พ 31101- 31102    สุขศึกษา  ชั้น มัธยมศึกษา  ปีที่ 4        
     เปิดโอกาสให้นักเรียนที่ยังไม่ทำแบบทดสอบหรือทำไม่ครบ เข้ามาทำเป็นครั้งสุดท้ายวันที่   30 ก.ย. 58  
  จนถีงเวลา 16.00 น (แต่นักเรียนต้องติดต่อครูก่อน  ติดต่อได้ทุกช่องทางสื่อสาร)   
             สาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ
              เส้นทางสุขภาพ    
                  การคุ้มครองผู้บริโภค        

       
นักเรียนที่ยังไม่ทำแบบทดสอบหรือทำไม่ครบทั้ง 5 เรื่อง  ให้มาติดต่อ ครูผู้สอน ก่อน
ติดต่อครูได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 23 กันยายน 2558