Společenskovědní seminář je v předmaturitním ročníku určen především žákům, kteří mají hlubší zájem o společenskovědní tematiku a výhledově se jí chtějí věnovat studiem na vysoké škole. V návaznosti na výuku předmětu občanská nauka seminář prohlubuje, rozšiřuje a systematizuje vědomosti získané v povinném předmětu. V semináři jsou využívány formy problémového vyučování, velký prostor je věnován aktivitě studentů a otázkám, které je zajímají.

 

Společenskovědní seminář v maturitním ročníku je určen především studentům, kteří chtějí maturovat z povinné části maturitní zkoušy z předmětu společenskovědní základ a těm, kteří společenskovědní tematiku využijí ve svém dalším studiu. Studenti se učí posuzovat rozmanité přístupy k řešení problémů každodenní praxe a kriticky je reflektovat.

 


Časová dotace předmětu je 1 hodina týdně.