Čína včera a dnesNázev projektu/ téma projektu

Čína včera a dnes

 

Stručný popis projektu

Projekt Čína včera a dnes je mezipředmětový a propojuje získané poznatky zeměpisu (geografie) a dějepisu (historie) do jednoho uceleného souboru znalostí a dovedností.

Cíle projektu (Očekávané výstupy)

Žáci aplikují získané poznatky dvou oborů a provádějí jejich porovnání, třídění a syntézu, čímž si vytvářejí komplexní názor na danou problematiku. Zhodnotí tak uceleně současnou Čínu jak na základě historických souvislostí, tak i výhledu do budoucích let.

Mezipředmětová spolupráce (Integrované předměty, zapojení učitelé)

Zeměpis (Mgr. Tomáš Dočekal)
Dějepis (Mgr. Ivana Koudelková)

Učivo

Zeměpis - Regionální geografie světa, celek Východní Asie

Dějepis - Historie Číny

Časová dotace

Střednědobý projekt - projekt byl rozvržen na 2 měsíce (květen a červen 2011), přičemž samotná práce na projektu zabrala asi 8 vyučovacích hodin (4 zeměpis a 4 dějepis).

Cílová skupina (ročník, počet studentů, nároky na vstupní znalosti, …)

Třída 3. G; počet studentů 31

Prostorová organizace

 Škola - učebny zeměpisu a dějepisu, částečně domácí příprava

Organizace řízení a učební činnosti

 Skupinová a týmová práce

Popis realizace projektu (popis jednotlivých fází projektu, popis konkrétních aktivit)

První část: Rozdělení třídy 3. G na osm skupin (tj. přibližně po 4 žácích) a zadání dějepisného nebo zeměpisného tématu každé skupině, tj. každá skupina má právě jedno téma. Učitel zároveń sdělí svou představu, co by práce měla obsahovat (osnovu).

Druhá část: Vyhledání příslušných faktů a dat z různých zdrojů (učebnice, internet) a jejich porovnání s tím, co žáci už znají. Hledání probíhá v rámci vyučovacích hodin a učitel poskytuje doplňující informace.

Třetí část: Tvorba prezentace v rámci skupin k danému tématu, a to jak v hodině, tak i samostatně doma.

Čtvrtá část: Společná prezentace všech prací v rámci společné vyučovací dvouhodiny ve třídě za přítomnosti obou zúčastněných pedagogů. Díla představují sami autoři ve formě prezentace v Powerpointu. Pak následuje hodnocení ze strany ostatních žáků a na závěr komentář učitelů s poznámkami o případných chybách či nepřesnostech. Po shlédnutí všech prezentací následuje debata o úrovni jednotlivých děl.

Výstupy projektu (+ fotodokumentace, případně odkaz)

Osm prezentací dostupných na webu projektu

Fotogalerie ze závěrečných prezentací projektu

Stránky projektu:
https://sites.google.com/a/gymnp.cz/cina-vcera-a-dnes/

Hodnocení projektu (zpětná vazba, splnění cílů, práce žáků na projektu, apod.)

Autevaluace žáků po shlédnutí prezentací

Hodnocení úrovně prezentace učitelem a následná diskuze o úrovni prezentací.

Pozitivní postřehy z realizace projektu, popis případných obtíží, které vznikly nebo by mohly vzniknout v průběhu projektu (nesplnění daných kritérií apod.)

 Do práce se zapojili všichni studenti, někteří aktivněji, někteří méně. Každá skupina si rozvrhla práci sama a dělala vlastním tempem podle svého harmonogramu. V době projektu nebyla ještě plně dostupná výpočetní technika v dostatečném množství, a proto museli studenti část práce vykonat doma.

Popis inovativních kroků v projektu

 Studenti měli zadáno pouze téma (včetně osnovy) a závaznou formu výstupu. Celý průběh práce a její rozvržení si tak žáci museli sami vymyslet a následně zrealizovat.

Vypracoval/a

 Mgr. Tomáš Dočekal

Komentáře zúčastněných kolegů