MỤC QUẢN LÝ ĐIỂM

Dowload DANH SÁCH NHẬP ĐIỂM HỌC KỲ I NĂM  HỌC 2013 - 2014 tại đây

Đề nghị các đ/c giáo viên bộ môn tải danh sách lớp về máy; nhập chính xác điểm môn mình dạy vào danh sách, sau đó gửi vào địa chỉ mail của nhà trường(thcsnguyenhuutiendt@hanam.edu.vn) chậm nhất vào ngày 5/01/2014.

* Các đ/c lưu ý một số vấn đề sau:

- Điểm lẻ ghi như sau: VD 7.8

- Các lớp sau có HS đã chuyển trường nhưng do phần mềm vẫn còn tên nên các đ/c chú ý không nhập điểm của HS đó (HS đã được đánh dấu màu đỏ). Lớp 7A: Em Nguyễn Vũ Chí Tình

                    Lớp 7B: Em Nguyễn Trung Kiên và em Nguyễn Đức Long

                    Lớp 7C: Em Nguyễn Văn Sơn và em Lê Anh Tuấn

                    Lớp 8A: Em Lê Văn Thuận

                    Lớp 8C: Em Chu Tiến Khải và em Nguyễn Trung Kiên

                    Lớp  9B: Em Nguyễn Bá Dũng

                    Lớp 9C:  Em Lê Minh Phương

Khi gửi điểm vào đ/c mail các đ/c ghi rõ tên file môn gì - lớp nào

Ĉ
6A.xls
(128k)
Khánh Đào,
16:59, 26 thg 12, 2013
Ĉ
6B.xls
(116k)
Khánh Đào,
16:59, 26 thg 12, 2013
Ĉ
6C.xls
(124k)
Khánh Đào,
16:59, 26 thg 12, 2013
Ĉ
7A.xls
(131k)
Khánh Đào,
17:00, 26 thg 12, 2013
Ĉ
7B.xls
(121k)
Khánh Đào,
17:00, 26 thg 12, 2013
Ĉ
7C.xls
(135k)
Khánh Đào,
17:00, 26 thg 12, 2013
Ĉ
8A.xls
(142k)
Khánh Đào,
17:01, 26 thg 12, 2013
Ĉ
8B.xls
(127k)
Khánh Đào,
17:01, 26 thg 12, 2013
Ĉ
8C.xls
(138k)
Khánh Đào,
17:01, 26 thg 12, 2013
Ĉ
9A.xls
(130k)
Khánh Đào,
17:01, 26 thg 12, 2013
Ĉ
9B.xls
(125k)
Khánh Đào,
17:01, 26 thg 12, 2013
Ĉ
9C.xls
(140k)
Khánh Đào,
17:02, 26 thg 12, 2013
Ĉ
Khánh Đào,
19:13, 1 thg 11, 2013
Comments