คำชี้แจง 
 
     1. ศึกษาเนื้อหาใน Power point  ก่อนทำการทดสอบ          (ให้ไปคลิกที่หัวลูกศร)
 
     2. Click  ดาวน์โหลด  Excel  แบบฟอร์มบันทึกการทดสอบ   (ให้ไปคลิกที่หัวลูกศร)

     3. Click ดาวน์โหลด  Excel   ส่งแบบสรุปการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อสรุปของแต่ละห้อง    ส่งครู
      
     4. ตรวจสอบการผ่านเกณฑ์  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (จากเกณฑ์มาตรฐาน ชาย - หญิง)
        
ą
ประเสริฐ พจนเวท,
20 ม.ค. 2558 18:09
ć
ประเสริฐ พจนเวท,
2 ส.ค. 2555 23:32
Ĉ
ประเสริฐ พจนเวท,
2 ส.ค. 2555 23:36