เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาเครือข่ายที่ 17 จังหวัดสุโขทัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1        
     ผู้อำนวยการ    :   นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ       (ผอ.สพท.สุโขทัย เขต 1  เป็นที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 37 
                                                                 ตามคำสั่งที่ 617/2552  ลว.22 เม.ย.52) 
                         :   นายสมคิด  พรหมพิราม (รอง ผอ.สพท.สุโขทัย เขต 1  เป็นผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ 37)
                         :   นายวิสิทธิ์  สุขเจริญ    (ผอ.รร.สุโขทัยวิทยาคม  เป็นประธานกรรมการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 37)
 
     ที่อยู่              :   37    หมู่  1    ถ.จรดวิถีถ่อง    ต.บ้านกล้วย    อ.เมืองสุโขทัย    จ.สุโขทัย    รหัสไปรษณีย์  64000  
     โทรศัพท์        :    0 5561 6180 - 1 , 0 5561 4364                                โทรสาร    :    0 5561 3460 , 0 5561 6180    
     Website        :    http://www.sukhothai1.go.th/                                   e-mail      :    webmaster@sukhothai1.go.th

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2        
     ผู้อำนวยการ    :    นายประยุทธ  นาวายนต์       (ผอ.สพท.สุโขทัย เขต 2  เป็นที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 37) 
     ที่อยู่              :    126 / 1    ถ.จรดวิถีถ่อง    ต.ย่านยาว    ต.เมืองสวรรคโลก    อ.สวรรคโลก    จ.สุโขทัย    รหัสไปรษณีย์  64110      
     โทรศัพท์        :     0 5564 1702 , 0 5564 4175-9 , 08 1688 1508            โทรสาร    :    0 5564 1297
     Website            http://www.sukhothai2.go.th/                                   e-mail     :

1. โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
        ผู้อำนวยการ    :    ดร.ดุษฎี  สีตุลวรางค์
        ที่อยู่              :    หมู่  4    บ.แป้ง    ต.กงไกรลาศ    อ.กงไกรลาศ    จ.สุโขทัย    รหัสไปรษณีย์  64170  
        โทรศัพท์        :    0 5569 1221  ,  08 1888 1998                                  โทรสาร   :    0 5569 1288  ,  0 5569 1221 
        Website        :    http://school.obec.go.th/kongkrailat/                         e-mail    :    

2. โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายทวี  พุกำพันธ์
        ที่อยู่              :    272    หมู่  4    ถ.ศรีสำโรง - ทุ่งเสลี่ยม    ต.นาขุนไกร    อ.ศรีสำโรง    จ.สุโขทัย    รหัสไปรษณีย์  64120
        โทรศัพท์        :    0 5561 0090                                                            โทรสาร   :    0 5561 0090
        Website        :    http://www.khunkrai_school.com/                              e-mail    :    khunkrai_school@thaimail.com

3. โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    ดร.ธีรศักดิ์  ค้าเจริญ    
        ที่อยู่              :    3    หมู่  16    ต.โตนด    อ.คีรีมาศ    จ.สุโขทัย    รหัสไปรษณีย์  64160
        โทรศัพท์        :    0 5569 5022 , 0 5562 7146  ,  08 1675 4963              โทรสาร   :    0 5569 5022   
        Website        :    http://www.kpschool.ac.th/                                       e-mail    :    kp2516@hotmail.com

4. โรงเรียนชัยมงคลพิทยา
        ผู้อำนวยการ    :    นายสุทธิ  อาดูร
        ที่อยู่              :    หมู่  9    ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์    อ.ทุ่งเสลี่ยม    จ.สุโขทัย    รหัสไปรษณีย์  64230 
        โทรศัพท์        :    0 5562 4107  ,  08 1971 3961                                  โทรสาร   :    0 5562 4285  ,  0 5562 4107
        Website        :    http://school.obec.go.th/cmk/                                  e-mail    :    chaimongkolpittaya@hotmail.com

5. โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
        ผู้อำนวยการ    :    นายภาณุพงศื  ธนูสาร
        ที่อยู่              :    หมู่  3    ต.ตลิ่งชัน    อ.บ้านด่านลานหอย    จ.สุโขทัย    รหัสไปรษณีย์  64140 
        โทรศัพท์        :    0 5561 3951  ,  0 5568 9057  ,  08 1604 4213            โทรสาร   :    0 5561 4147  ,  0 5568 9057
        Website        :    http://school.obec.go.th/talingchanwittayanusorn/      e-mail    :

6. โรงเรียนท่าชัยวิทยา
        ผู้อำนวยการ    :    นางประนอม  สุวรรณประสิทธิ์
        ที่อยู่              :    ต.ท่าชัย    อ.ศรีสัชนาลัย    จ.สุโขทัย    รหัสไปรษณีย์  64190
        โทรศัพท์        :    0 5567 9037  ,  08 1296 0728                                   โทรสาร   :    0 5567 9037
        Website        :    http://www.thachaiwit.net/                                        e-mail    :

7. โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
        ผู้อำนวยการ    :    นายชัยวัฒน์  เรืองวาณิชยกุล
        ที่อยู่              :    219    หมู่  1    ต.ทุ่งเสลี่ยม    อ.ทุ่งเสลี่ยม    จ.สุโขทัย    รหัสไปรษณีย์  64150
        โทรศัพท์        :    0 5565 9217  ,  08 1675 5704  ,  08 1953 7489           โทรสาร   :    0 5565 9217 ต่อ 12
        Website        :    http://www.tsl.ac.th/                                                 e-mail    :    joaw_ram1@hotmail.com

8. โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา
        ผู้อำนวยการ    :    นายศักดิ์สิทธิ์  อินทิพย์
        ที่อยู่              :    1    หมู่  2    ต.บ้านด่าน    อ.บ้านด่านลานหอย    จ.สุโขทัย    รหัสไปรษณีย์  64140  
        โทรศัพท์        :    0 5568 9118                                                            โทรสาร   :    0 5568 9118 - 9
        Website        :    http://www.bandan.ac.th/                                          e-mail    :    badn45@yahoo.com

9.  โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายมานพ  บัวทอง
        ที่อยู่              :    85    หมู่  2    ถ.บ้านสวน - ศรีสำโรง    ต.บ้านสวน    อ.เมือง    จ.สุโขทัย    รหัสไปรษณีย์  64220
        โทรศัพท์        :    0 5569 9403  ,  08 1886 2720                                   โทรสาร   :    0 5569 9403
        Website        :    http://www.bsw.ac.th/                                              e-mail    :    
 10. โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
        ผู้อำนวยการ    :    นายถนอม  ทิพย์ปิ่นวงศ์
        ที่อยู่              :    343    หมู่  1    ต.บ้านแก่ง    อ.ศรีสัชนาลัย    จ.สุโขทัย    รหัสไปรษณีย์  64130
        โทรศัพท์        :    0 5567 5101  ,  08 1953 9871                                   โทรสาร   :    0 5567 5101
        Website        :    http://www.bowoschool.com/                                    e-mail    :    bowoscho@bowoschool.com   

11. โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายนรินทร์  คงคาสวรรค์
        ที่อยู่              :    102    หมู่  7    ต.บ้านไร่    อ.ศรีสำโรง    จ.สุโขทัย    รหัสไปรษณีย์  64120 
        โทรศัพท์        :    0 5594 1606  ,  0 5568 5217  ,  08 1962 4990             โทรสาร   :    0 5594 1606  ,  0 5568 5011
        Website        :    http://www.banraipit.net/                                           e-mail    :

12. โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายณรงค์  กิจสนาโยธิน    
        ที่อยู่              :    หมู่  9    ถ.สุโขทัย - กำแพงเพชร    ต.คีรีมาศ    อ.คีรีมาศ    จ.สุโขทัย    รหัสไปรษณีย์  64160
        โทรศัพท์        :    0 5561 4096  ,  08 1475 2229                                   โทรสาร   :    0 5561 4096             
        Website        :    http://www.banmai.150cm.com/                                e-mail    :    st18@sukhothai.com

13. โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายนรัตน์  พ่วงสุวรรณ
        ที่อยู่              :    1    หมู่  2    ถ.สุโขทัย - บางระกำ    ต.ยางซ้าย    อ.เมือง    จ.สุโขทัย    รหัสไปรษณีย์  64000
        โทรศัพท์        :    0 5561 2534  ,  08 1962 2005                                    โทรสาร   :    0 5561 2534
        Website        :    http://schoo.obec.go.th/yangsaipit/                             e-mail    :    yangsaipit@thaimail.com

14. โรงเรียนลิไทพิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายสมจิต  คงรักษา
        ที่อยู่              :    หมู่  3    ถ.จรดวิถีถ่อง    ต.เมืองเก่า    อ.เมือง    จ.สุโขทัย    รหัสไปรษณีย์  64170
        โทรศัพท์        :    0 5569 1221  ,  0 5569 7087  ,  0 5568 9087          โทรสาร   :    0 5569 1288 ,  0 5569 7087 ,  0 5568 9087
        Website        :    http://www.lithai.150m.com/                                 e-mail    :    lithai.it@gmail.com

15. โรงเรียนวังทองวิทยา
        ผู้อำนวยการ    :    นายเรืองวิทย์  ปรากฏวงษ์
        ที่อยู่              :    17    หมู่  7    ถ.สุโขทัย -วังไม้ขอน    ต.วังทอง    อ.ศรีสำโรง    จ.สุโขทัย    รหัสไปรษณีย์  64120
        โทรศัพท์        :    0 5561 3738  ,  0 5561 2546  ,  08 1727 9510             โทรสาร   :    0 5561 3738  ,  0 5561 2546
        Website        :    http://www.wangthongwittaya.com/                            e-mail    :    wwtsc@hotmail.com     
16. โรงเรียนศรีนคร
        ผู้อำนวยการ    :    นายสมควร  ดีรัศมี
        ที่อยู่              :    414    หมู่  3    ต.ศรีนคร    อ.ศรีนคร    จ.สุโขทัย    รหัสไปรษณีย์  64180
        โทรศัพท์        :     0 5565 2628                                                            โทรสาร   :    0 5565 2628  
        Website        :    http://www.snk.ac.th/                                                e-mail    :    snk.school@hotmail.com

17. โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
        ผู้อำนวยการ    :    นายสมชาย  ธรรมปรีชา
        ที่อยู่              :    97    หมู่  6    ต.คลองตาล    อ.ศรีสำโรง    จ.สุโขทัย    รหัสไปรษณีย์  64120 
        โทรศัพท์        :    0 5562 8538  ,  0 5568 1344  ,  08 1688 7915             โทรสาร   :    0 5568 1134  ,  0 5562 8538
        Website        :    http://www.ssr.ac.th/                                                e-mail    

18. โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
        ผู้อำนวยการ    :    นายถวิล  หิรัญศรี
        ที่อยู่              :    ถ.จรดวิถีถ่อง    ต.ย่านยาว    อ.สวรรคโลก    จ.สุโขทัย    รหัสไปรษณีย์  64110
        โทรศัพท์        :    0 5564 2028  ,  0 5564 1289  ,  08 1604 0072            โทรสาร   :    0 5564 1289
        Website        :    http://www.sawananan.ac.th/                                    e-mail    :

19. โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2
        ผู้อำนวยการ    :    นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทรัพย์ประชา    
        ที่อยู่              :    18/2    หมู่  4    ต.คลองยาง    อ.สวรรคโลก    จ.สุโขทัย    รหัสไปรษณีย์  64110
        โทรศัพท์        :     0 5595 1088                                                           โทรสาร   :    0 5595 1088
        Website        :     http://www.sawan2.com/                                           e-mail    :

20. โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายวิสิทธิ์  สุขเจริญ        (เป็นประธานกรรมการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 37)
                            :    (สถานศึกษาประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสุโขทัย) 
 
