เครืองมือประกอบการนิเทศ

    สมศ.

    โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

    มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ สมศ.รอบ 3

    มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 โดย สมศ.เชิญ รร.ทุกโรงเรียนและผู้สนใจ ดาวน์ฌหลดได้ที่นี่