Informační kancelář



Název projektu/ téma projektu

Informační kancelář

Vypracování brožury pro turisty

Stručný popis projektu

Žáci vypracují trojjazyčné letáky (brožury) pro fiktivní informační kancelář v Nové Pace, které přibližují turistům nejlákavější památky města.

Cíle projektu (Očekávané výstupy)


Žák si osvojí a vhodně použije novou slovní zásobu. Žák porovná slovní zásobu německého a anglického jazyka.
Žákovi budou přiblíženy památky Novopacka.
Žáci vytvoří brožuru. 

Mezipředmětová spolupráce (Integrované předměty, zapojení učitelé)

Německý a anglický jazyk (Klapka, Hynková)

Učivo

NJ i AJ - slovní zásoba k tématu město a jeho památky; cestování.

Časová dotace


2 týdny

Cílová skupina (ročník, počet studentů, nároky na vstupní znalosti, …)

Tercie (21 žáků), základní znalosti z NJ, AJ

Prostorová organizace

Kmenová učebna, odborná učebna cizích jazyků, odborná učebna IVT

Organizace řízení a učební činnosti

Přípravná fáze projektu spolu s žáky, práce na projektu ve škole, průběžná evaluace , prezentace výstupů.

Popis realizace projektu (popis jednotlivých fází projektu, popis konkrétních aktivit)

Od konce března přípravné fáze projektu - 4 hodiny:
K úvodní hodině a vstupní motivaci k činnosti byly obě jazykové skupiny žáků spojeny a vyučující německého jazyka společně s vyučující jazyka anglického představili žákům projekt, zadali téma, doporučili informace, na něž je třeba se v brožuře zaměřit. Žáci vytvořili dvojice ke vzájemné spolupráci. Dvojice žáků si zvolily obec, kterou následně přiblížily ve svých letácích (Nová Paka, Pecka, Lužany - dle místa bydliště).

Práce v hodinách (3 hodiny):
1) Žáci tvořili text v českém jazyce.
2) V konečné fázi využili učebnu IVT k závěrečnému zpracování shromážděných informací a přeložených textů.

Samostatná práce žáků doma:
Žáci si zjištovali zajímavé údaje o své obci, vyhledávali obrazový materiál, překládali vlastní texty
do německého a anglického jazyka.

Průběžná evaluace (2 hodiny):
Žáci předkládali texty a další materiály vyučujícím obou jazyků a konzultovali jazykovou i obsahovou správnost.

Prezentace výstupů (1 hodina):
Žáci prezentovali vlastní informační leták. Jednotlivé prezentace jsou jako součást popisu projektu
ke zhlédnutí v levém horním sloupci této webové stránky.

Evaluace projektu (1 hodina):
Žáci nebyli svými výsledky příliš nadšeni.
Vyučující z velké části tvořili cizojazyčné texty sami, protože tato aktivita nebyla slučitelná s možnostmi žáků.

Výstupy projektu (+ fotodokumentace, případně odkaz)

https://sites.google.com/a/gymnp.cz/informacni-kancelar/

Hodnocení projektu (zpětná vazba, splnění cílů, práce žáků na projektu, apod.)

Podklady pro hodnocení prezentace:

1. Vypracování trojjazyčné brožury v pdf.


Způsob hodnocení:
Známka pro každého žáka z obou předmětů,
dle splnění zadání.


Splnění cílů:
Žáci si připomněli památky, významná místa
a prohloubili znalosti o svých obcích.

Žáci se pokusili vytvořit cizojazyčné texty. Tento dílčí cíl ve většině případů splněn nebyl, protože úroveň jejich jazykových dovedností není příliš vysoká.
Z tohoto důvodu nebyla následná motivace
k dokončení úkolu příliš vysoká.

Žáci s dopomocí učitelů vytvořili trojjazyčné brožury.

Flashová aplikace se technicky nezdařila.

Známka v obou předmětecch byla spíše formou odměny za investovaný čas a měla převážně motivační charakter pro další práci v cizích jazycích.

Pozitivní postřehy z realizace projektu, popis případných obtíží, které vznikly nebo by mohly vzniknout v průběhu projektu (nesplnění daných kritérií apod.)

Relativně složité téma. Časově náročné na zpracování. Nízká vstupní úroveň žáků v německém i anglickém jazyce, což bylo vzhledemk tomu, že se téma opakovalo z předchozího postupného ročníku, neočekávané.

Popis inovativních kroků v projektu

Snaha o využití flashové aplikace pro vytvoření elektronické knihy. Bohužel, aplikace nefungovala.

Vypracoval/a

Za NJ - Marián Klapka

Za AJ - Lenka Hynková

Komentáře zúčastněných kolegů