Využití kalkulátorů ve výpočtechNázev projektu/ téma projektu

 Využití kalkulátorů ve výpočtech

 

Stručný popis projektu

 Žáci se ve skupinách na vhodně zvolených příkladech dopracují k výhodám efektivního a účelného využívání kalkulátoru.

Cíle projektu (Očekávané výstupy)

 i) Žák efektivně využívá kalkulátor k numerickým matematickým operacím

ii) Žák aplikuje numerické operace při řešení fyzikálních úloh

iii) Žák porovná náročnost výpočtu s kalkulátorem a bez něj a rozhodne, kdy kalkulátor použít.

Mezipředmětová spolupráce (Integrované předměty, zapojení učitelé)

Matematika (Mgr. Tomáš Dočekal)

Fyzika (RNDr. Josef Křeček)

Učivo

Matematika - výpočty v oboru reálných čísel (Číselné obory)

Fyzika - fyzikální veličiny a jejich měření, kinematika pohybu, dynamika pohybu

Časová dotace

Říjen až prosinec (střednědobý projekt), v rámci projektu se využije cca 6 až 8 vyučovacích hodin.

Cílová skupina (ročník, počet studentů, nároky na vstupní znalosti, …)

Kvinta (22 studentů)

1. G (30 studentů)

Nutné vybavení: "vědecká" kalkulačka - každý žák

Prostorová organizace

 Učebny Gymnázia a SOŠPg Nová Paka

Organizace řízení a učební činnosti

 Skupinová práce; algoritmické myšlení

Popis realizace projektu (popis jednotlivých fází projektu, popis konkrétních aktivit)

Fáze 1. Specifikace požadavků na kalkulátory

Fáze 2. Tvorba skupin ve třídě. V každé třídě vytvořeno 6 skupin po 3 až 5 žácích. Skupiny jsou heterogenní.

Fáze 3. Výběr vhodných úloh (Jejich tvorba zapojenými učiteli)

Fáze 4. Zadání úloh jednotlivým skupinám. Každá skupina má tak úkol fyzikální a úkol matematický.

Fáze 5. Vypracování zadaných úkolů danou skupinou. Každá skupina zároveň vymyslí obdobný úkol pro jinou skupinu.

Fáze 6. Kontrola práce a výsledků skupin učitelem.

Fáze 7. Prezentace schválených výsledků jednotlivými skupinami. Vysvětlení postupu a jak se kalkulačka využila.

Fáze 8. Každá skupina si vybere, zda bude řešit úkol zadaný jinou skupinou ve fyzikální nebo matematické části.

Fáze 9. Zpracování a představení úkolu od jiné skupiny. Posouzení náročnosti oproti vlastnímu původnímu příkladu.

Fáze 10. Evaluační část. Žáci vyplní připravený evaluační dotazník, učitelé ho vyhodnotí a seznámí žáky s jeho výsledky, čímž projekt shrnou, okomentují a ukončí.


Výstupy projektu (+ fotodokumentace, případně odkaz)

Fyzické vyřešení zadaných úkolů. Ve fyzikální části je výstupem prezentace ve formátu .ppt nebo .pptx, v matematické části je výstup ve formátu .pdf

Příklady pro jinou skupinu vymyšlené žáky

Stránky projektu:
https://sites.google.com/a/gymnp.cz/vyuziti-kalkulatoru-ve-vypoctech/

Hodnocení projektu (zpětná vazba, splnění cílů, práce žáků na projektu, apod.)

Rozbor řešení a vyhodnocení jednotlivých skupin

Evaluační dotazník a jeho rozbor: Podle výsledků evaluačního dotazníku vidí největší počet žáků hlavní přínos projektu ve zdokonalení se v zacházení s kalkulátorem (47 %), ve zdokonalení se ve schopnostech týmové spolupráce (19 %) a ve zdokonalení se v matematických dovednostech a fyzikální teorii (15 %). Nejzajímavější bylo pro účastníky projektu řešit samotné matematické a fyzikální úlohy (26 %) a spolupracovat a komunikovat ve skupině (také 26 %). Tyto dvě položky jsou však současně hodnoceny jako nejobtížnější - hodnocení úloh pro 32 % respondentů a spolupráce ve skupině pro 26 %. To se dá interpretovat tak, že co je pro žáky obtížné, může být přesto i zajímavé. Pozitivním jevem je to, že v 70 % se na práci skupin podíleli všichni jejich členové. Jen 2 % respondentů uvádějí, že ve skupině odvedl veškerou práci jediný člověk. Podle 57 % účastníků průzkumu přispěl projekt k rozvoji mezipředmětových vztahů, opačný názor má 25 % žáků, dalších 17 % nedovede tuto otázku posoudit. Velmi cenná je skutečnost, že 72 % účastníků projektu doporučuje tento projekt opakovat i v příštích letech pro budoucí 1. ročníky resp. kvinty. Z toho je patrné, že projekt je hodnocen jako užitečný a jeho cíle byly v podstatě splněny.  Jako problém se jeví jisté přetížení žáků velkým počtem současně probíhajících projektů ve výuce. 47 % účastníků průzkumu uvádí, že ve výuce je na naší škole projektů příliš mnoho, dalších 43 % tvrdí, že počet projektů je přiměřený, jsou však soustředěny do krátkých časových úseků. To lze přičíst určité "kampaňovitosti" projektů v současném období, kdy je řada projektů realizována v krátkém časovém úseku v rámci VŠK. Nacházíme se zkrátka v jakési "laboratoři", v níž v relativně krátkém časovém úseku zkoumáme, jak by mohla projektová výuka a týmová spolupráce žáků a učitelů fungovat. Do budoucna lze předpokládat jisté časové "rozvolnění" projektů  s dosažením jejich cílů při menším stresu pro žáky i vyučující - také proto, že díky VŠK budou jak žáci, tak učitelé vědět, "do čeho vlastně jdou".

Pozitivní postřehy z realizace projektu, popis případných obtíží, které vznikly nebo by mohly vzniknout v průběhu projektu (nesplnění daných kritérií apod.)

 Zadané úlohy se vyznačují větší šíří a pestrostí, a tak se dle povahy jednotlivých skupin někomu zdají příklady snadné, někomu obtížné.

Popis inovativních kroků v projektu

Výhodou projektu bylo, že se odehrával ve fyzice a matematice, a proto se při řešení úkolů uplatnilo algoritmické myšlení, které není v dnešní výuce příliš běžné (zvláště u ostatních předmětů). Splněním úkolů tak žáci prokázali, že ani tento druh uvažování jim není cizí.

Vypracoval/a

 Mgr. Tomáš Dočekal

Komentáře zúčastněných kolegů

 V zásadě se shoduji s názorem kolegy. Do tabulky jsem dopsal výsledky evaluačního dotazníku a naši společnou interpretaci těchto výsledků. Ty dokazují, že cíle projektu byly i přes velké vytížení žáků dalšími souběžně probíhajícími projekty splněny.

RNDr. Josef Křeček
WebRep
Celkové hodnocení