Název projektu/ téma projektu

Po stopách Římanů v Británii 

Romans in Britain 

Stručný popis projektu

Hlavním záměrem tohoto projektu je propojení učební látky dějepisu a anglického jazyka. Studenti si uvědomí historické souvislosti, které vedly k obohacení anglické slovní zásoby a dopad římského vlivu na běžný život v Británii. 

Cíle projektu (Očekávané výstupy)

Cíle:

Žák si zopakuje známé pojmy z dějepisu.

Žák aplikuje získané vědomosti při vyplňování pracovního listu.

Žák uvede vztah mezi dějinami Velké Británie a Římské říše.

Žák diskutuje v anglickém jazyce o vlivu Římanů na život ve Velké Británii.

Výstup:

Vyplnění pracovního listu v hodinách anglického jazyka a dějepisu a ústní prezentace tohoto tématu. 

Mezipředmětová spolupráce (Integrované předměty, zapojení učitelé)

Anglický jazyk – Marta Mařasová , dějepis - Lucie Nosková

Učivo

D – Antický Řím, Naše země a ostatní Evropa v době římské

AJ - gramatika – minulý čas prostý, činný a trpný rod,        tematické okruhy, reálie – Town and country, Velká Británie

Časová dotace

duben 2011, dvě vyučovací hodiny v každém předmětu 

Cílová skupina (ročník, počet studentů, nároky na vstupní znalosti, …)

kvinta, 24 studentů 

Prostorová organizace

Škola - třída 

Organizace řízení a učební činnosti

Skupinová a týmová spolupráce 

Popis realizace projektu (popis jednotlivých fází projektu, popis konkrétních aktivit)

 

D – Studenti ve skupinách nejprve prostudovali materiály týkající se osídlování Británie Římany, na jejich základě vyplnili pracovní list a zakreslili do mapy významné římské osady a hranice Římské říše.

Aj – Studenti nejprve metodou brainstormingu zopakovali poznatky z dějepisu o Římanech, poté ve skupinách vyplnili pracovní list. Následně studenti prostudovali materiály o odkazu Římanů a proběhla diskuze o tom, co nového Římané do Británie přinesli.

Výstupy projektu (+ fotodokumentace, případně odkaz)

nástěnka, pracovní listy, odkaz na webových stránkách projektu VŠK: https://sites.google.com/a/gymnp.cz/po-stopach-rimanua-v-britanii 

Hodnocení projektu (zpětná vazba, splnění cílů, práce žáků na projektu, apod.)

Studenti aktivně přistupovali k tematice a využívali mezipředmětové souvislosti. Na konci projektu proběhlo společné zhodnocení pracovních listů a práce každé skupiny byla slovně ohodnocena. 

Pozitivní postřehy z realizace projektu, popis případných obtíží, které vznikly nebo by mohly vzniknout v průběhu projektu (nesplnění daných kritérií apod.)

Propojení učiva anglického jazyka a dějepisu vedlo k lepší fixaci získaných znalostí a k větší motivaci a aktivitě studentů. 

Popis inovativních kroků v projektu

Vypracoval/a

Mgr. Marta Mařasová, Mgr. Lucie Nosková 

Komentáře zúčastněných kolegů