Bible kontra internet


Název projektu/ téma projektu

 Bible kontra internet

 

Stručný popis projektu

 Projekt si klade za cíl připomenout žákům i v době nových médií nezastupitelný kulturní význam Bible a její etický odkaz

Cíle projektu (Očekávané výstupy)

informační - seznámení se základními informacem o Bibli, 

Mezipředmětová spolupráce (Integrované předměty, zapojení učitelé)

 Č -BEN, ZSV -KLA, G - DOC, VV-KRA, HV -MKÁ

Učivo

 veškeré učivo související s Biblí

HV - vokální činnosti, zpěv z listu, vícehlas, hudební formy, periodizace hudebního vývoje                              VV- známá výtvarná zobrazení v dějinách umění, kompozice a stavba obrazu, využití a porozumění výtvarným prostředkům

Časová dotace

ČJ - září 2012- leden 2013, VV - leden- únor 2013

HV - prosinec 2012 - leden 2013

Cílová skupina (ročník, počet studentů, nároky na vstupní znalosti, …)

 1.G,  30 studentů, vstupní znalosti v rozsahu učiva ze ZŠ

Prostorová organizace

 učebna, dataprojektor


Organizace řízení a učební činnosti

 prezentace, řízený rozhovor, vlastní výtvarná tvorba- reflexe na známé obrazy inspirované příběhem z bible

HV - zpěv celé třídy, zpěv sólo, rozbor textu formou řízeného rozhovoru, individuální referáty                        VV- seznámení s příběhem, rozbor obrazů mistrů italského baroka na dané téma, vlastní výtvarná tvorba s využitím získaných znalostí

Popis realizace projektu (popis jednotlivých fází projektu, popis konkrétních aktivit)

 Č - vždy dvojice studentů seznamuje formou prezentace třídu s jedním důležitým příběhem z Bible (některé dvojice využívají i prvků dramatizace). Prezentace trvá vždy deset minut na začátku hodiny, poté následuje řízená diskuse  s celou třídou o smyslu příběhu.                            VV- seznámení s příběhem Judith a Holofernes, prezentace známých obrazů světových malířů, vlastní výtvarná tvorba inspirovaná těmito obrazy

ZSV - společné debaty o původu a významu bible a jejím odkazu pro soudobou společnost. Upřesnění rozdílů mezi Starým a Novým zákonem a Koránem.

HV - nácvik písně Starý příběh a písně Z Betléma se ozývá, rekapitulace příběhu Mojžíše a Ježíše, seznámení se se skupinou Spirituál kvintet.

Výstupy projektu (+ fotodokumentace, případně odkaz)

https://sites.google.com/a/gymnp.cz/vsk/aktualne/clanky-1/biblekontrainternet 

Hodnocení projektu (zpětná vazba, splnění cílů, práce žáků na projektu, apod.)

VV- žáci pracovali se zaujetím a nadšením, rozborem linií obrazů  Caravaggia a malířky Artemisie Gentileschi  poznali i zákonitosti kompozice v obrazech. Zajímavý příběh o Judith a Holofernovi výtvarně zpracovali beze strachu, povzbuzeni též díly Pabla Picassa, který známé obrazy- se zachováním stejné kompozice- jednoduše přemaloval "po svém".Po té vytvořili i ilustrace ke svým připraveným biblickým příběhům.

Pozitivní postřehy z realizace projektu, popis případných obtíží, které vznikly nebo by mohly vzniknout v průběhu projektu (nesplnění daných kritérií apod.)

VV- studenti 1.G mají VV v prvních dvou vyučovacích hodinách. Zpracovávat výtvarně takto silně působící příběh, je trochu vyděsilo.  

Popis inovativních kroků v projektu

VV- spojením silného příběhu s geniálními obrazy mistrů na dané téma, rozbor kompozice obrazů, jejich porovnání , poznání, že jednoduché výtvarné vyjádření může působit výmluvněji, než složitá kompozice, to vše studenty inspirovalo k osobitému výtvarnému projevu 

Vypracoval/a

za VV- Kateřina Krausová 

Komentáře zúčastněných kolegů