https://sites.google.com/a/hanisui.school/comunity/
קהילה
    |    הניסויי יסודי    |    הניסויי חטיבה ותיכון    |    הניסויי ארגנטינה    |    אודות ביה"ס    |    משנה חינוכית    |    הרשמה לבית הספר
חדשות הניסויי    |    במה ניסויית    |    ועד מנהל    |    עמותת ההורים    |    חירום    |    לזכר בוגרינו

אתר קהילת הניסויי פתוח לחברי הקהילה. התכנים באתר לא יישאו אופי פרסומי או מטיף לכל סוג של אלימות.

ועד עמותת ההורים

ב"עמותת ההורים של תלמידי ביה"ס הניסויי בירושלים" (ע.ר.), מס' רשום: 58-0237105,

חברים כל הורי התלמידים בבית הספר היסודי והתיכון, כולל גן טרום חובה וטרום-טרום חובה.

הצטרפות ההורים לעמותה הינה אוטומטית ברגע שתלמיד מצטרף למסגרת בית הספר. החברות בעמותה כרוכה בתשלום שנתי בהתאם להחלטות האסיפה הכללית של העמותה.

תשלומי החברים מטרתם לממן את הפעילות הייחודית של בית הספר, ומושקעים רובם ככולם במשכורות למורים ואנשי צוות, דבר המאפשר עבודה בכתות קטנות יותר מהתקן שנקבע ע"י משרד החינוך (27 תלמידים בכתה במקום 40), מאפשר קיום מורה עמית בכל שכבה בבית הספר היסודי, מורים חונכים בבית הספר התיכון, עבודה בשיטת המרחבים, ועוד פרוייקטים מגוונים.

תקציב העמותה מקורו, כאמור לעיל, בתשלומי ההורים הנגבים ע"י העמותה. התקציב מאושר אחת לשנה, מכוון על ידי יעדי העמותה, ותומך הן בפעילויות שוטפות והן בהשקעות מיוחדות ובפרוייקטים בהתאם להחלטות העמותה, המתקבלות באסיפה הכללית השנתית ובאסיפות שלא מן המניין, המזומנות כאשר עולה הצורך בכך.

בעמותה מספר ועדות קבועות: ועדת הכספים (בראשות הגזבר), ועדת ההנחות, ועדת גיוס כספים, ועדת קרן עזרה הדדית, וכן ועדת בקורת. כמו כן מוקמות מעת לעת ועדות אד-הוק;

ועד העמותה

מורכב מנציגי הורי כל השכבות בבית הספר, מהטרום ועד י"ב. יו"ר הועד ויו"ר הוועדות הם הורים המשמשים בתפקידם בהתנדבות, ובישיבות הוועד נוכחים גם מנהלי בית הספר היסודי והתיכון – כמשקיפים ובעלי זכות הבעה, אך ללא זכות הצבעה.

לעמותה אישור על ניהול תקין, והיא שואפת לנהל תקציב מאוזן ולשמור יתרות כספיות שיאפשרו פעילות שוטפת של המערכת החינוכית והלימודית.

ועדת ההנחות

פועלת על מנת לבחון מתן הנחות על פי קריטריונים, להורים הפונים אליה.

ועדת "קרן עזרה הדדית"

מסייעת לחברי קהילת בית הספר במקרים חריגים שאין להם מענה במסלול הרגיל – למשל בעזרה בקניית ספרי לימוד, משקפיים, כרטיסיות נסיעה, הוראה מתקנת, רכישת תרופות ועוד. כספים לקרן זו מקורם באיסוף הבקבוקים למיחזור (במתקן שליד חדר המורים), בבזארים ובחנות יד שניה ובתרומות ספציפיות – ולא מדמי החבר שמשלמים החברים.

פעילות העמותה מלווה על ידי יועץ מס, רואה חשבון והנהלת חשבונות, וכן רכזת במשרה בהיקף נרחב.

השתתפות ההורים בועד העמותה היא אחת הדרכים לשיתוף ההורים בקבלת החלטות בבית הספר, שכן ההחלטות המתקבלות בו משפיעות באופן ישיר על סעיפי התקציב, על כיווני ההשקעה בבית הספר ועל סדרי העדיפויות.