        ที่อยู่              :    2/3    ต.บ้านกล้วย    อ.เมือง    จ.สุโขทัย    รหัสไปรษณีย์  64000
        โทรศัพท์        :    0 5561 1786  ,  08 1531 5770                                    โทรสาร   :    0 5561 2848
        Website        :    http://www.suw.ac.th/                                               e-mail    :    sukhothai@yahoo.com

 21. โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายถาวร  ปรากฏวงษ์
        ที่อยู่              :    ต.หนองกลับ    อ.สวรรคโลก    จังหวัดสุโขทัย    รหัสไปรษณีย์  64110
        โทรศัพท์        :    0 5568 5040                                                            โทรสาร   :    0 5568 5040
        Website        :    http://www.nongklubwit.com/                                     e-mail    :    nongklub@gmail.com

22. โรงเรียนหนองตูมวิทยา
        ผู้อำนวยการ    :    นายสุทัศน์  สงข์ทอง    
        ที่อยู่              :    99    หมู่  5    ถ.สุโขทัย - บางระกำ    ต.หนองตูม    อ.กงไกรลาศ    จ.สุโขทัย    รหัสไปรษณีย์  64170
        โทรศัพท์        :    0 5565 5243  ,  08 1962 4176                                   โทรสาร   :    0 5565 5243
        Website        :    http://www.nongtum.150m.com/                                e-mail    :

23. โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายณรงค์  พันธ์บัว (รักษาการ)    
        ที่อยู่              :    ต.คลองกระจง    อ.สวรรคโลก    จ.สุโขทัย    รหัสไปรษณีย์  64110
        โทรศัพท์        :    0 5564 1446  ,  08 1674 6819                                    โทรสาร    :    0 5564 3311  ,  0 5564 1446
        Website        :    http://school.obec.go.th/nongplamowit/                       e-mail    :    nongplamo@gmail.com

24. โรงเรียนอุดมดรุณี
        ผู้อำนวยการ    :    นางสาวนันทิยา  ชุนณวงษ์
        ที่อยู่              :    ต.ธานี    อ.เมือง    จ.สุโขทัย    รหัสไปรษณีย์  64000
        โทรศัพท์        :    0 5561 1271  ,  0 5561 2900                                      โทรสาร   :    0 5561 2900
        Website        :    http://udschool.sciclub.info/                                       e-mail    :

25. โรงเรียนเมืองด้งวิทยา
        ผู้อำนวยการ    :    นายภูมิสิทธิ์  มั่นคง
        ที่อยู่              :    150    หมู่  1    บ้านแม่รากใต้    ต.บ้านตึก    อ.ศรีสัชนาลัย    จ.สุโขทัย    รหัสไปรษณีย์  64130
        โทรศัพท์        :     0 5567 7028                                                            โทรสาร   :    0 5567 7029
        Website        :     http://www.muangdong.ac.th/                                    e-mail    :    muangdongwittaya@yahoo.com

26. โรงเรียนเมืองเชลียง
        ผู้อำนวยการ    :    นายวิทยา  ทองอยู่
        ที่อยู่              :    417    หมู่  2    ต.หาดเสี้ยว    อ.ศรีสัชนาลัย    จ.สุโขทัย    รหัสไปรษณีย์  64130
        โทรศัพท์        :    0 5567 1034  ,  0 5567 1248  ,  08 1962 4898             โทรสาร   :    0 5567 1248
        Website        :    http://school.obec.go.th/mclschool/                           e-mail    :    mclschool@hotmail.com    
27. โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
        ผู้อำนวยการ    :    นางวารินทร์  เหลืองสุวรรณ
        ที่อยู่              :    หมู่  3    ต.ไกรใน    อ.กงไกรลาศ    จ.สุโขทัย    รหัสไปรษณีย์  64170
        โทรศัพท์        :    0 5561 4155  ,  0 5561 2920  ,  08 1475 8466             โทรสาร    :    0 5561 4165
        Website        :    http://www.knr.ac.th/                                                 e-mail    :    krinai@yahoo.com
Comments