home

Přírodopis

Základní informace

I. - neživá příroda, obecná biologie, základy botaniky, zoologie, ekologie

II. - zoologie, botanika

III. - zoologie, biologie člověka

IV. - neživá příroda

Biologie

Základní informace

I. ročník, V. - obecná biologie, botanika

  • ověření učiva (písemné i ústní)
  • praktické poznávání rostlin dle přiloženého seznamu
  • zhotovení herbáře
  • průběžné opakování formou testů

II. ročník, VI. - zoologie

  • ověření učiva (písemné i ústní)
  • praktické poznávání živočichů dle přiloženého seznamu
  • průběžné opakování formou testů

III. ročník, VII. - biologie člověka

  • ověření učiva (písemné i ústní)
  • průběžné opakování formou testů

Přírodopis, resp. biologie, je na našem gymnáziu dotována 2 hodinami týdně ve všech ročnících kromě II. ročníku SŠ (VI. a 2.G), kde je povýšena dotace na 3 hodiny týdně. Ve IV. ročníku SŠ (4.G a oktáva) je možné zvolit si biologický seminář. Část dotace je věnována praktickým pozorováním (práce s mikroskopem, lupou atd.). Naším cílem je, aby se žáci aktivně na hodinách podíleli, zajímali se prostřednictvím biologie o okolní svět, a z hodin si kromě znalostí odnášeli také mezipředmětové souvislosti a návaznost na praktický život. Klademe důraz na komplexní chápání světa, jeho vztahů mezi různými organismy (i člověkem) a neživým prostředím. Přáli bychom si, aby si žáci do dalšího života odnesli úctu a respekt k životu i neživé přírodě, zdravý vztah k sobě a svému tělu a zájem o poznání světa kolem nás.