Základní informace

Cílem výuky předmětu Matematický seminář je umožnit žákům se zájmem o matematiku důkladnější přípravu v matematice pro studium

na vysoké škole (směry technické, ekonomické, přírodovědné či matematické), jakožto i rozvinout jejich přirozený matematický talent. Po obsahové stránce výuka předmětu volně navazuje na tématiku povinného předmětu Matematika, jejíž učivo prohlubuje a z větší části rozšiřuje. Z hlediska pracovních metod učitel využívá vnitřní diferenciace a individuálního přístupu v kombinaci především s řízeným rozhovorem resp. kolokviem. Pro aktivizaci žáků se při výuce široce uplatňuje samostatná práce či práce ve skupinách.

Seminář se vyučován v rozsahu dvou hodin týdně ve třetím ročníku a septimě (MS1) a ve čtvrtém ročníku a oktávě (MS2)

Výuka předmětu Matematický seminář vychází z řešení úloh. Žáci jsou vedeni k tvorbě samostatných řešení, která mohou být obhajována formou seminární práce. Podle zájmu a schopností žáků může být výuka zčásti věnována přípravě na řešení úloh matematické olympiády.

Přehled tematických celků

Základy integrálního a diferenciálního počtu (MS1)

Komplexní čísla (MS2)

Základy lineární algebry (MS2)