เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาเครือข่ายที่ 17 จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1        
     ผู้อำนวยการ   :   นายสุทิศ  ทองสนิทกาญจน์  (ผอ.สพท.เพชรบูรณ์ เขต 1  เป็นที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ 39 
                                                                    ตามคำสั่งที่ 617/2552  ลว.22 เม.ย.52)
                        :  นายเฉลิมชัย  ขั้วเจริญ (รอง ผอ.สพท.เพชรบูรณ์ เขต 1  เป็นผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ 39)
                        :   นายบุญส่ง  ชุนแจ้ง (ผอ.รร.นิยมศิลป์อนุสรณ์  เป็นประธานกรรมการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ 39
 
     ที่อยู่             :    69    หมู่  11    ถ.สระบุรี - หล่มสัก   ต.สะเดียง    อ.เมืองเพชรบูรณ์   จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67000 
     โทรศัพท์       :     0 5673 7077  ต่อ  16  , 0 5672 2058        โทรสาร    :    0 5673 7081
     Website           http://www.pbn1.obec.go.th//                   e-mail     :    phetchabunl@windowslive.com          
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2        
     ผู้อำนวยการ    :    นายธวัช  กงเติม        (ผอ.สพท.เพชรบูรณ์ เขต 2  เป็นที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 39)
     ที่อยู่              :    ถ.คชเสนีย์    ต.หล่มสัก    อ.หล่มสัก    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67110
     โทรศัพท์        :    0 5670 4808 - 10 , 0 5670 1420              โทรสาร    :    0 5670 4818
     Website           http://www.pbn2.obec.go.th/                   e-mail      :

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3        
     ผู้อำนวยการ    :    นายสมศักดิ์  ศรีรักษา       (ผอ.สพท.เพชรบูรณ์ เขต 3  เป็นที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 39) 
     ที่อยู่              :    54/2    ถ.สระบุรี - หล่มสัก    ต.ซับสมอทอด    อ.บึงสามพัน    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67160
     โทรศัพท์        :    0 5673 1256 , 0 5673 1772                     โทรสาร    :    0 5673 1737  
     Website           http://www.pbn3.com/                            e-mail     :    pbn03@hotmail.com  

1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
        ผู้อำนวยการ    :    นายพีรพัฒน์  วัชรินทรางกูร
        ที่อยู่              :    99/9    ต.น้ำขุ่น    อ.หล่มสัก    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67110
        โทรศัพท์        :    0 5682 4544  ,  0 5682 4300                 โทรสาร    :    0 5682 4300
        Website        :    http://www.kanchanapisek.ac.th/            e-mail    :    peerapat@kanchanapisek     

2. โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายสหัส  บุญแถม    
        ที่อยู่              :    อ.ชนแดน    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67150
        โทรศัพท์        :    0 5676 1261 - 2                                                                         โทรสาร   :    0 5676 1262
        Website        :    http://203.172.210.234/cdw/  ,  http://school.obec.go.th/cdw/         e-mail    :    surasvadee@hotmail.com

3. โรงเรียนซับบอนวิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายอุทิศ  ฉัตรแก้ว
        ที่อยู่              :    ต.กันจุ    อ.บึงสามพัน    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67160
        โทรศัพท์           0 5671 8008  ,  0 5692 8659                 โทรสาร   :    0 5671 8008
        Website        :    http://school.obec.go.th/sbw/                e-mail    :    sbwwit@hotmail.com
4. โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นางสาวจงรักษ์  ตั้งละมัย
        ที่อยู่              :    ต.ซับสมบูรณ์    อ.วิเขียรบุรี    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67180
        โทรศัพท์        :    0 5681 1108                                        โทรสาร    :
        Website        :    http://school.obec.go.th/subwit/             e-mail    :

5. โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายชัยชาญ  ปัญญาพวก
        ที่อยู่              :    251    หมู่  4    ต.ดงขุย    อ.ชนแดน    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67190
        โทรศัพท์        :    0 5676 9011                                        โทรสาร   :    0 5676 9251
        Website        :    http://dongkhul.ac.th/                           e-mail    :
6. โรงเรียนติ้ววิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายไพโรจน์  ราชพรหมมินทร์
        ที่อยู่              :    181    หมู่  2    ต.บ้านติ้ว    อ.หล่มสัก    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67110
        โทรศัพท์        :    0 5675 9311                                            โทรสาร   :    0 5675 9311 - 2
        Website        :    http://school.obec.go.th/tiuwittayakom/      e-mail    :    

7. โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายพัชริน  ภู่ชัย    
        ที่อยู่              :    72    หมู่  3    ต.ท่าด้วง    อ.หนองไผ่    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67140
        โทรศัพท์        :    08 9906 2306  ,  08 7848 2838              โทรสาร    
        Website        :    http://school.obec.go.th/tdp/                  e-mail    :
8. โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นางสาวอุบลพรรณ  บุญมาก
        ที่อยู่              :    249    หมู่  1    ต.นาสนุ่น    อ.ศรีเทพ    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67170
        โทรศัพท์        :    0 5692 0631                                         โทรสาร   :    0 5692 0632 - 3
        Website        :                                                               e-mail    :         

9. โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นางอารีย์  แก้วบังเกิด
        ที่อยู่              :    214    หมู่  8    ถ.สระบุรี - หล่มสัก    ต.นาเฉลียง    อ.หนองไผ่    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67220
        โทรศัพท์        :    0 5678 9222                                      โทรสาร   :    0 5678 9864  ,  0 5678 9222                                       
        Website        :    http://school.obec.go.th/nchp/             e-mail    :    nacha789@yahoo.com

10. โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
        ผู้อำนวยการ    :    นายบุญส่ง  ชุนแจ่ม        (เป็นประธานกรรมการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 39)
                            :    (สถานศึกษาประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเพชรบูรณ์)
        ที่อยู่              :    ต.ท่าโรง    อ.วิเชียรบุรี    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67130
        โทรศัพท์        :    0 5679 1426 , 0 5679 2132  ,  0 5675 4072  ,  0 5679 2139     โทรสาร   :    0 5679 2132  ,  0 5679 2139
        Website        :    http://niyomsil.blogspot.com/                                               e-mail    :    

11. โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายขวัญ  สุกใสเมือง
        ที่อยู่              :    ต.น้ำร้อน    อ.วิเชียรบุรี    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67130 
        โทรศัพท์        :    0 5672 6522  ,  0 5672 4301  ,  0 5681 0806                          โทรสาร   :    0 5672 6522  ,  0 5572 4301
        Website        :    http://school.obec.go.th/nrwpb/                                             e-mail    :

12. โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายภูมิดี  ทำคาม
        ที่อยู่              :    อ.น้ำหนาว    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67260
        โทรศัพท์        :    0 5677 9027  ,  0 5677 9100                  โทรสาร   :    0 5677 9100
        Website        :    http://namnow.phetchabun2.net/            e-mail    :    nam-nao@hotmail.com  

13. โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายชรินทร์  สะพรั่ง
        ที่อยู่              :    ต.ซับสมอทอด    อ.บึงสามพัน    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67160
        โทรศัพท์        :    0 5673 1263  ,  0 5673 1894                  โทรสาร   :    0 5673 1894
        Website        :    http://www.bsw.ac.th/                            e-mail    :

14.โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายทรงวุฒิ  แสงคำ
        ที่อยู่              :    174    หมู่  2    ต.หนองไขว่    อ.หล่มสัก    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67110
        โทรศัพท์        :    0 5691 2095  ,  0 5670 1560                   โทรสาร   :    0 5691 2094  ,  0 5670 1560
        Website        :    http://pamuangvit.phetchabun2.net/         e-mail    :    pamaung@chloginfo.com
15. โรงเรียนผาแดงวิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายสุกิจ  สิมสี
        ที่อยู่              :    หมู่  5    ต.ปากช่อง    อ.หล่มสัก    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67110
        โทรศัพท์        :    0 5672 2707  ,  0 5672 5707                  โทรสาร    :    0 5672 5707
        Website        :    http://padaengvit.phetchabun2.net/         e-mail     :

16. โรงเรียนพัชรวิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายสนิท  ธรรมสุทธิ์
        ที่อยู่              :    170    หมู่  2    อ.เมือง    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67000
        โทรศัพท์        :    0 5674 0177  ,  0 5674 0176                  โทรสาร    :    0 5674 0176
        Website        :    http://school.obec.go.th/pchp/                e-mail    :    patchara_pittayakom@hotmail.com

17. โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
        ผู้อำนวยการ    :    นายอธิภัทร  พรช้ย    
        ที่อยู่              :    247    หมู่  5    ถ.สระบุรี - หล่มสัก    ต.พุขาม    อ.วิเชียรบุรี    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67180
        โทรศัพท์        :    0 5679 7436 - 7                                    โทรสาร   :    0 5679 7437
        Website        :    http://www.pukham.ac.th/                      e-mail    :    kroopkham@thaimail.com

18. โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์
        ผู้อำนวยการ    :    นายสำราญ  บุตรอำมาตย์
        ที่อยู่              :    67/1    หมู่  1    ถ.สะเดาพง - แคมป์สน    ต.เขาค้อ    อ.เขาค้อ    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67270
        โทรศัพท์        :    0 5672 8062                                         โทรสาร   :    0 5672 8062
        Website        :    http://kk-romkao.phetchabun2.net/         e-mail    :    rgkkschool@yahoo.com
19.  โรงเรียนวังชมภูวิทยาคม
         ผู้อำนวยการ    :    นายวิโรจน์  เข็มเหล็ก
         ที่อยู่              :    301    หมู่  11    บ.งามประทีป    อ.เมือง    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67210
         โทรศัพท์         :    0 5677 1249  ,  0 5677 1006                          โทรสาร   :    0 5677 1006
         Website        :    http://school.obec.go.th/wchw/body.htm          e-mail    :
20. โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    
        ที่อยู่              :   199    หมู่  1    ต.วังพิกุล    อ.บึงสามพัน    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67230
        โทรศัพท์        :    0 5675 7019  ,  0 5675 7018                   โทรสาร   :    0 5675 7018
        Website        :    http://school.obec.go.th/wpkp/                e-mail    :    wungpikulpittayakom@hotmail.com
21.  โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :
        ที่อยู่              :    47    หมู่  11    ต.ท้ายดง    อ.วังโป่ง    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67240   
        โทรศัพท์        :    0 5656 9252                                           โทรสาร   :    0 5656 9252
        Website        :    http://school.obec.go.th/wpp/                   e-mail    :    wangpong.p@chaiyo.com

22. โรงเรียนวังโป่งศึกษา
        ผู้อำนวยการ    :    นายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์
        ที่อยู่              :    หมู่  7    ต.วังโป่ง    อ.วังโป่ง    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67240
        โทรศัพท์        :    0 5675 8213                                          โทรสาร    :    0 5675 8213
        Website        :    http://school.obec.go.th/wpspb/               e-mail    :    wangpongsuksa@hotmail.com

23. โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นางสมร  ทองจันทนาม    
        ที่อยู่              :    117    หมู่  5    ต.วังใหญ่    อ.วิเชียนบุรี    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67130
        โทรศัพท์        :     0 5672 4864  ,  0 5681 1125                       โทรสาร   :
        Website        :    http://school.obec.go.th/wywittayakhom/      e-mail    :    mallika_jiam@hotmail.com

24. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
        ผู้อำนวยการ    :    ดร.จิตราภรณ์  ใยศิลป์
        ที่อยู่              :    208    ต.ในเมือง    อ.เมือง    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67000
        โทรศัพท์        :    0 5671 1454  ,  0 5672 0594                    โทรสาร    :    0 5672 0594
        Website        :    http://www.wk.ac.th/                                e-mail    :    wk-school@hotmail.com  

25. โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
        ผู้อำนวยการ    :    นายสงกรานต์  มาลีจันทร์
        ที่อยู่              :    ต.ท่าอิบุญ    อ.หล่มสัก    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67110
        โทรศัพท์        :    0 5671 8131  ,  0 5671 1896                     โทรสาร   :    0 5671 1896
        Website        :    http://srijanvittayakom.phetchabun2.net/    e-mail    :

26. โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :
        ที่อยู่              :    1    หมู่  2    ต.ศรีมงคล    อ.บึงสามพัน    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67160
        โทรศัพท์        :    0 5672 6110   ,  0 5672 6188                    โทรสาร   :
        Website        :    http://school.obec.go.th/smw/                   e-mail    :    sri_pbn3@hotmail.com

27. โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
        ผู้อำนวยการ    :    นายพละ  พันธุ์พินิจ
        ที่อยู่              :    58    หมู่  12    บ.สามหลัง    ต.สระกรวด    อ.ศรีเทพ    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67170
        โทรศัพท์        :    0 5678 9333  ,  0 5679 9501                     โทรสาร   :    0 5679 9501
        Website        :    http://www.srithep.ac.th/                          e-mail    :    prachasan@hotmail.com

28. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
        ผู้อำนวยการ    :    นายประเสริฐ  ชำนาญพันธ์
        ที่อยู่              :    222    หมู่  13    ถ.สระบุรี - หล่มสัก    ต.ท่าพล    อ.เมือง    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67250
        โทรศัพท์        :    0 5656 4488  ,  0 5656 4489  ,  0 5656 4652      โทรสาร    :    0 5656 4489
        Website        :    http://www.skpbn.ac.th/                                   e-mail     :    skpbn@hotmail.com

29. โรงเรียนหนองไผ่
        ผู้อำนวยการ    :    นายทรงศักดิ์  ศรีประเสริฐ
        ที่อยู่              :    700    ถ.สระบุรี - หล่มสัก    ต.หนองไผ่    อ.หนองไผ่    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67140
        โทรศัพท์        :    0 5678 1622  ,  0 5678 1263                     โทรสาร   :    0 5678 1622 - 3
        Website        :    http://school.obec.go.th/np/                      e-mail    :
30. โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายไพรัช  ประจันเขตต์
        ที่อยู่              :    15    ถ.เทศบาล 1    ต.หล่มสัก    อ.หล่มสัก    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67110
        โทรศัพท์        :    0 5670 1755  ,  0 5670 1380                     โทรสาร    :    0 5670 1140
        Website        :    http://www.lomsakschool.com/                  e-mail    :     lomsakschool@hotmail.com     
31. โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายจำลอง  กองสังข์         
        ที่อยู่              :    508/5    อ.หล่มเก่า    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67120
        โทรศัพท์        :    0 5670 9283                                            โทรสาร    :    0 5670 9584
        Website        :    http://www.lkp.ac.th/                                 e-mail    :

32. โรงเรียนเนินพิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายประทีป  มายะนันท์
        ที่อยู่              :    ต.บ้านโคก    อ.เมือง    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67000
        โทรศัพท์        :    0 5675 2289  ,  0 5675 2590                     โทรสาร    :    0 5675 2290
        Website        :    http://school.obec.go.th/nern/o                    e-mail    : 

33. โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา
        ผู้อำนวยการ    :    นายอมร  อ่อนศรี
        ที่อยู่              :    169    หมู่  5    ต.น้ำร้อน    อ.เมือง    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67000
        โทรศัพท์        :    0 5675 1148                                            โทรสาร    :    0 5675 1149
        Website        :    http://school.obec.go.th/pwpb/                  e-mail     :    petchabunwittaya@yahoo.com

34. โรงเรียนเพชรพิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายชำนาญ  นาอุดม
        ที่อยู่              :    210    ถ.สามัคคัชัย    ต.ในเมือง    อ.เมือง    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67000
        โทรศัพท์        :    0 5671 1453  ,  0 5672 2208                     โทรสาร    :    0 5672 2208  ,  0 5675 1149
        Website        :    http://www.pks.ac.th/                               e-mail     :    somkidb@thaimail.com

35. โรงเรียนเพชรละครวิทยา
        ผู้อำนวยการ    :    นายจงรัก  เกตแค
        ที่อยู่              :    333    หมู่  8    ต.เพชรละคร    อ.หนองไผ่    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67140
        โทรศัพท์        :    0 5692 7132  ,  0 5672 4576                     โทรสาร    :    0 5692 7132
        Website        :    http://www.phetlakorn.com/                       e-mail    :    phetlakhonwittaya@thaimail.com
36. โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายคเณศ  ประสิทธิการกุล
        ที่อยู่              :    ต.บ้านกลาง    อ.หล่มสัก    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67110
        โทรศัพท์        :    0 5691 0212                                            โทรสาร    :    0 5691 0212
        Website        :    http://muengglang.phetchabun2.net/          e-mail     :

37. โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นางสิริยาภรณ์  ทรงสิทธิเดช
        ที่อยู่              :    105    หมู่  4    ถ.เลย - หล่มสัก    ต.นาขำ    อ.หล่มเก่า    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67120
        โทรศัพท์        :    0 5691 7476  0 5671 1679                          โทรสาร    :    0 5691 7476
        Website        :    http://www.muangradvit.phetchabun2.net/     e-mail    :      

38. โรงเรียนเมืองศรีเทพ
        ผู้อำนวยการ    :    นายประทีป  โตมะนิตย์
        ที่อยู่              :    115    หมู่  2    ต.ศรีเทพ    อ.ศรีเทพ    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67170
        โทรศัพท์        :    0 5678 4071 - 2                                           โทรสาร   :    0 5678 4071
        Website        :    http://school.obec.go.th/muangsrithep/        e-mail    :    muangsrithep@hotmail.com

39. โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายชัยศักดิ์  เกษามูล
        ที่อยู่              :    114    หมู่  13    ถ.พิษณุโลก - หล่มสัก    ต.แคมป์สน    อ.เขาค้อ    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67280
        โทรศัพท์        :    0 5675 0334  ,  0 5672 8062                       โทรสาร   :    0 5675 0334
        Website        :    http://www.csw.ac.th/                                 e-mail    :    tukky2123@hotmail.com
40. โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม
        ผู้อำนวยการ    :    นายไพโรจน์  กระจ่างพันธ์ 
        ที่อยู่              :    ต.โคกปรง    อ.วิเชียรบุรี    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67130
        โทรศัพท์        :    0 5679 1870                                               โทรสาร   :    0 5679 1870
        Website        :    http://www.kpwit.com/                                 e-mail    :    kokprong34@thaimail.com

41. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ (สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)
        ผู้อำนวยการ    :    นายประจวบ  ลังกาวงศ์
        ที่อยู่              :    หมู่  9    ถ.เพชรบูรณ์ - นายม    ต.บ้านโตก    อ.เมือง    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67000
        โทรศัพท์        :    0 5672 5256                                              โทรสาร    :    0 5672 5256
        Website        :    http://school.obec.go.th/ssphetchabun/        e-mail    :    ssphetchabun@obec.go.th

42. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ (สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ)
        ผู้อำนวยการ    :    นายวุฒิศักดิ์  เหล็กคำ
        ที่อยู่              :    อ.เมือง    จ.เพชรบูรณ์    รหัสไปรษณีย์  67000
        โทรศัพท์        :    0 5671 8052                                               โทรสาร    :
        Website        :    http://school.obec.go.th/ssk_pch/                 e-mail    :
Comments