https://sites.google.com/a/hanisui.school/comunity/
אתר קהילת הניסויי פתוח לחברי הקהילה. התכנים באתר לא יישאו אופי פרסומי או מטיף לכל סוג של אלימות.

ביום שישי הקרוב 7/6

בשעה: 13:15, באולם הספורט

 

נקיים קונצרט קהילתי

הקונצרט בסימן טבע והתחדשות

בביצוע : סולנים, הרכבים כליים ומקהלת בה"ס.

הנכם מוזמנים בשמחה!