:: การเขียนโปรแกรม Scratch 2.0

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วิชา 23102 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3                                            ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 1.0 หน่วยกิต                                                                  เวลา 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค : ปลายภาค = 80 : 20                                  ครูผู้สอน ครูสุวรรณา เพชรแก้วห้องเรียนออนไลน์  Google Classroom
ดาวน์โหลดโปรแกรม Scratch 2.0 คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานจาก สสวท. คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดโปรแกรมแปลงไฟล์ .sb2 เป็น .exe  คลิกที่นี่

บทเรียน Scratch 2.0Comments