หน้าแรก

การจัดการความรู้ ของบัณฑิตวิทยาลัย หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในเอกสาร ในตัวบุคคล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัย มาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show&Share
    คณะอนุกรรมการจัดการความรู้บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show&Share ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00-14.30 น. โดยขอให้ทุกหน่วยกำหนดหัวข้อ เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
  • กิจกรรม Show & Share คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ จะจัดกิจกรรม Show & Share ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 8.30-15.00 น. จึงขอให้ผู้นำเสนอหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เตรียม Power Point /เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มานำเสนอ และส่งให้ คุณรุ่งนภา (กรรมการ KM) ภายในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน เวลา 14.00 น. 
    ส่ง 15 มิ.ย. 2558 01:53 โดย Chidchaya Saeliw
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

งานบัณฑิตวิทยาลัย