ОГЭ‎ > ‎

Французский язык

    Раздел 1.   А У Д И Р О В А Н И Е

   Задание 1.
 
   Задание 2.
 
  Задание 3.
     Раздел 2.   Ч Т Е Н И Е

 
    Раздел 3.   Г Р А М М А Т И К А    и     Л Е К С И К А


   Задание 1.
     


 
  Раздел 4.   П И С Ь М О


 
Вариант 1
Вариант 2
 Вариант 3
 Задание 1Задание 1
 Задание 1

 
   Раздел 5.   У С Т Н А Я    Ч А С Т Ь

 Вариант 1Вариант 2
Вариант 3
  Задание 1,2,3
 Задание 1,2,3
Задание 1,2,3
  Вариант 4
 Вариант 5
 Вариант 6
  Задание 1,2,3
Задание 1,2,3
Задание 1,2,3


 
   Раздел 5.   ЛЕКСИКА

 
L'art dans notre vie

  Lexique 1 - V1

  Lexique 2 - V1
 
 Lexique 3 - V1
 
 Lexique 3 - V2
 


Comments