Země 2111Název projektu/ téma projektu

Země 2111 

 

Stručný popis projektu

Země 2111 je multipředmětový projekt, zaměřený na perspektivy oborů, probíraných v jednotlivých vyučovacích předmětech, v budoucnosti. Většina vyučovacích předmětů je na nižším stupni gymnázia zakončena pohledem na budoucí perspektivy daného oboru a to právě tento projekt reflektuje.

 

Cíle projektu (Očekávané výstupy)

 Žáci si uvědomí současný stav světa v kontextu minulosti a výhledu do budoucnosti, uvědomí si naši odpovědnost za život na Zemi v budoucnosti, vyzkouší si prognózování budoucího vývoje. Zhodnotí význam jednotlivých oborů pro společnost i každodenní praxi, a to v souvislostech mezi jednotlivými obory. Osvojí si principy skupinové práce v jejích různých formách a vzájemné kooperace skupin.

 

Mezipředmětová spolupráce (Integrované předměty, zapojení učitelé)

F (Josef Křeček), ČJ (Ladislav Kodym), AJ (Jana Budinská), NJ (Jindřiška Dubnová), D (Alena Lelková), Z (Tomáš Dočekal), VV (Michaela Klapková Matúšová)

 

Učivo

F - Kam směřuje fyzika

VV - Futurismus 

ČJ - Proslov (MV - Multikulturní výchova)

AJ - Cestování v čase

NJ - Kulturní diference, multikulturalita

Z - Česká republika (perspektivy)

D - Současné problémy světa

Časová dotace

Střednědobý projekt – 3 měsíce (duben 2011 – červen 2011)

 

Cílová skupina (ročník, počet studentů, nároky na vstupní znalosti, …)

Žáci kvarty (29 žáků)

 

Prostorová organizace

Škola – třída, domácí práce

 

Organizace řízení a učební činnosti

Skupinová a týmová spolupráce, kooperace mezi skupinami

 

Popis realizace projektu (popis jednotlivých fází projektu, popis konkrétních aktivit)

Aktivita 01: Kam směřuje fyzika? (F, KRE): Každý žák vytvoří svou vlastní vizi vývoje vědy a techniky v nejbližších 100 letech. Následně se zapojí do práce 4-5 členné skupiny, která z jednotlivých myšlenek svých členů vybere to společné nejpodstatnější. Pak konfrontují výsledky své práce jednotlivé skupiny mezi sebou a sestaví výsledný výstup tříd.


 Aktivita 02: Poselství mimozemským civilizacím (ČJ, KOD)


Aktivita 03: Překlad tohoto poselství do anglického a německého jazyka – AJ (BUD), NJ (DUB, KER)

Aktivita 04: Co se bude v roce 2111 psát v učebnicích dějepisu o naší době? (D, LEL)

Aktivita 05: Vytvoření futuristické mapy světa 2111 a souboru článků z dobového tisku (Z, DOC)

Aktivita 06: Žáci si ve výtvarných publikacích prohlížejí práce futuristů, hledají v jejich dílech společné prvky a diskutují o tom, jak viděli budoucnost oni. Následně se rozdělí do skupin a libovolnou výtvarnou technikou zpracují téma Svět v roce 2111. Mezi nejčastěji volené techniky patřila koláž a modelování. (VV, KLM)


Aktivita 07: Prezentace výstupů projektu ve škole a na veřejnosti, medializace, evaluace projektu (honotící anketa, závěrečná diskuse).

 

Výstupy projektu (+ fotodokumentace, případně odkaz)

Písemné materiály, kresby, koláže, prezentace v „papírové“ i elektronické podobě s možností prezentace ve škole i na veřejnosti.

Články doplněné textovým a obrazovým materiálem na webových stránkách VŠK (https://sites.google.com/a/gymnp.cz/zeme-2111/aktualne) i v místním a regionálním tisku
( http://www.munovapaka.cz/casopis-achat/ms-56287/p1=5557, http://jicinsky.denik.cz/kultura_region/jcpaka-skola-gymnazium-klicovani20110517.html ) o průběhu projektu Země 2111.

