Hachiko.com 


The Akita Dog. 

 

 In honor of my Akita Taiko (Sumiyoshi Taisha No Taiko Bashi go)

June 1995 ~ Sept 2006