Sociologický výzkum



Název projektu/ téma projektu

 Sociologický výzkum

 

Stručný popis projektu

 Žáci provedou vlastní sociologické šetření na základě stanovení vlastního problému a hypotézy, kterou budou následně ověřovat.

Cíle projektu (Očekávané výstupy)

 Přilbížení základní problematiky sociologického výzkumu.

Mezipředmětová spolupráce (Integrované předměty, zapojení učitelé)

 ZSV- Marián Klapka

Matematika - Tomáš Dočekal

Učivo

 Sociologie, statistika    

Časová dotace


2 týdny

Cílová skupina (ročník, počet studentů, nároky na vstupní znalosti, …)

 sexta (22 žáků)


Prostorová organizace

 třída (škola)

Organizace řízení a učební činnosti

 

Popis realizace projektu (popis jednotlivých fází projektu, popis konkrétních aktivit)

 1. Učitel vysvětlí teoretické základy sociologického výzkumu, metod a způsobu sběru dat a jejích vyhodnocení.

2. žáci si stanový vlastní hypotézu vztahující se k jimi definovanému sociologickému problému.

3. Vytyčí si vhodné metody a provedou šetření.

4. V hodině matematiky vyvodí pomocí statistických metod správné závěry.

Výstupy projektu (+ fotodokumentace, případně odkaz)

 Jednotlivé dotazníky a ankety.

Hodnocení projektu (zpětná vazba, splnění cílů, práce žáků na projektu, apod.)

Projekt proběhl velmi nenásilnou formou. Práce žáky bavila, probíhala v souludu s harmonogramem.

Pozitivní postřehy z realizace projektu, popis případných obtíží, které vznikly nebo by mohly vzniknout v průběhu projektu (nesplnění daných kritérií apod.)

Podařilo se realizovat projekt tak, že si žáci teprve zpětně uvědomili, že se jednalo o projektovou výuku.

Popis inovativních kroků v projektu

 

Vypracoval/a

 Marián Klapka

Komentáře zúčastněných kolegů