Zorgteam

Samen met het schoolbestuur en de directies van onze ‘kleine’scholengemeenschap opteren wij ervoor te kiezen voor een ‘open’ schoolcultuur. Vanuit de parochiale geest, zetten we ons in om ALLE kinderen te verwelkomen en/of samen met de ouders een geschikte onderwijsvorm te zoeken. We wensen hierbij het parochiale karakter van onze school te bewaken.
We zijn er ons terdege van bewust dat dit een enorme verscheidenheid aan leerlingen geeft, die vaak elk hun eigen problematiek kennen. Een eenvoudige keuze is dit zeker niet. We zien dit als een uitdaging. Toch willen we proberen om echt open te staan voor alle kinderen met hun mogelijkheden en hun eventuele problemen.

Samen met de ouders, CLB, andere instanties en uiteraard ook de leerkrachten zoeken we naar een goede strategie om de kinderen, met een groot ‘hart’ op een bekwame manier op te vangen. Daarbij hanteren we een open communicatie waarbij elke gesprekspartner het recht heeft om zijn/haar opmerkingen te maken. Eens wij tot een consensus zijn gekomen, trekken we, onderwijzend personeel én ouders, allemaal aan hetzelfde touw. We omringen het kind met onze professionele en goede zorgen. Op- of aanmerkingen kunnen besproken worden op georganiseerde momenten zoals oudercontacten, klasbesprekingen, leerlingcontacten en mogelijkheid tot aanspreekbaarheid van directie en zorgteam voor en na school. Het is belangrijk dat elke volwassene deze werkwijze volgt en koestert in het belang van het kind. Dat er af en toe eens moet bijgestuurd worden is vanzelfsprekend. Kinderen opvoeden en onderwijzen is naar onze mening immers geen exacte wetenschap. Niet elke aanpak zal onmiddellijk aanslaan. Soms moeten we het zelfs eens over een andere boeg durven gooien.

We besteden heel wat uren aan het communicatieve luik.
We willen blijvend en bewust tijd investeren in het organiseren van overlegmomenten binnen het team: zorgoverleg, uitwisseling van leerlingeninformatie begin schooljaar, zorgcycli, klassenraden, MDO gesprekken…
Daarnaast gaan we het gesprek met ouders aan om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Buitenschoolse hulpverleners zoals logopedisten, GONmensen, mensen uit revalidatiecentra… worden geregeld uitgenodigd zodat we onze werking kunnen optimaliseren.

Ook met de kinderen gaan we in gesprek.
Voor hen organiseren we leerlingencontacten en leerlingenraad.

Bij het opstellen van een zorgplan willen we bewust kiezen voor een volledig beeld van elk kind. Het is belangrijk om te weten en te bespreken wat wel goed gaat en waarin een kind uitblinkt om vanuit dit gegeven de problemen aan te pakken. Vandaar het belang van efficiënte, goed voorbereide klasbesprekingen en MDO’s om elk kind op een zinvolle wijze te kunnen begeleiden.
Verder blijven we het vraaggestuurd werken van het zorgteam promoten. (digitale melding van hulpvragen van de klasleerkracht, rechtstreeks aan het zorgteam)
Het is voor de begeleiders nodig om te weten wat het probleem is, wat er al werd gedaan en welke mogelijke effecten er reeds waren. Zo kunnen zij een meerwaarde betekenen voor de aanpak en begeleiding van onze kinderen.


Onze basisvisies

Omgaan met elkaar:

Volgende attitudes zijn door het hele team overeengekomen:

goed contact hebben met iedereen / respect hebben /  de eigen mening durven uiten /  niet te vlug oordelen en veroordelen /  kunnen samenwerken /  een vlotte omgang met elkaar

Omgaan met kinderen:

Volgende attitudes zijn door het hele team overeengekomen:

luisterend oor zijn /  het positieve zien en zijn /  meeleven /  geborgenheid geven /  een duidelijke lijn trekken /  observeren /  telkens nieuwe kansen geven

Algemene schoolvisie:

Waarom biedt onze school een meerwaarde voor kinderen en ouders die kiezen voor onze school: 

familiaal karakter /  laagdrempelige school /  er leeft altijd heel wat /  extra zorg voor iedereen /  hart en ziel voor iedereen /  ligging in en uit de stad