 

Hodnocení projektu (zpětná vazba, splnění cílů, práce žáků na projektu, apod.)

 Autoevaluace žáků, hodnocení odevzdaných dílčích prací, diskuse nad výstupy, společné slovní hodnocení, závěrečná anketa a diskuse.

 

Pozitivní postřehy z realizace projektu, popis případných obtíží, které vznikly nebo by mohly vzniknout v průběhu projektu (nesplnění daných kritérií apod.)

Podle výsledku ankety, provedené na závěr projektu mezi jeho účastníky, bavila práce na celém projektu (rozhodně ano nebo spíše ano) 56 % respondentů, jen na některých částech 33 %, nebavila 11 %. Zde je možná vidět jisté přesycení třídy kvarty projekty. To se obráží i v odpovědi na otázku zkoumající četnost projektů na naší škole: 85 % respondentů odpovídá, že jich je až příliš mnoho. Sám se domnívám, že tomu tak není, v souvislosti s VŠK jsou však některé třídy - a k nim kvarta patří - nárazově vytíženy více, než bývá obvyklé. Do budoucna lze doporučit rovnoměrnější vytížení jednotlivých tříd v tomto směru. Největší přínos projektu vidí většina třídy v jeho věcném obsahu, tedy v tom, že přinutil žáky zamyslet se nad budoucností naší planety. Objevují se však i jiné přínosy - schopnost pracovat ve skupině, přijímat společná stanoviska, obhajovat své názory před ostatními, hodnotit názory ostatních. Právě hodnocení názorů ostatních považuje nejvíce respondentů (37 %) za to, co pro ně v projektu bylo nejobtížnější. Téměř stejný počet (33 %) považuje za nejobtížnější tvořit vizi světa za 100 let, současně to však bylo pro 81 % třídy nejzajímavější. Z jednotlivých částí projektu hodnotí třídy výrazně nejvýše dvě - fyzikální a zeměpisnou, což bylo do značné míry dáno i atraktivitou zadání. 
Nejcennější je však skutečnost, že podle 85 % respondentů přispěl projekt (odpovědi rozhodně nebo spíše ano) k rozvoji mezipředmětových vztahů - to je hlavní cíl celého Velkého školního klíčování a vzhledem k této skutečnosti lze považovat projekt Země 2111 za úspěšný.

 

Popis inovativních kroků v projektu

Velký podíl žáků na realizaci výuky (diskuse o průběhu projektu ve skupinách a v celé třídě, hodnocení projektu samotnými žáky), propojení individuální, skupinové a kooperační formy práce, výchova k prognostickému uvažování.

 

Vypracoval/a

RNDr. Josef Křeček 

Komentáře zúčastněných kolegů

 Z - Studenti pojali zeměpisnou část velice seriózně, hlavní část práce byla prováděna během vyučovacích hodin v rámci skupin, což přispělo k dobré tvůrčí atmosféře. Velmi se uplatňovala představivost a fantazie, což napomohlo prosadit se všem.

F - Také zde byl přístup studentů velmi zodpovědný i přes skutečnost, že pracovali na dalších částech projektu v dalších 6 předmětech a rovněž na celém jednom dalším projektu. Velmi dobře fungovala nejen spolupráce ve skupinách, ale i kooperace mezi skupinami tzv. metodou pěti barev.

ČJ - Češtinářský podíl byl po centrálním zadání práce vypracováván spíše individuálně (převaha internetu, výjimečně literatura), ale dle odpovědí byl znát společný "původ" některých odpovědí. U části žáků zapracovala fantazie (zejména o vzhledu a využitelnosti mimozemských civilizací), u některých šlo spíše o obecně tradované fráze (létající talíře, automatická schopnost dorozumět se...). Byl prostě znát "kulturní" rozhled žáků.