Alles alright!

Název projektu/ téma projektu

 Alles alright!

 Zpracování maturitních témat z Nj a Aj alternativním způsobem.

Stručný popis projektu

Žáci prezentují ve dvojicích na zvoleném tématu kulturní odlišnosti německy a anglicky mluvících zemí. Prezentace probíhají v německém a anglickém jazyce.

Cíle projektu (Očekávané výstupy)

Upevnění maturitních témat alternativní metodou. Rozšíření slovní zásoby, týkající se konkrétních oblastí. Doplnění frází. Porovnání vybraných oblastí kultury německy a anglicky mluvících zemí.

Mezipředmětová spolupráce (Integrované předměty, zapojení učitelé)

 AJ - Simona Grafková

NJ - Marián Klapka

Učivo

 Maturitní okruhy

Časová dotace


2 týdny

Cílová skupina (ročník, počet studentů, nároky na vstupní znalosti, …)

 Septima - 26 žáků. Úroveň dle SERR B1

Prostorová organizace

 Třída. Prezentace částečně na interaktivní tabuli nebo dataprojektoru.

Organizace řízení a učební činnosti

Přípravná fáze projektu spolu s žáky - 3 hodiny, práce na projektu ve škole - 2 hodiny, průběžná evaluace 1 hodina, prezentace 3 hodiny. V průběhu 14 dnů pracovali žáci ve dvojících na zvoleném tématu průběžně doma.

Popis realizace projektu (popis jednotlivých fází projektu, popis konkrétních aktivit)

 (Od konce března přípravné fáze projektu)

a) spojená hodina - základní informace k projektu (rozpracování jednotlivých témat)

Následuje týden na domácí přípravu projektu. V něm mají žáci za úkol vyhledat informace ke zvolenému tématu, připravit odpovídající slovní zásobu a vypracovat informativní webovou stránku.

b) spojená hodina – ukázky zpracování jednotlivých prezentací (výstupů) + komentáře

Následuje týden na domácí dokončení projektu, ve kterém žáci upravují své výstupy na základě připomínek učitelů i ostatních žáků.

c) spojené  hodiny – předběžný termín závěrečných prezentací

Mezitím probíhá práce na projektu ve vlastních hodinách a průběžná evaluace. V jedné hodině využita počítačová učebna. Závěrečné prezentace na interaktivní tabuli + jednotlivé scénky před třídou.

Výstupy projektu (+ fotodokumentace, případně odkaz)

Výstupem byly jednotlivé scénky, na kterých žáci demonstrovali téma z pohledu německé a anglické kultury a informativní webová stránka, která by mohla sloužit pro přípravu na maturitní zkoušku.

Jednotlivá videa k projektů je možné shlédnout na stránce:

https://sites.google.com/a/gymnp.cz/allesalright/

Hodnocení projektu (zpětná vazba, splnění cílů, práce žáků na projektu, apod.)

Podklady pro hodnocení prezentace:

1. Propojení Aj a Nj  (jazykem i kulturou – například jedno téma z pohledu Eng, N.)

2. Využitelnost i pro ostatní při maturitě (pracovní listy nebo slovíčka + fráze pro všechny)

3. Zábavná forma výstupu (ne pouze ppt. prezentace)

 

Způsob hodnocení:
známka pro každého žáka z obou předmětů, dle splnění zadání.

Většina žáků splnila všechny body zadání (hodnoceno výbornou). 3 žáci prezentaci nedodali (hodnoceni nedostatečnou).

Po zkušenostech s problematikou objektivnosti známkování výstupů projektu, je možné zvolit zcela jiný druh hodnocení. Například jen slovní hodnocení ostatními žáky v rámci evaluace projektu.

Pozitivní postřehy z realizace projektu, popis případných obtíží, které vznikly nebo by mohly vzniknout v průběhu projektu (nesplnění daných kritérií apod.)

 Na základě provedené evaluace zjištěny relativně pozitivní ohlasy.

Problémy:

- asi třetina žáků nemá o podobné aktivity zájem. To je dáno částečně také "přetížeností" žáků jednotlivými projekty.

- prezentace byly různě kvalitní a tudíž i různě přínosné

- možná chybělo další využití prezentací (možno zařazení testu ze získaných infomrací?)

- málo času věnovaného na realizaci projektu ve třídě (relativně hodně času věnováno na vyjasňování kroků a návrhů práce na projektu)

Popis inovativních kroků v projektu

Využití google.docs a google.webs při společné práci žáků.

Vypracoval/a

 Marián Klapka

Komentáře zúčastněných kolegů