My pre-school education portfolioNázev projektu/ téma projektu

My pre-school education portfolio

Stručný popis projektu

Vytvoření portfolia z pedagogické praxe a pedagogické zkušenosti v anglickém jazyce s možností následného doplňování, výsledné portfolio bude zároveň sloužit jako učební materiál ke státní zkoušce z anglického jazyka.

Cíle projektu (Očekávané výstupy)


žák si uvědomí rozdíly v systémech vzdělávání v České republice, Velké Británii a USA

žák se naučí odbornou slovní zásobu

žák uvede teoretické poznatky do praxe

Očekávaným výstupem je portfolio s vlastními přípravami, poznámkami z praxe, zhodnocením dosavadních praxí, slovníčkem odborných pedagogických termínů a porovnáním vzdělávacích systémů.

Mezipředmětová spolupráce (Integrované předměty, zapojení učitelé)


Pedagogika a psychologie - Ivana Koudelková

Anglický jazyk - Radka Ponikelská, Marta Mařasová

Učivo


Anglický jazyk - Maturitní témata (Teaching practice, Education in the Czech Republic, System of education in the UK and the USA, Pre-school education, My future career - influence of school)

 

Časová dotace


únor - duben 2012

Cílová skupina (ročník, počet studentů, nároky na vstupní znalosti, …)


3. A

Prostorová organizace

Třída s PC technikou a dataprojektorem

Organizace řízení a učební činnosti


Skupinová a individuální práce studentů za koordinace učitelů uvedených předmětů.

Skupinová a týmová spolupráce.

Individuální práce.

Popis realizace projektu (popis jednotlivých fází projektu, popis konkrétních aktivit)


1) seznámení studentů s projektem, vytvoření pracovních skupin a časového harmonogramu

2) vytvoření slovníčku odborných pedagogických termínů, souvisejících s maturitními tématy

3) přeložit do angličtiny přípravu na praxi, přepracovat ji do stručného souvislého textu

4) v hodinách uvedených předmětů porovnat systémy vzdělávání ve Velké Británii, USA a v České republice, ve skupinách vypracovat stručný přehled rozdílů a podobností

5) reflexe dosavadní praxe z prvního a druhého ročníku, vypracování stručných zápisů z praxe v anglickém jazyce,

Výstupy projektu (+ fotodokumentace, případně odkaz)


Každý student si vytvoří své vlastní portfolio, do kterého bude vkládat postupně i materiály z následných praxí a doplní ho dalšími odbornými tématy, které se objevují u maturity z anglického jazyka.

 

Hodnocení projektu (zpětná vazba, splnění cílů, práce žáků na projektu, apod.)


Pozitivní postřehy z realizace projektu, popis případných obtíží, které vznikly nebo by mohly vzniknout v průběhu projektu (nesplnění daných kritérií apod.)


Popis inovativních kroků v projektu

 

Vypracoval/a

Mgr. Marta Mařasová

Komentáře zúčastněných kolegů