ประวัติผู้สอน

ผู้สอน  นางสาวเนตรชนก  พลกระโทก  ตำแหน่ง  พนักงานราชการ  โรงเรียน  ห้วยหินพิทยาคม

ประวัติและผลงาน

                                                                ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ -  สกุล  นางสาวเนตรชนก  พลกระโทก
เกิด วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๒๙
อายุ  ๓๐  ปี   สถานะ  - สมรส
ที่อยู่ปัจจุบัน  ๑/๒  หมู่  ๒  ต. โคกสูง  . หนองกี่  จ.  บุรีรัมย์  ๓๑๒๑๐
โทรศัพท์  ๐๙๓-๕๗๐-๓๗๔๐
 
ประวัติการศึกษา

ที่

ระดับการศึกษา

สถานศึกษา

ปีการศึกษา

ชั้นประถมศึกษา

รร.บ้านโคกสูงคูขาด

๒๕๔๓

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย

รร.หนองกี่พิทยาคม

๒๕๔๘

 

ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรคบ.๕ ปี

มหาวิทยาลัยราชภับุรีรัมย์

๒๕๕๓

                    ประวัติการปฏิบัติงาน

ที่

ระดับการศึกษา

สถานศึกษา

ปีการศึกษา

ครูอัตราจ้าง

 

รร.ห้วยหินพิทยาคม

๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ 

พนักงานราชการ

รร.ห้วยหินพิทยาคม

๒๕๕๖ – ปัจจุบัน


       งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
                                                                                    

ที่

กลุ่มงาน

หน้าที่

งานวิชาการ

ธุรการวิชาการ

วงดนตรีลูกท่งโรงเรียน

ควบคุม-ดูแลฝึกซ้อมSelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments