Památky Nové Paky

V rámci projektu shromáždí studenti kvarty od března do června 2011 informace a fotodokumentaci ke známým i méně známým památkám Nové Paky. Projekt se prolíná několika předměty - dějepis, zeměpis, český jazyk, cizí jazyky, výtvarná výchova. V závěrečné fázi budou základní informace přeloženy do anglického a německého jazyka.Název projektu/ téma projektu

Památky Nové Paky

 Získávání a systematizace informací o známých i méně známých památkách v Nové Pace.

Stručný popis projektu

 Během několika měsíců budou studenti z různých zdrojů získávat a systematizovat známé i méně známé informace o památkách našeho města. V první fázi vznikne webová stránka se zpracovanými informacemi o vybraných památkách. V další části mohou vzniknout "informativní karty" k jednotlivým místům a  v závěru budou materiály poskytnuty místnímu muzeu a městskému úřadu.

Cíle projektu (Očekávané výstupy)

Studenti získají informace k jednotlivým památkám z různých zdrojů, naučí se s informacemi pracovat, vyzkouší si práci ve skupině, vytvoří internetovou stránku poskytující získané informace, přeloží základní údaje do anglického a německého jazyka.

Mezipředmětová spolupráce (Integrované předměty, zapojení učitelé)

český jazyk - L. Kodym, V. Drábková, dějepis - A. Lelková, I. Koudelková, zeměpis - T. Dočekal, anglický jazyk - J. Budinská, německý jazyk - J. Dubnová, mediální tvorba - M. Klapková Matúšová, výtvarná výchova- K.Krausová

Učivo

VV- Dějiny umění- baroko a klasicismus , grafické techniky- protisk

Z - Geografie Česka - poloha, GPS, přírodní poměry

AJ - Život v minulosti

NJ - Informace turistům o svém rodném městě

D - Historie Česka, současnost

ČJ - Stavba věta a souvětí; Diskuse

Časová dotace

1. fáze: březen - červen 2011

2. fáze: září - listopad 2011

Cílová skupina (ročník, počet studentů, nároky na vstupní znalosti, …)

29 studentů kvarty

22 studentů kvinty

Prostorová organizace

škola - učebna vybavená výpočetní technikou, městská knihovna, muzeum, městský úřad, návštěva samotných památek

Organizace řízení a učební činnosti

společná návštěva městské knihovny a městského muzea, vycházka s focením památek a zjišťování geografických údajů, skupinová práce ve škole, samostatná práce

Popis realizace projektu (popis jednotlivých fází projektu, popis konkrétních aktivit)

v první fázi se studenti rozdělili do skupin a vybrali si památku, na které budou pracovat

společně navštívili knihovnu i místa jednotlivých památek, pořídili fotografie, získávali informace

ve škole i doma vkládali zpracované informace do své složky na webové stránce projektu


Výstupy projektu (+ fotodokumentace, případně odkaz)

odkazy na jednotlivé památky na webové stránce projektu s informacemi a fotodokumentací

https://sites.google.com/a/gymnp.cz/pamatky-nove-paky/

evidenční listy jednotlivých památek

základní informace v anglickém a německém jazyce

Hodnocení projektu (zpětná vazba, splnění cílů, práce žáků na projektu, apod.)

Studenti se dozvěděli mnoho nových informací o místech, která se nacházejí v jejich okolí, naučili se vyhledávat informace, pracovat se zdroji, spolupracovat ve skupinách a zpracovávat informace do podoby webové stránky.

V jednotlivých předmětech byli studenti hodnoceni známkou.

Pozitivní postřehy z realizace projektu, popis případných obtíží, které vznikly nebo by mohly vzniknout v průběhu projektu (nesplnění daných kritérií apod.)

Práce na projektu byla náročná především časově, bylo velmi těžké začlenit téma do již vytvořených osnov. Jednotlivé památky obsahují rozdílné množství informací, bylo těžké předem odhadnout, kolik materiálů bude k dispozici.

Popis inovativních kroků v projektu

Pro většinu zúčastněných studentů znamenala práce na projektu jedinečnou příležitost ověřit si "teoretické" znalosti a dovednosti při tvorbě praktického a užitečného produktu, jakým je webová stránka se získanými informacemi. Někteří z nich kontaktovali pracovníky muzea, knihovny, pana faráře, majitele kostelíka a další osoby, aby zjistili fakta, která z knih nevyčtou.

Přínosem vytvořeného projektu je také skutečnost, že stránku je možné kdykoliv obohacovat a rozšiřovat v rámci výuky či jiných projektů - vznikl tak "živý" a otevřený produkt.

Vypracoval/a

J. Budinská

Komentáře zúčastněných kolegů