My se čertů nebojíme


Název projektu/ téma projektu

 My se čertů nebojíme

Tématem projektu je příprava a realizace pásma mluveného slova, písniček a divadla pro děti mateřských škol a 1. a 2. tříd základních škol v Nové Pace a okolí a pro maminky na mateřské dovolené a jejich děti.

Stručný popis projektu

V hodinách hudební a dramatické výchovy a částečně ve svém volném čase žáci 3. A připravíli hudebně-dramatický pohádkový příběh s čertovskou tematikou proložený hranou pohádkou a maňáskovým příběhem.Ve spolupráci s MÚ Nová Paka (finanční podpora) zajistíli dárky pro děti a paní učitelky.

Projekt zasáhl okolo 550 dětí a 70 žáků střední odborné školy pedagogické. 

Cíle projektu (Očekávané výstupy)

V hodinách hudební a dramatické výchovy a částečně ve svém volném čase žáci 3. A připravíli hudebně-dramatický pohádkový příběh s čertovskou tematikou proložený hranou pohádkou a maňáskovým příběhem.Ve spolupráci s MÚ Nová Paka (finanční podpora) zajistíli dárky pro děti a paní učitelky.

Projekt zasáhl okolo 550 dětí a 70 žáků střední odborné školy pedagogické. 

Mezipředmětová spolupráce (Integrované předměty, zapojení učitelé)

Hudební výchova (Alena Lelková, Božena Maxiánová), hra na hudební nástroj (Alena Lelková, Božena Maxiánová), jazyková a dramatická výchova (Šárka Horáková), výtvarná výchova( Kateřina Krausová), IVT.

Učivo

 
Hudební výchova – zpěv hudební partů, zpěv podle hudebních základů, vícehlas, orientace v harmonické struktuře skladby, taktování, sólo a ansámblový zpěv,
Výtvarná výchova – malba, práce s materiálem (výroba kostýmů, kulis a dárků),
Hudební nástroj – ověřování harmonické struktury písní, nácvik hudebních doprovodů,
Jazyková výchova – péče o kultivovaný a výrazný projev, tvorba scénáře – důraz na věcnou a gramatickou správnost textů, přiměřenost věku posluchačů,
Dramatická výchova – práce s rekvizitou, jevištní řeč, pohyb na jevištiI,
VT – práce s hudebními základy (střih, úprava), zpracování fotodokumentace a DVD videozáznamu.
 

Časová dotace

3 měsíce vlastní představení

Cílová skupina (ročník, počet studentů, nároky na vstupní znalosti, …)


1. A - vybraní žáci, 2. A - 3 žáci, 3.A - 33 žáci, 4. A - 4 žáci 

Prostorová organizace

1) skupinový nácvik - odborné učebny DV, HV, aula školy

2) výtvarná práce - odborná učebna VV 

Organizace řízení a učební činnosti

individuální a skupinový nácvik (práce) pod vedením pedagogů HV, DV, VV 

Popis realizace projektu (popis jednotlivých fází projektu, popis konkrétních aktivit)

 
1) stanovení tématu, hlavní myšlenky programu
2) tvorba hlavního scénáře
3) tvorba dílčích scénářů
4) nácvik
5) tvorba dárků, kulis, kostýmů, výzdoba
6) vlastní  představení
7) hodnocení celého projektu
 

Výstupy projektu (+ fotodokumentace, případně odkaz)

2 představení, fotodokumentace, DVD záznam, klasifikace na základě sebehodnocení 

Hodnocení projektu (zpětná vazba, splnění cílů, práce žáků na projektu, apod.)

- cíle byly splněny, žáci zažili týmovou práci a její úspěšnou realizaci

- zpětná vazba od zúčastněných pedagogů

- společné zhodnocení vedoucích pedagogů a žáků

- sebehodnocení 

Pozitivní postřehy z realizace projektu, popis případných obtíží, které vznikly nebo by mohly vzniknout v průběhu projektu (nesplnění daných kritérií apod.)

Obtíže vznikaly při absenci žáků na nácviku, zpočátku v určité neschopnosti převzít zodpovědnost za kolektivní práci, později převládla radost ze společně vykonané práce a pýcha na to, že jako tým práci zvládli. 

Popis inovativních kroků v projektu

- výborná spolupráce zúčastněnývh a pedagogů a  žáků

Vypracoval/a

Mgr. Šárka Horáková 

Komentáře zúčastněných kolegů