Velkommen til Varden Vel

«Dette er ein av dei flottaste perlene langs Jærstrendene og eit av dei flottaste naturområda i landet. Sona har derfor svært høg verdi» (AL 2010).

Nordgrensa mot Brusand-sonen utgjer eit av dei mest markerte og tydelege geologiske landskapsskille i landet, ved overgangen til det flate, lausmasserike Låg-Jæren. Skogvokst knauselandskap vekslar med bakdynemark og viker med sandstrand og bergstrand. Nord for Ogna-elva finn ein særs verdifullt plantefreding. Representerer store verdiar for rekreasjon og friluftsliv.

Sitat: Forvaltningsplan Jærstrendene Landskapsvernområde