Information ประชาสัมพันธ์


โครงการห้องเรียนพิเศษของหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

ได้พัฒนาการไปมากพอสมควรจนทำให้ความสำเร็จต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งนี้ความสำเร็จของแต่ละงานแต่ละกิจกรรมเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคณะครูอาจารย์ที่คอยช่วยสนับสนุนส่งเสริมเติมเต็มให้นักเรียนค้นพบความสามารถและพัฒนาศักยภาพของตน และความร่วมมือของนักเรียนเองที่จะพาตนสู่ความสำเร็จและความมุ่งหวังในอนาคตActivities กิจกรรม