หน้าแรก

การจัดการความรู้ ของบัณฑิตวิทยาลัย หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในเอกสาร ในตัวบุคคล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัย มาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day 2018 ครั้งที่ 5 ของมหาวิทยาลัย  ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM Sharing Day 2018 : Creating & Developing KMUTNB 4.0” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานการจัดงานเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าส่วนงาน (คณะ/สำนัก)  ซึ่งจะได้แนวทางการปฎิบัติงานที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปปรับใช้ในการทำงานได้อีกทางหนึ่ง โดยให้นำเสนอในแต่ละส่วนงานลในขอบข่ายองค์ความรู้ด้านใดด้านหนึ่งดังนี้ 1) ด้านการเรียนการสอน 2) ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3) ด้านการบริการวิชาการ และ 4) ด้านการบริหารจัดการ โดยจัดส ...
    ส่ง 17 ก.ค. 2561 20:26 โดย Chidchaya Saeliw
  • กิจกรรม Show & Share บัณฑิตวิทยาลัย คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม Show & Share ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561
    ส่ง 17 ก.ค. 2561 21:32 โดย Chidchaya Saeliw
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

งานบัณฑิตวิทยาลัย