คำชี้แจง   

      1. ศึกษาเนื้อหาใน  Power Point   เรื่องสมรรถภาพทางกาย

     2. Click  ดาวน์โหลด Excel  แบบฟอร์มบันทึกการทดสอบ

     3. Click  ดาวน์โหลด Excel  แบบสรุปการทดสอบ
        
         สมรรถภาพทางกาย ( เพื่อสรุปของแต่ละห้องส่งครู )
       
             

ส่งแบบสรุป การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  ห้องละ 1  เล่ม 


 ทำแบบทดสอบออนไลน์  ส่งครู  เป็นรายคน

      
      4.  Click  ทำข้อสอบ  ออนไลน์