549 4261  ,  0 5541 2702
        website         :    http://school.obec.go.th/wangkapee/                      e-mail    :    nketkor@hotmail.com

16. โรงเรียนอุตรดิตถ์
        ผู้อำนวยการ    :    นายนเรศ  ศรีภิรมย์    
        ที่อยู่              :    15    ถ.อินใจมี    ต.ท่าอิฐ    อ.เมือง    จ.อุตรดิตถ์    รหัสไปรษณีย์  53000
        โทรศัพท์        :    0 5541 1104  ,  0 5541 3483  ,  08 1727 0206         โทรสาร    :    0 5541 4074
        Website        :    http://www.utd.ac.th/                                             e-mail    :    uttaraditschool@gmail.com
17. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
        ผู้อำนวยการ    :    นายมนต์ชัย  ปาณธูป
        ที่อยู่              :    7    ถ.ประชานิมิตร    ต.ท่าอิฐ    อ.เมือง    จ.อุตรดิตถ์    รหัสไปรษณีย์  53000
        โทรศัพท์        :    0 5541 1105                                                        โทรสาร   :    0 5541 3205
        Website        :    http://www.un.ac.th/                                             e-mail    :    un.ac.th@hotmail.com

18. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
        ผู้อำนวยการ    :    นายประมุข  ธนวัฒน์
        ที่อยู่              :    227    หมู่  1    ถ.อุตรดิตถ์ - เขื่อนสิริกิติ์    ต.ผาจุก    อ.เมือง    จ.อุตรดิตถ์    รหัสไปรษณีย์  53000
        โทรศัพท์        :    0 5547 9454  ,  0 5541 4526  ,  0 5541 4927  ,  08 1604 2251        โทรสาร   :    0 5547 9455  ,  0 5541 4927
        Website        :    http://www.tunu.ac.th/                                                                e-mail    :    tunu@windowslive.com

19. โรงเรียนแสนตอวิทยา
        ผู้อำนวยการ    :    นายปัญญา  อุปธารปรีชา
        ที่อยู่              :    หมู่  3    ถ.ป่าขนุน - ห้วยฉลอง    ต.แสนตอ    อ.เมือง    จ.อุตรดิตถ์    รหัสไปรษณีย์  53000
        โทรศัพท์        :    0 5547 8166  ,  0 5544 6330 - 1                             โทรสาร   :    0 5544 6331
        Website        :    http://www.seantor.org.th/                                     e-mail    :    seantoawittaya@chaiyo.com     

Comments