หน้าแรก

            ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “เรียนวิทย์ผ่านเว็บ กับครูอัจฉรียา”  โดย ครูอัจฉรียา   เจริญสุข  สังคมออนไลน์แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของครูผู้สอน  นักเรียน และผู้ที่สนใจ

รู้จักกับครูอัจฉรียา

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นางอัจฉรียา   เจริญสุข  สถานภาพ   สมรส       เกิด  วันอาทิตย์ ที่ 3  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2529

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  คบ.วิทยาศาสตร์            ปริญญาโท  กศ.ม.  การบริหารการศึกษา

ปัจจุบันอาชีพ  รับราชการครู  ตำแหน่ง  ครู คศ.1    โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม  เลขที่ตำแหน่ง  111320

ภูมิลำเนา  บ้านโนนทอง  ตำบลเมืองพลับพลา    อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 30240                         ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

พ.ศ.

สถานศึกษา

กศ.ม.

การบริหารการศึกษา

2555

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

    ค.บ.

วิทยาศาสตร์

2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มัธยมศึกษาปีที่ 6

วิทย์ – คณิต

2547

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ประถมศึกษาปีที่ 6

-

2542

โรงเรียนบ้านห้วยปอ

อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

ครอบครัว
     บิดา  นายชัยนาท   ชนะเพีย   อาชีพ รับราชการครู        มารดา  นางเกษรา   ชนะเพีย   อาชีพ รับราชการครู

สามี   นายภาณุศิลป์   เจริญสุข         อาชีพ  วิศวกร     บุตร  เด็กหญิงกษรฤญ  เจริญสุข