Náhradní stravování

Z důvodu rekonstrukce školní kuchně bude její provoz přerušen již 25.4. (vaříme naposledy). Náhradní stravování v sousední jídelně ISŠ je z kapacitních důvodů přednostně umožněno žákům primy, sekundy a tercie, a to od měsíce května. Ostaní naši žáci mohou využít možnosti náhradního stravování v jídelně na ZŠ Komenského, a to již od 26.4. včetně. O způsobu placení a přihlašování byli žáci i rodiče informováni.

Děkujeme za pochopení této mimořádné situace, která jistě povede ke zlepšení námi nabízených stravovacích služeb.                                                                                                                                               
Pavel Matějovský, ředitel školy


Ceny stravného ve školní jídelně od 1.1.2018

Strávník je přihlášen ke stravě dle přihlášky ke stravování na celou dobu studia.

Jakoukoliv změnu ( ukončení stravování, odchod ze školy, odchod z internátu, změna stravovacích dní a ostatní změny ) je strávník povinen včas nahlásit vedoucí školní jídelny.

Ceny stravného

OBĚD   ( studenti  11  -  14 let )                   29,- Kč (finanční normativ na potraviny)

OBĚD   ( studenti  15  a více let )                 30,- Kč (finanční normativ na potraviny)


CELODENNÍ STRAVA

SNÍDANĚ + PŘESNÍDÁVKA                       25,- Kč  (16,- snídaně + 9,- Kč přesnídávka

                                                                               finanční  normativ na potraviny)

OBĚD                                                       30,- Kč  (finanční normativ na potraviny)

 

VEČEŘE + II.VEČEŘE                              32,- Kč  (22,- Kč + 10,- Kč  II. večeře finanční normativ na potraviny)                                                                               

SVAČINA                                                 10,- Kč (finanční normativ na potraviny)

CELKEM                                                  97,- Kč

 

Způsob placení stravného

platba probíhá bezhotovostním způsobem inkasem z účtu (přinést potvrzení o zřízení příkazu k inkasu)

možno také zaplatit složenkou nebo převodem z účtu, u vedoucí ŠJ zjistit částku k zaplacení

a složit na účet jídelny 78-8509160257/0100

 

Termín placení stravného

příkazem k inkasu – předem, 20. dne v měsíci bude stržena požadovaná částka na příští měsíc

složenkou, převodem – předem, od 20. do posledního dne v měsíci. V kanceláři ŠJ

předložit doklad o zaplacení, nejdéle do posledního dne v měsíci do 11.h

 

Při nezaplacení stravného v daném termínu

přes inkaso – stanovenou částku zaplatí strávník ihned složenkou

složenkou, převodem- do doby zaplacení nebude mít strávník stravu

 

Přihlašování a odhlašování stravy

stravu lze přihlásit a odhlásit nejpozději do 11. hodiny předešlého dne

osobně – v kanceláři ŠJ

telefonicky -  na tel. č.  493721321    734490926

přes objednávkový terminál umístěný ve vestibulu DM

pomocí internetu, na stránkách školy www. gymnp.cz