กลุ่มบริหารวิชาการ


มอบตัวห้องเรียนพิเศษ
http://www.hbr.ac.th/web/index.php?option=com_content&view=article&id=473:2021-05-26-03-10-59&catid=8&Itemid=186&lang=th


ประกาศการมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
 

 

https://drive.google.com/file/d/1fXIg4hJFV0gwq1GvK0sAIP9B-UEfXWLp/view?usp=sharing

ประกาศโรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์  
เรื่อง ปฏิทินปฏิบัติงานของครู  ๑/๒๕๖๒


 • ติวเข้มนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 (วันที่ 30-31 มกราคม 2562)
  กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์จัดกิจกรรมติวเข้มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นและเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ของโรงเรียนให้สูงขึ้น ทั้งนี้มีวิทยากรภายนอกมาติวเข้มให้ความรู้กับนักเรียน จำนวน 2 วัน คือวันที่ 30-31 มกราคม 2562
         
  
  

  https://drive.google.com/drive/folders/1z7grlcrOo-G2zWziM_vEHmo3rM0zsUmu?usp=sharing 

    • ติวเข้ม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ (คาบ 1-2 วันที่ 22 พ.ย. 2561  
         
       
 • ติวเข้ม นักเรียน
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทย (คาบ 1-2 วันที่ 15 พ.ย. 2561
 • ติวเข้ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย (คาบ 1-2 วันที่ 13 พ.ย. 2561)

 • ศึกษาดูงานต่างประเทศ ตามโครงการนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTP และ IEP  ปีการศึกษา 2561
  โดยมีผู้บริหาร  คณะครู  ผู้ปกครอง และ นักเรียนไปศึกษาดูงาน 
  ณ Sri Kuala Lumpur School 
  ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์  เมื่อวันที่ ๓-๖  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๑ 

 • นักเรียนได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาจีน (สพฐ) ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคา 2561 จำนวน 2 รายการดังนี้
1. การแข่งขันต่อคำศัพท์ ระดับ ม.ปลาย ได้รางวัลเหรียญเงิน ทำคะแนนได้ 91 คะแนน 
    1.1  นางสาวดาริน  เมินธนู   ม.6/6 
    1.2  นางสาวธันยาพร  ศักดิ์ศรีสุนทร  ม.6/6
    1.3  นางสาวศิริลักษณ์   พลายด้วง ม.6/6
2. การแข่งขันตอบคำถามวัฒนธรรมจีน ระดับ ม.ต้น ได้รางวัลเหรียญทอง ได้100 คะแนนเต็ม
    2.1  ด.ญ.สิริวิภา  แทนด้วง  ม.3/2
    2.2  ด.ญ.ศิริกานต์ สุขศรีเมือง  ม.3/2

   

 • ติวเข้มนักเรียน ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ ณ ห้องสมุด โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 
  
  

 • นักเรียนได้รับรางวัลและเกียรติบัตรจากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับภาค
  ในวันระพี ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี


 • ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28  ปีการศึกษา 2561 


ผู้บริหารโรงเรียน


นายคีรี  มากสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายชัยศักดิ์  คงแก้ว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