เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาเครือข่ายที่ 17 จังหวัดตาก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1        
        ผู้อำนวยการ    :    นายประพฤทธิ์  สุขใย       (ผอ.สพท.ตาก เขต 1  เป็นที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 37 
                                                                     ตามคำสั่งที่ 617/2552  ลว.22 เม.ย.52) 
        ที่อยู่              :    10 / 1    ถ.พหลโยธิน    ต.หนองหลวง    อ.เมืองตาก    จ.ตาก    รหัสไปรษณีย์  63000 
        โทรศัพท์        :     0 5551 3255 , 0 5551 2537 , 0 5551 1831 , 0 5551 1201    โทรสาร    :    0 5551 3028 , 0 5551 2887 
        Website        :     http://www.takesa1.go.th/                                               e-mail     :

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2        
        ผู้อำนวยการ    :    นายทองสุข  อยู่ศรี      (ผอ.สพท.ตาก เขต 2  เป็นที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 37)  
        ที่อยู่              :    35/4    ถ.ประสาทวิถี    ต.แม่สอด    อ.แม่สอด    จ.ตาก    รหัสไปรษณีย์  63110     
        โทรศัพท์            0 5553 6548 - 9                                          โทรสาร    :    0 5553 1930 , 0 5553 5388
        Website            http://www.takesa2.go.th/taked2/                 e-mail       taked2@hotmail.com   
1. โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายอรัญชัย  สิงหราช
        ที่อยู่              :    407    หมู่  2    ต.ด่านแม่ละเมา    อ.แม่สอด    จ.ตาก    รหัสไปรษณีย์  63140
        โทรศัพท์        :    0 5559 5186                                         โทรสาร   :    0 5559 5187
        website        :     http://www.dmw.ac.th/                            e-mail    :    lukydan29@hotmail.com
2. โรงเรียนตากพิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายสมเกียรติ  มั่นเมือง   
                            :    (สถานศึกษาประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดตาก) 
        ที่อยู่              :    12    ถ.ท่าเรือ    ต.ระแหง    อ.เมือง    จ.ตาก    รหัสไปรษณีย์  63000
        โทรศัพท์        :     0 5551 1134                                        โทรสาร   :    0 5554 0248                                                         
        Website        :    http://www.tps.ac.th/                             e-mail    :

3. โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
        ผู้อำนวยการ    :    นายชาคริต  คำนวนสินธุ์
        ที่อยู่              :    691/2    ถ.รามคำแหง    ต.หัวเดียด    อ.เมือง    จ.ตาก    รหัสไปรษณีย์  63000
        โทรศัพท์        :    0 5551 1762  ,  08 1936 3840                โทรสาร   :    0 5551 1762
        Website        :    http://www.takesa1.go.th/thanomrat/      e-mail    :

4. โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    
        ที่อยู่              :    78    หมู่  1    ถ.ทุ่งกระเซาะ    ต.ทุ่งฟ้า    อ.บ้านตาก    จ.ตาก    รหัสไปรษณีย์  63120
        โทรศัพท์        :    0 5555 5271                                         โทรสาร   :    0 5555 5271
        Website        :    http://school.obec.go.th/thungfa/            e-mail    :     

5. โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายบริบุญ  รัติภัทร์
        ที่อยู่              :    175    หมู่  2    ต.แม่ต้าน    อ.ท่าสองยาง    จ.ตาก    รหัสไปรษณีย์  63150
        โทรศัพท์        :     0 5558 9101  ,  08 1461 5420                โทรสาร   :    0 5558 9306
        Website        :    http://school.obec.go.th/thasongyang/     e-mail    :    thasongyangwit@chaiyo.com

6. โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายเศรษฐสิน  สีม่วงคำ    
        ที่อยู่              :    255    หมู่  7    ต.นาโบสถ์    อ.วังเจ้า    จ.ตาก    รหัสไปรษณีย์  63180
        โทรศัพท์        :    0 5559 3037  ,  08 1785 8259                 โทรสาร   :    0 5559 3037
        Website        :    http://www.takesa1.go.th/nps/                e-mail    :

7. โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"
        ผู้อำนวยการ    :    นายประถม  ปิ่นพาน     
        ที่อยู่              :    90    หมู่  4    ต.ตากออก    อ.บ้านตาก    จ.ตาก    รหัสไปรษณีย์  63120
        โทรศัพท์        :    0 5559 1026  ,  08 1886 9845               โทรสาร    :    0 5559 1026 - 7
        Website        :    http://www.takesa1.go.th/bantak/           e-mail    :    bantak_tak@chaiyo.com

8. โรงเรียนผดุงปัญญา
        ผู้อำนวยการ    :    นายเล่ห์  ไทยเที่ยง
        ที่อยู่              :    151    ถ.พหลโยธิน    ต.ไม้งาม    อ.เมือง    จ.ตาก    รหัสไปรษณีย์  63000
        โทรศัพท์        :    0 5551 1135  ,  08 1961 6260                โทรสาร   :    0 5551 4086
        Website        :    http://www.phadung.ac.th/                     e-mail    :     
9. โรงเรียนพบพระวิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์
        ที่อยู่              :    333    หมู่  3    ต.พบพระ    อ.พบพระ    จ.ตาก    รหัสไปรษณีย์  63160
        โทรศัพท์        :    0 5556 9081  ,  08 1983 9242                 โทรสาร   :    0 5556 9356  ,  0 5556 9081         
        Website        :    http://www.phobphra.org/                       e-mail    :

10. โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายอนันต์  ทะตา
        ที่อยู่              :    อ.สามเงา    จ.ตาก    รหัสไปรษณีย์  63130
        โทรศัพท์        :    0 5559 7173                                          โทรสาร   :    0 5559 7174
        Website        :    http://www.takesa1.go.th/ydbwtk/            e-mail    :

11. โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายศักดา  โพร้งพนม
        ที่อยู่              :    192    หมู่  1    ถ.จรดวิถีถ่อง    ต.วังประจบ    อ.เมือง    จ.ตาก    รหัสไปรษณีย์  63000 
        โทรศัพท์        :    08 6440 6974                                        โทรสาร    :
        Website        :    http://www.wangprachop.ac.th/                e-mail    :
12. โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายถาวร  โชชื่น
        ที่อยู่              :    142    หมู่  13    ต.วังหิน    อ.เมือง    จ.ตาก    รหัสไปรษณีย์  6300
        โทรศัพท์        :    0 5555 2012  ,  08 1707 7865                   โทรสาร   :    0 5555 2012    
        Website        :    http://www.takesa1.go.th/kittitak/              e-mail    :
13. โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายสุวัฒน์  กลั่นเกลี้ยง
        ที่อยู่              :    229    ต.เชียงทอง    อ.วังเจ้า    จ.ตาก    รหัสไปรษณีย์  63180  
        โทรศัพท์        :    0 5559 3009                                            โทรสาร   :    0 5559 3009       
        Website        :    http://www.takesa1.go.th/wangjraw/           e-mail    :
14. โรงเรียนสรรพวิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายธวัช  ธิวงศ์คำ
        ที่อยู่              :    51    ถ.ประสาทวิถี    อ.แม่สอด    จ.ตาก    รหัสไปรษณีย์  63140
        โทรศัพท์        :    0 5553 1094  ,  08 1707 0095                    โทรสาร   :    0 5553 4861  ,  0 5553 1094
        Website        :    http://www.sappha.moe.go.th/                   e-mail       sappha@hotmail.com

15. โรงเรียนสามเงาวิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายจเร  ขัติวงษ์
        ที่อยู่              :    1663    หมู่  5    ถ.สุขาภิบาล    ต.สามเงา    อ.สามเงา    จ.ตาก    รหัสไปรษณีย์  63130
        โทรศัพท์        :    0 5559 9026                                            โทรสาร    :    0 5559 9080  ,  0 5559 9026
        Website        :    http://www.samngao.ac.th/                        e-mail    :    samngao_wit@hotmail.com 

16. โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายสมประสงค์  มั่งอะนะ
        ที่อยู่              :    4    หมู่  1    ต.อุ้มผาง    อ.อุ้มผาง    จ.ตาก    รหัสไปรษณีย์  63170
        โทรศัพท์        :    0 5556 1005  ,  08 9858 4210                    โทรสาร   :    0 5556 1005    
        Website        :    http://www/upw.ac.th/umphangs/               e-mail    :    umphangs@hotmail.com     
17. โรงเรียนแม่กุวิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    
        ที่อยู่              :    หมู่  7    ต.แม่กุ    อ.แม่สอด    จ.ตาก    รหัสไปรษณีย์  63110
        โทรศัพท์        :    0 5555 1213  ,  08 1962 2366                    โทรสาร   :    0 5555 1213
        Website        :    http://school.obec.go.th/mkschool/            e-mail    :    
18. โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายอนันต์  กาวินำ
        ที่อยู่              :    254    หมู่  3    ต.แม่จะเรา    อ.แม่ระมาด    จ.ตาก    รหัสไปรษณีย์  63140
        โทรศัพท์        :    0 5558 5082  ,  08 1962 0838                   โทรสาร    :    0 5558 5082
        Website        :    http://www.mjwitt.th.gs/                            e-mail    :    mj_wit@hotmail.com
19. โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายยุทธ  เรือนใจดี
        ที่อยู่              :    462    หมู่  2    ต.แม่ปะ    อ.แม่สอด    จ.ตาก    รหัสไปรษณีย์  63140
        โทรศัพท์        :    0 5550 6522  ,  0 5553 2579                     โทรสาร    :    0 5550 6522  ,  0 5553 2579    
        Website        :    http://www.maepa.org/                              e-mail    :    maepavit@maepa.org

20. โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายสมฤกษ์  ทิมขาว
        ที่อยู่              :    166    หมู่  3    ถ.เพลินจิต    ต.แม่ระมาด    อ.แม่ระมาด    จ.ตาก    รหัสไปรษณีย์  63140
        โทรศัพท์        :    0 5558 1238  ,  08 1888 3097                     โทรสาร   :    0 5558 1079  ,  0 5558 1238
        Website        :    http://www.maeramadwitthayakhom.com/    e-mail    :    maeramad@hotmail.com

21. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก (สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)
        ผู้อำนวยการ    :    นายประหยัดศักดิ์  บัวงาม
        ที่อยู่              :    170    ถ.ตาก - แม่สอด    ต.แม่ท้อ    อ.เมือง    จ.ตาก    รหัสไปรษณีย์  63000
        โทรศัพท์        :    0 5551 2870 , 0 5551 2936                         โทรสาร    :    0 5551 2794
        Website        :    http://www.takwell.th.edu/                           e-mail    :

22. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก (สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)
        ผู้อำนวยการ    :    นายอมร  อินทนนท์
        ที่อยู่              :    อ.เมือง    จ.ตาก    รหัสไปรษณีย์  63000
        โทรศัพท์        :    0 5551 1136                                            โทรสาร   :
        Website        :    http://www.takesa1.go.th/sstak/                e-mail    :
Comments