Shakespeare a jeho díloNázev projektu/ téma projektu

William Shakespeare a jeho díloStručný popis projektu


Četba jeho díla v češtině

Seznámení s jeho životem a dílem

Jeho vliv na literaturu – obecně

Recenze jeho díla/filmu (v AJ)

Vytvoření kvízu a nástěnky

 

Cíle projektu (Očekávané výstupy)


Rozvíjení a prohlubování literárního vzdělání.

Podpora a rozvoj čtenářství/ čtení a psaní.

Zlepšení a obohacení komunikační schopnosti a obecně kulturní znalosti mladých lidí.

Hlavním výstupem bude kvíz pro studenty a nástěnka o Shakespearovi a jeho díle.

 

Mezipředmětová spolupráce (Integrované předměty, zapojení učitelé)


AJ – Marta Ehmigová, Simona Grafková

ČJ – Jitka Kerhartová

Učivo


AJ - literární recenze, William Shakespeare, minulé časy

ČJ - Renesance

Časová dotace


6 vyučovacích hodin, červen 2013

Cílová skupina (ročník, počet studentů, nároky na vstupní znalosti, …)


1.A, 33 studentek

Prostorová organizace


Třída s PC technikou a dataprojektorem

Organizace řízení a učební činnosti


Skupinová a individuální práce studentů za koordinace učitelů uvedených předmětů.

Skupinová a týmová spolupráce.

Individuální práce.

Popis realizace projektu (popis jednotlivých fází projektu, popis konkrétních aktivit)

1) Seznámení studentů s projektem, vytvoření pracovních skupin a časového harmonogramu

2) V hodinách uvedených předmětů seznámení s dílem a životem W. Shakespeara

3) Debata o zmapovaných údajích, následná sumarizace faktů

4) Vytváření cílových výstupů projektu

5) Zhodnocení projektu

Výstupy projektu (+ fotodokumentace, případně odkaz)

 

1.     Vlastní literární tvorba studentů (v anglickém jazyce) - recenze

 

2.     Kvíz o W. Shakespearovi

 

3.     Nástěnka projektu

 

4.     Pracovní list k tématu Romeo a Julie (v anglickém jazyce)

 

5.     Stránky projektu

 

 

 

Hodnocení projektu (zpětná vazba, splnění cílů, práce žáků na projektu, apod.)


1.     Dotazník, ústní hodnocení práce ve skupinách (prezentace kvízů)

 

2.     Diskuse o přínosu projektu

 

3.     Všechny stanovené cíle byly splněny 

Pozitivní postřehy z realizace projektu, popis případných obtíží, které vznikly nebo by mohly vzniknout v průběhu projektu (nesplnění daných kritérií apod.)


Většinu studentek tvůrčí psaní a tematické propojení obou předmětů bavilo. Valná většina studentek projevila zájem pracovat podobným způsobem i v budoucnu. 

Popis inovativních kroků v projektu


1.     Posílení samostatné a tvůrčí práce žáků.

2. Vzbuzení zájmu o látku

 

3.      Zlepšení čtenářské gramotnosti 

Vypracoval/a

M. Ehmigová

Komentáře zúčastněných kolegů