Možná přijde i MikulášNázev projektu/ téma projektu

Možná přijde i Mikuláš


Stručný popis projektu

Projekt je připravován pro 500 dětí z MŠ a 1. tříd ZŠ z Nové Paky, Staré Paky, Pecky, Vidochova a Levínské Olešnice. Do projektu se zapojilo 70 žáků SOŠPg. V hodinách HV a ve svém volném čase žáci nacvičili pohádku Lotrando a Zubejda, čertovské taneční písně a andělskou pohybovou kreaci. Ve spolupráci s MÚ Nová Paka (finanční podpora) zajistí dárky pro děti a učitelky.

Cíle projektu (Očekávané výstupy)

Žáci zajistí dárky pro děti, jejich učitelky, vyrobí kulisy, kostýmy, pracují se zvukovou technikou. Žáci si procvičí  získané dovednosti z DV, HV, JV, naučí se pohybovat na jevišti. Žáci se učí spolupracovat v týmu a ověřují své pedagogické dovednosti a schopnosti.

Mezipředmětová spolupráce (Integrované předměty, zapojení učitelé)

HV, DV, HN, JV, VV, IVT, ČJ
A. Matějovská, A. Lelková
P. Matějovský (Mikuláš)

Učivo

HV - zpěv písní s klavírním doprovodem, vícehlas, hudebně pohybové vyjádření, sólový i ansámblový zpěv, výrazový tanec, hra na Orffovy nástroje
HN - příprava doprovodů písní, improvizace
VV - výroba kostýmů, kulis, dárků pro děti a učitelky
JV - péče o kultivovaný a výrazný projev
DV - tvorba scénáře
IVT - zvuk, světla
ČJ - důraz na věcnou a gramatickou správnost textu ve scénáři

Časová dotace

2 měsíce (2. 12. 2015)

Cílová skupina (ročník, počet studentů, nároky na vstupní znalosti, …)

3. A - 28 žáků, 2. A - 30 žáků, 1.A 12 žáků

Prostorová organizace

aula školy

Organizace řízení a učební činnosti

aula školy

Popis realizace projektu (popis jednotlivých fází projektu, popis konkrétních aktivit)

Práce na projektu probíhá pod pedagogickým vedením A. Matějovské a A. Lelkové

Výstupy projektu (+ fotodokumentace, případně odkaz)

2 hodinová kulturní pásma pro děti a učitelky, videozáznam

Hodnocení projektu (zpětná vazba, splnění cílů, práce žáků na projektu, apod.)

Žáci přistupovali k zadanému tématu s nadšením, práce je bavila, sami vypracovali scénáře, choreografie. Samostatně vyhledávali termíny možných zkoušek, akceptovali svoje vzájemné připomínky.

Pozitivní postřehy z realizace projektu, popis případných obtíží, které vznikly nebo by mohly vzniknout v průběhu projektu (nesplnění daných kritérií apod.)

Tento způsob práce zásadním způsobem tmelí kolektiv, všichni mají nezastupitelnou roli, všichni jsou důležití, potřební a nepostradatelní.

Popis inovativních kroků v projektu

    Žáci se sami podíleli na struktuře celého programu.

Vypracoval/a

Mgr. A. Matějovská a Mgr. A. Lelková

Komentáře zúčastněných kolegů