Parlamentní systémyNázev projektu/ téma projektu

 Porovnání parlamentů ČR, UK, USA, Chile a Itálie

 

Stručný popis projektu

Studenti získají různými formami práce informace o jednotlivých parlamentech, které zpracují, vytvoří  informační panely, porovnají formou eseje. Vyvrcholením projektu bude exkurze do Parlamentu ČR v Praze.

Cíle projektu (Očekávané výstupy)

Žáci se v hodinách ZSV seznámí s principy fungování parlamentu v naší zemi, v hodinách AJ vyhledají informace o parlamentech UK a USA a ve spolupráci se zahraničními studenty z Itálie a Chile porovnají se systémy těchto zemí. Vytvoří panely s přehledy jednotlivých parlamentů, vypracují essay, kde jednotlivé systémy porovnají. Na závěr projektu navštíví Parlament ČR v Praze.

Mezipředmětová spolupráce (Integrované předměty, zapojení učitelé)

 ZSV- Marián Klapka

 AJ - Jana Budinská

Učivo

 Parlamentní systém ČR 

 Reálie anglicky mluvícíh zemí

Časová dotace


leden - květen 2013

Cílová skupina (ročník, počet studentů, nároky na vstupní znalosti, …)

 sexta (24 žáků)


Prostorová organizace

 učebna vybavená PC, domácí příprava

 návštěva Parlamentu ČR v Praze

Organizace řízení a učební činnosti

výklad, práce s textem, vyhledávání informací z  různých zdrojů, skupinová práce, analýza a zpracování získaných informací, exkurze

Popis realizace projektu (popis jednotlivých fází projektu, popis konkrétních aktivit)

Žáci shromáždí informace v průběhu hodin ZSV a AJ a domácí přípravou.

Informace zpracují, připraví a nainstalují informační panely.

Získané informace použijí k napsání eseje, kde porovnají jednotlivé parlamentní systémy.

Žáci absolvují exkurzi do Prahy a zpracují dokumentaci také formou panelu.

Výstupy projektu (+ fotodokumentace, případně odkaz)

 Informační panely v kmenové učebně sexty, eseje studentů, dokumentace z exkurze do Parlamentu

Hodnocení projektu (zpětná vazba, splnění cílů, práce žáků na projektu, apod.)

Projekt nenásilnou formou propojil učivo ZSV a anglického jazyka, zároveň byli přirozeně zapojeni zahraniční studenti. Zároveň si žáci získané znalosti prakticky ověřili během exkurze do Parlamentu ČR.

Pozitivní postřehy z realizace projektu, popis případných obtíží, které vznikly nebo by mohly vzniknout v průběhu projektu (nesplnění daných kritérií apod.)

Podařilo se realizovat projekt tak, že si žáci teprve zpětně uvědomili, že se jednalo o projektovou výuku.

Popis inovativních kroků v projektu

 

Vypracoval/a

 Jana Budinská, Marián Klapka

Komentáře zúčastněných kolegů