ОГЭ‎ > ‎

Немецкий язык

    Раздел 1.   А У Д И Р О В А Н И Е
    Раздел 2.   Ч Т Е Н И Е


  Вариант 1 Вариант 2
  Задание 1Задание 1 
  Задание 2Задание 2
   
   

 
    Раздел 3.   Г Р А М М А Т И К А    и     Л Е К С И К А


  Вариант 1 
  Задание 1 
   
   
   


 
  Раздел 4.   П И С Ь М О


   
  Задание 1 
  Задание 2 
   
   

 
 
   Раздел 5.   У С Т Н А Я    Ч А С Т Ь


   
  Задание 1, 2, 3