กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน                       
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเป็นกลุ่มงานที่มีบทบาทและภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม  พัฒนา  ควบคุม  และแก้ไขความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย และกฎข้อบังคับของโรงเรียน โดยยึดกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกันเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร โรงเรียนได้ดำเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และบริหารจัดการเป็นระดับสายชั้น (โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่)   การดำเนินการปกครองตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่า ดังนี้

        1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงกับสภาพปัญหา นักเรียนที่มีปัญหาด้านต่างๆ ได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขพฤติกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

        2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี มีความอบอุ่น ทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยในโรงเรียนและส่งเสริมให้เกิดการเรียน การสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

        3. นักเรียนรู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์(EQ) ซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาความเก่ง(IQ) คุณธรรมจริยธรรม(MQ)  และความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรค(AQ) อยู่รวมกันอย่างสงบสุขยอมรับกฎเกณฑ์

        4. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน

        5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็ง จริงจัง ด้วยความเสียสละ เอาใจใส่ ทำให้เข้ารูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย รู้จักใช้สิทธิ และทำหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้อง

        6. เป็นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการปฏิบัติงานของครูทุกระดับสายชั้น

  ผู้บริหารโรงเรียน


       
นายคีรี  มากสังข์
     ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายโกเวท  อัมพุกานน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน


Comments